Tổng quan về các kỳ thi của chúng tôi
Hà Nội

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C2

Liên hệ

Phòng đăng ký thi tại Hà Nội
Tel.: +84 24 32004494
pruefungen-hanoi@goethe.de