Dịch vụ cho cán bộ thư viện

Niên giám Ảnh: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Chúng tôi cộng tác với các thư viện, các tổ chức thư viện, các cơ sở đào tạo và tổ chức thư viện trong và ngoài nước Đức, nhằm hỗ trợ việc đối thoại và trao đổi kiến thức chuyên ngành.