Antigone | Tiếp cận một phần văn học thế giới
Thư viện hình ảnh

HAN Antigone © Viện Goethe Hà Nội
Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Viện Goethe đưa ANTIGONE lên sân khấu trực tiếp và trực tuyến vào năm 2021/2022.

Bức chân dung

19. - 26.02.2022

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!

 • HAN PORTRAIT 1 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 2 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 3 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 4 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 5 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 6 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 7 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 8 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 9 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 10 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 11 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

 • HAN PORTRAIT 12 © Goethe-Institut Hanoi

  Cảm tác từ hồi một - Antigone

Antigone của đạo diễn Trần Lực

06 và 14/11/2021

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!

 • HAN Antigone Tran Luc 1 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 2 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 3 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 4 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 5 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 6 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 7 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 8 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 9 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 10 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 11 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 12 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 13 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 14 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 15 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 16 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

 • HAN Antigone Tran Luc 17 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Trần Lực

Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

07 và 13/11/2021

Bạn hãy bấm vào các bức ảnh để xem ở dạng toàn màn hình!

 • HAN Antigone - Đạo diễn: Bùi Như Lai 01 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Đạo diễn: Bùi Như Lai 02 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Đạo diễn: Bùi Như Lai 03 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Đạo diễn: Bùi Như Lai 04 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 06 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 05 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 07 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 08 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 09 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 10 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 11 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 12 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 13 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 14 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 15 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 16 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 17 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai

 • HAN Antigone - Regie: Bui Nhu Lai 18 © Viện Goethe Hà Nội

  Antigone của đạo diễn Bùi Như Lai