Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Gattung Ausstellung 7300x3200© Viện Goethe Hà Nội

Triển lãm

Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức đảm bảo quyền tự do ngôn luận. “Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng mà không bị cơ quan công quyền can thiệp và không phân biệt biên giới. ” (BL Điều 11). Theo tinh thần của văn kiện thành lập cho Việt Nam (ngày 27 tháng 1 năm 1997), Viện Goethe là nơi trao đổi văn hóa tự do. Điều này bao gồm nghệ thuật và các loại kỹ thuật, hình thức và màu sắc trong biểu đạt.

Kỷ niệm 25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội