Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Vị trí thực tập
Hà Nội

Thời gian thực tập kéo dài tối thiểu 3 tháng.

Phòng ban thực tập thời gian thực tập Hạn đăng ký
Phòng Ngôn ngữ /
Hợp tác đào tạo tiếng Đức
Các thời điểm trong năm Tối thiểu 3 tháng trước thời gian bắt đầu thực tập
Đăng ký thực tập
Phòng Văn hóa Từ 01/09/2023 (*) Tối thiểu 3 tháng trước thời gian bắt đầu thực tập
Đăng ký thực tập

(*) Yêu cầu: thực tập sinh nói được tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ.