Tài trợ của Viện Goethe

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Chương trình “Dich sách Đức sang một ngôn ngữ khác” của Viện Goethe hỗ trợ các nhà xuất bản nước ngoài trong việc phát hành văn học Đức. Qua đó, nhóm độc giả không biết tiếng Đức có điều kiện tiếp cận các tác phẩm mới của văn học đương đại, sách thiếu nhi và sách thanh niên, các công trình nghiên cứu khoa học quan trọng và các sách khoa học.

Chương trình này phục vụ các mục tiêu của chính sách văn hoá và là một công cụ điều khiển quan trọng của chính sách văn hoá và giáo dục ở nước ngoài.

Trong trường hợp một tác phẩm được hỗ trợ, Viên Goethe sẽ tài trợ một phần chi phí dịch thuật cho nhà xuất bản nước ngoài sau khi tác phẩm được xuất bản. Không có việc hoàn trả toàn bộ chi phí dịch thuật, in ấn và chỉnh sửa.
Trong lịch sử 40 năm của chương trình, 6.000 đầu sách được xuất bản bằng 45 thứ tiếng đã được hỗ trợ về tài chính.

The Goethe-Institut in your country will evaluate your application. If it approves your application it will send its recommendation to the headquarters of the Goethe-Institut in Munich. There a committee will decide on the sum to be granted.

The committee meets four times a year as follows:
 • Beginning of February: application deadline: 1 December
 • End of April: application deadline: 15 March
 • End of July: application deadline: 15 June
 • Beginning of November: application deadline: 15 September
Applications for non-fiction and academic works will be only be considered in the April and November committee meetings. 

For academic works, an expert evaluation must be obtained from the “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (German research organisation). Due to this process, it may take an additional three to six months to reach a decision. 
 1. Applications only by publishers: Only non-German publishers are eligible to apply.
   
 2. German works published in print form: The Goethe-Institut supports the translation of works by German authors which have been published in print form by a German language publisher. 
   
 3. Translation from German original: The translation must be made from the original German-language text. 
   
 4. Publication date: Translations are only eligible for support if they have not yet gone to press at the point when the grant contract is signed. 
   
 5. Partial covering of translation costs: In cases where an application for a translation grant is successful, the Goethe-Institut contributes part of the translation costs to the publisher, payable on publication of the translated work. It is not envisaged that the Goethe-Institut will finance the full costs of the translation or printing or editorial costs.
   
 6. Printing of a credit line and Goethe-Institut's logo: The publisher of the translation must name the Goethe-Institut as sponsor in the book’s imprint and must reproduce the Goethe-Institut logo. If this requirement is not met, the Goethe-Institut reserves the right to withhold payment of the grant. 
   
 7. Translator's fee: If a grant is awarded, only such translation fees as will already have been paid to the translator by the time of publication may be taken into account when the amount of the grant is being determined. 
   
 8. E-books of translations in the Onleihe: The Goethe-Institut would like to make translations that are published with an additional e-book version available in its Onleihe (an eLibrary) so that its registered users have access to it. The publisher commits itself to providing an ePub format of the translation to the Goethe-Institut.
Please find here the Goethe-Institut’s logo to be printed in the foreign language edition:
 

 
The eLibrary of the Goethe-Institut enables the lending of digital media such as eBooks, eAudios and ePapers. At our eLibrary users can borrow media 24 hours a day, 7 days a week, by simply pressing a button. Currently, there are around 25,000 media available at our eLibrary. We offer this service only at the Goethe-Instituts abroad.

At present, a few German books in English translation are available for loan in the eLibrary. We would like to expand this offer to other titles and languages and offer interested publishers abroad further information.
goethe.de/onleihe