Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức
RECONNECT

RECONNECT là dự án giúp hiện thực hóa các cơ hội gặp gỡ xuyên quốc gia bằng hình thức cộng tác trực tuyến. Dự án này mang đến những hỗ trợ tài chính dành cho đối thoại và hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ Việt Nam và Đức thuộc lĩnh vực âm nhạc (nhạc điện tử, cổ điển, nhạc mới), video art, và trình diễn. Dự án có thể được mở rộng với sự tham gia của các quốc gia châu Âu khác.

Reconnect © Viện Goethe Hà Nội

Lời mời tham gia dự án

Virtuelle Partner-Residenzen Ảnh: GettyImages

Application deadline | 31.07.2021
Virtual partner residencies

In reaction to the resulting changes in working conditions in the music scene, the Goethe-Institut has created this virtual residency programme with a view to maintaining and reinforcing international exchange and collaboration. Funding for virtual partner residencies is now available to arrange for international musical collaboration projects.