Nürnberg Tavsiyeleri
Öğrenim Merkezleri

Erken yabancı dil öğrenimi görülen yerler; anaokulları, okullar ve diğer bazı eğitim kurumlarıdır. Nitelikli bir öğrenim programı için gerekli koşullar, ancak büyüklük ve donanım bakımından çocuklara güvenli bir ortam sağlayan, öğrenme süreçlerinin çocuklara uygun olarak tasarlanmasının mümkün olduğu ve çocukların sağlığını hiçbir biçimde tehdit etmeyecek mekanlarda yerine getirilebilir.

Her çocuğun yeterli konuşma fırsatı bulması ve ihtiyaçlarına uygun biçimde ilgi görebilmesi, en iyi şekilde, çocuk dostu bir mekânsal atmosferde yer alan ve olabildiğince az sayıda çocuktan oluşan öğrenci gruplarıyla sağlanır. Olabildiğince sabit mekanların kullanıma sunulduğu istikrarlı bir öğrenim atmosferi, öğrenmede sürekliliğin temelini oluşturur.

Bir kurum içerisinde, özellikle de yabancı dil programının kadroya eklenen bir uzman tarafından yürütülmesi halinde, ilgili tüm okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenlerinin çocukların gözetimi, öğrenme hedefleri, metodlar ve içerikler hakkında açık anlaşmaya varabilecekleri alanlar bulunmalıdır.
   

Tavsiye:

Çocukların öğrenim gördüğü mekanlar, kendilerini güvenli bir ortamda geliştirebilmeleri için olabildiğince devamlı bir biçimde kullanılmalıdır.

Farklı öğretim basamaklarında görev alan uzmanlar, birbirlerini karşılıklı olarak bilgilendirmelidir. Bu çerçevede şunlar önerilebilir:

  • Ders izlencesi ve yönergelerinin, belirlenen hedeflerin, içerik ve konuların paylaşılması
  • Öğrencilerin dil portföylerinin, farklı öğrenim merkezlerini kapsayacak şekilde hazırlanması
  • Koordinasyon toplantıları
  • Kurumlar arası karşılıklı çalışma ziyaretleri ve ortaklaşa düzenlenen mesleki gelişim eğitimleri

Anaokulu ile okul öncesi ya da ilkokul arasındaki bağlantı sorunu, erken yabancı dil öğreniminin sürekliliği açısından çoğunlukla önem arz eder. [1].

Farklı kurumlarda öğrenme süreçlerinin devamlılığını sağlamanın önemli araçlarından biri, yabancı dil öğretimi müfredatlarında kurumlar arası uyumdur. İlkokul öğretmenleri, öğrencilerin hali hazırda sahip oldukları yabancı dil becerilerine uygun hareket edebilmek ve çakışmaları engellemek üzere, yabancı dil eğitimi veren okul öncesi öğretmenlerinden okutulmuş içerikler ve yapılan somut çalışmalar hakkında net bilgi almalıdır. Önceki kurumda çalışan uzmanların da aynı şekilde, çocukları bir sonraki basamağa hazırlama görevi vardır.

Bu, erken yabancı dil öğreniminde belirgin bir ilerleme ve devamlılığı hedefleyen müfredat düzenlemelerini gerektirir.

Tavsiye:
  • Müfredatlar, öğrenime başlangıç zamanı, dillerin kapsamı, diller arası öncelik sıralaması ve hedeflenen başarı profili dikkate alınarak, titizlikle, birbiriyle uyumlaştırılmalıdır. Eğitim süreci bütünü itibarıyla, erken yabancı dil öğrenimine ilişkin ortak bir eğitim kuramı temeline dayanmalıdır. [2].
  • Bazı ülkelerde denendiği gibi, okul öncesi öğretmenleriyle diğer öğretmenlerin en azından eğitim sürecinin bazı dönemlerinde ortak bir üniversiter eğitim alması, eğitim sisteminde istikrara katkıda bulunabilir. [3].
  • Geçişler, öğrenme sürecinin devamlılığını sağlamak üzere, kurumlar tarafından öngörülü ve kapsamlı şekilde planlanmalıdır.
  • Yabancı dilde farklı seviyeleri kapsayan materyal ve ders kitapları geliştirilmelidir.


Referanslar
[1] Ayrıca bkz. BIG (2009)
[2] Bkz. Wassilios Fthenakis, Bildung ohne Übergänge, s. 21/22, Bildungspezial (01/2010) içinde
[3] Bkz. aynı yerde

Ayrıntılı Bilgi