Các loại khoá học
TP. Hồ Chí Minh

Các khoá học Học tiếng Đức trực tuyến Khoá học cho lớp học trực tuyến Các khoá học tại lớp học
Học ở viện Goethe tại địa phương mình 50% 100%
Học trực tuyến 50% 100%
Học gia sư      
Chuẩn bị thi lấy chứng chỉ Goethe      
Phân chia thời gian linh hoạt    
Phòng học ảo      
Giờ học đa phương tiện