Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία: γενικό πλαίσιο

Η διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία εντάσσεται στα πλαίσια ενός πολυσχιδούς προγράμματος, το οποίο θα εξετάσουμε πιο επισταμένα σ’ αυτό το κεφάλαιο. Άτομα του άμεσου περιβάλλοντος του παιδιού,  όπως γονείς και οικογένεια, εκπαιδευτικοί και διδάσκοντες ασκούν επιρροή, όπως και παράγοντες τους οποίους το παιδί μόλις που αντιλαμβάνεται ή θεσμικοί φορείς (π.χ. Διεύθυνση του σχολείου, δημόσιες υπηρεσίες και σύλλογοι).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προκαθορίζουν ήδη από το Νηπιαγωγείο το επίπεδο δεξιοτήτων και το διδακτικό πρόγραμμα που απαιτείται για την επίτευξή του. Οι μέθοδοι διδασκαλίας και η χρήση οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιτυχή εκμάθηση. Ο μαθητής υπόκειται σε διαφορετικές διαδικασίες εξέτασης και αξιολόγησης από την αρχή του μαθητικού του βίου.  

Η εικόνα ενός σύνθετου πλαισίου παραγόντων και προϋποθέσεων που περιβάλλει το παιδί, έχει σκοπό να δείξει πόσο σύνθετοι είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα το παιδί, το οποίο αναπτύσσει τις δεξιότητές του στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με τις προσωπικές του δυνατότητες.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

    Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών