អ្នករកអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម រកអាជ្ញាធរជនបរទេស ឬក៏កន្លែងពិគ្រោះផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ នៅក្នុងក្រុងអ្នកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬ? នៅទីនោះអ្នកនឹងឃើញមានអាស័យដ្ឋាននានា។ អ្នកត្រូវដាក់លេខកូដក្រុងអ្នកទៅក្នុងប្រឡង់សម្រាប់ចុចរកនោះ ហើយចុចសញ្ញា ។ នៅត្រង់នេះអ្នកនឹងឃើញអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម អាជ្ញាធរជនបរទេស ឬក៏កន្លែងពិគ្រោះផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ នៅកន្លែងអ្នក។ អ្នកមិនស្គាល់លេខកូដក្រុងទេឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវសរសេរឈ្មោះក្រុងអ្នកចូលទៅក្នុងប្រឡង់នោះ។