Kết nối nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Đức
Thư viện hình ảnh

Người học trưởng ngu ngốc

Trình diễn / Nghệ thuật video | 18. - 25.12.2021

 • HAN Học trưởng 1 18-25.12.2021 © Lí Quí Quốc

 • HAN Học trưởng 2 18-25.12.2021 © Lí Quí Quốc

 • HAN Học trưởng 3 18-25.12.2021 ©Lí Quí Quốc

 • HAN Học trưởng 4 18-25.12.2021 © Lí Quí Quốc

 • HAN Học trưởng 5 18-25.12.2021 © Nguyễn Hoàng Giang

 • HAN Học trưởng 6 18-25.12.2021 © Nguyễn Hoàng Giang

Người học trưởng ngu ngốc | 18. - 25.12.2021

Đó & Đây

Biểu diễn mạng lưới đa phương tiện | 28.11.2021

 • HAN here&there 1 28.11.2021 © Hien Hoang

 • HAN here&there 2 28.11.2021 © Hien Hoang

 • HAN here&there 3 28.11.2021 © Hien Hoang

 • HAN here&there 4 28.11.2021 © Hien Hoang

 • HAN here&there 5 28.11.2021 © Hien Hoang

 • HAN here&there 6 28.11.2021 © Trinh Quang Linh

 • HAN here&there 7 28.11.2021 © Trinh Quang Linh

 • HAN here&there 8 28.11.2021 © Trinh Quang Linh

Giới thiệu dự án - Phạm Thị Tâm, DIEGO MUHR, GORAN LAZAREVIĆ
Giới Thiệu - Vũ NGỌC KHảI
Đó&đây | 28.11.2021
 

Hanoi - Berlin: Upcycling

Hòa nhạc thể nghiệm | 24.10.2021

 • HAN Upcycling 24.10.2021 1 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Upcycling 24.10.2021 2 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Upcycling 24.10.2021 3 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Upcycling 24.10.2021 4 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Upcycling 24.10.2021 5 © Viện Goethe Hà Nội

HANOI – BERLIN: UPCYCLING | 24.10.2021

Những khoảng trôi

Hòa nhạc thể nghiệm | 17.07.2021

 • HAN Drifting intervals 1 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 2 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 3 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 4 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 5 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 6 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 7 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 8 © Lương Hữu Hải

 • HAN Drifting intervals 9 © Lương Hữu Hải

Youtube link đến buổi trình diễn
Chia sẻ của nghệ sĩ Ngô Trà My 
Giới thiệu dự án  
Những khoảng trôi | 17.07.2021

Nghe những gì còn lại... và hơn thế nữa

Hòa nhạc điện tử | 05.07.2021

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 1 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 2 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 3 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 4 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 5 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 6 © Marilyn Dacusin

 • HAN Hören Sie, was noch übrig ist... und mehr 7 © Marilyn Dacusin

Giới thiệu dự án  
Youtube link đến buổi trình diễn
Hậu trường dự án 
Nghe những gì còn lại... và hơn thế nữa | 05.07.2021

Dấu chấm - Verbindung

Trình diễn audio-visual và podcast | 03.07.2021

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 1 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 2 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 3 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 4 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 5 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Dấu chấm - Verbindung 6 © Viện Goethe Hà Nội

Youtube link đến buổi trình diễn
DẤU CHẤM – CONNECTION | 03.07.2021

Hanoi Brass week - Buổi biểu diễn của Masterclass dành cho sinh viên và người chuyên nghiệp

Hòa nhạc | 10.05.2021

 • HAN Brass Week 2 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 3 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 4 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 5 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 6 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 7 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 8 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 9 © Hanoi Brass Community

 • HAN Brass Week 10 © Hanoi Brass Community

Facebook link đến buổi hoà nhạc
Hanoi Brass Week Hòa nhạc | 10.05.2021

Hanoi Brass Week - Lớp học cho học viên và nghệ sĩ chuyên nghiệp

Thời gian học l 02. - 09.05.2021 

 • HAN Brass Week 1 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 2 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 3 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 4 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 5 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 6 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 7 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Brass Week 8 © Viện Goethe Hà Nội

Hanoi Brass Week Master class | 02. - 09.05.2021

Frankfurt ở Hà Nội, Hà Nội ở Frankfurt

Hòa nhạc | 12.04.2021

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 1 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 2 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 3 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 4 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 5 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 6 © Viện Goethe Hà Nội

 • HAN Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt 7 © Viện Goethe Hà Nội

 Frankfurt in Hanoi, Hanoi in Frankfurt | 12.04.2021