Các hướng dẫn về khóa học trực tuyến

Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
Các ban gặp khó khăn khi đăng ký tài khoản tại my.goethe.de, vui lòng xem file hoặc video hướng dẫn nhé!