Спеціальні курси
Тематичні блоки C2

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти компетентний користувач має «без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте, узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи пояснення й обґрунтування у зв’язному вигляді, а також висловлюватися спонтанно, точно передаючи тон­кі значеннєві відтінки». Отже, завданням рівня С2 є вдоско­на­лен­ня всіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письма, ауді­ю­ван­ня, монологічного та діалогічного мовлення), що дає можливість успішно скласти іспит С2 – Великий диплом з німецької мови.

На відміну від структури рівнів А1–С1 побудова цього курсу ґрунтується не на ускладненні матеріалу, а на тематичному принципі. Це означає, що на всіх курсах рівня C2 здійснюється цілеспрямована робота над лексичною, граматичною, соціо­куль­турною, прагматичною та навчальною компетенцією (навчальні стратегії). Особливої ваги набуває диференціація значень лек­сич­них одиниць та їх стилістичних конотацій, що дозволяє розуміти найтонші нюанси та чітко висловлюватися відповідно до ко­му­ні­ка­тив­но­го наміру. В галузі граматики здійснюється повторення важливих граматичних явищ та їх вживання в різних типах текстів, а також синонімії. Розвиток письма та мовлення (монологічного та діалогічного) відбувається на матеріалі актуальної суспільно важливої тематики в рамках трьох тематичних блоків.

C2a:

Теми:
 • Традиції
 • Міжкультурна комунікація
 • Іноземці та мігранти
 • Упередження
 • Демографічні проблеми
 • Плюралістичне суспільство
 • Конфлікти
Триместр: Осінній

C2b:

Теми:
 • Засоби масової інформації
 • Комп’ютерні технології
 • Реклама
 • Праця та професія
 • Навчання та підвищення кваліфікації
 • Сім’я та шлюб
 • Право та закон
Триместр: Зимовий

C2c:

Теми:
 • Туризм
 • Мови
 • Культура та мистецтво
 • Наука
 • Економіка
 • Проблеми довкілля
 • Глобалізація
Триместр: Весняний

Курси до тематичних блоків C2a до C2c на рівні C2 пропонуються на триместрових курсах.