Laste õpikeskkonna uued mõjutajad

Lapsed elavad tänapäeval tihedalt lõimitud keskkonnas. Tänu ülemaailmsetele protsessidele ja uutele kommunikatsioonitehnoloogiatele muutub ka laste keelekasutus. Juba päris väikeste laste igapäevaelu on mõjutatud meediast ja üha rohkem mitmekultuurilisusest ning mitmekeelsusest. Meie maailma kultuuriline ja keeleline mitmekesisus ei väljendu üksnes lasteaias ja koolis, vaid ka juba enne seda perekonnas ja lapse vahetus läheduses.

Lapsed võtavad tänapäeval mitmekeelsust loomulikuna ja mõistavad, et keelte õppimine on kasulik.

Vastastikuse suhtlemise kergendamiseks ja Euroopa kultuurilise mitmekesisuse säilitamiseks nõuab Euroopa Liit kõikidelt kodanikelt peale oma emakeele ka teiste keelte oskust. Selle nõude täitmiseks pakutakse kõigile Euroopa Liidu kodanikele võimalust juba kohustusliku kooliaja vältel õppida vähemalt kahte kaasaegset keelt. Nii kuulub enamikus Euroopa Liidu maades võõrkeelte õppimine juba algkoolis kohustuslikku programmi.

Soovitus:

Varajase võõrkeelõppe puhul tuleks alati silmas pidada seda, et laste reageerimine ja õppimine ei sõltu kohalikest eripäradest, mis mõjutavad õppimisvõimalusi, vaid toimub vastavalt nende lähikonnale ja individuaalsele arengule.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele