Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xã hội số
Chính sách cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đô thị

Chính sách cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đô thị
© Viện Goethe Hà Nội

Thảo luận | 22.04.2021, 19h
Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh 
Đăng ký vào cửa lúc 18h30 | Chương trình bắt đầu lúc 19h

Trực tuyến qua ứng dụng Zoom
Bắt đầu lúc 18h45

Zoom-Link đến buổi thảo luận

‘Chính sách cơ sở hạ tầng kỹ thuật số’
Quá nửa dân số thế giới đang sống trong thành phố và xu hướng này ngày càng tăng. Các thành phố hiện đại phụ thuộc phần lớn vào hệ thống cơ sở hạ tầng vô hình, một hệ thống chỉ được lưu ý đến khi chúng ngừng hoạt động. Ngay cả internet cũng là một dạng cơ sở hạ tầng vật chất mặc dù thường được mô tả dưới dạng phi vật chất. "Các thành phố thông minh" được ca ngợi hứa hẹn số hoá đô thị bằng cách hợp nhất hai hệ thống cơ sở hạ tầng này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng không vận hành nữa? Các thành phố có thể "thông minh" không và chúng có nên thông minh như vậy không? Có những lợi ích và giá trị nào gắn liền với các cơ sở hạ tầng này? Làm sao để chúng ta đảm bảo rằng các thành phố trong xã hội số là các không gian công cộng và phục vụ lợi ích cộng đồng chứ không phải phục vụ các lợi ích thương mại?
 

Các chuyên gia

  Chủ nhà  
  Dr. Trương Minh Huy Vũ © Trương Minh Huy Vũ Nguyen Thi Thai Lan Porträt © Nguyễn Thị Thái Lan
  TS. Trương Minh Huy Vũ PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Lan
  Khách mời  
  Giáo sư Stephen Graham © Stephen Graham  
  GS. Stephen Graham