Arbeitssuche Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

ការអនុញ្ញាតអោយប្រកបការងារ

អ្នកពុំមែនមកពីសហភាពអឺរ៉ុប(EU) ឬពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបទេឬ? នៅក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវមានការអនុញ្ញាត អោយប្រកបការងារ (Arbeitserlaubnis / Arbeitsgenehmigung)។ តើអ្នកអាចធ្វើការបានឬទេ ឬក៏អាចធ្វើការបានប៉ុន្មាន រឿងទាំងនេះគឺមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិស្នាក់នៅរបស់អ្នក។ 

សញ្ញាបត្រ និងការទទួលស្គាល់

តើអ្នកបានបញ្ចប់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមួយ ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ឬក៏បានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលានៅប្រទេសអ្នកហើយឬ? នៅក្នុងករណីនេះ អ្នកត្រូវយកសញ្ញាបត្រ/ ឯកសារទាំងនេះទៅបកប្រែ និងអោយគេបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារ។ បញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារមានន័យថា ស្ថាប័នផ្លូវការមួយពិនិត្យ មើលថា តើឯកសាររបស់អ្នកជាឯកសារពិតមែនឬទេ។ វាជាការប្រសើរបំផុត បើអាជ្ញាធរនៅប្រទេសអ្នកធ្វើការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារនេះ។ ក្នុងករណីខ្លះសញ្ញាបត្ររបស់អ្នកពុំមានសុពលភាពនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទេ។ រឿងនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលជាមុនបាននៅប្រទេសរបស់អ្នក (ការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្របរទេស)។ ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះមាននៅគេហទំព័រ ការទទួលស្គាល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។


ពត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះមាននៅគេហទំព័រ ការទទួលស្គាល់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

កន្លែងការងារនៅទំនេរ

អ្នកមានការអនុញ្ញាតអោយប្រកបការងារហើយឬ? ក្នុងករណីនេះអ្នកអាចរកកន្លែងធ្វើការបាន។ លទ្ធភាពរកការងារវាមានច្រើន ដូចជា តាមអ៊ីនធើណេត តាមកាសែត ឬក៏តាមរយៈទីភ្នាក់ងារការងារ/ មជ្ឈមណ្ឌលការងារ (Arbeitsagentur/das Job-Center)ក៏គេអាចឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែរ។ តាមកាសែតអ្នកច្រើនតែឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងតំបន់មួយ។ ដំណឹងជ្រើសរើសទាំងនេះមានបច្ចុប្បន្នភាព។ នៅក្នុងអ៊ីនធើណេតមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើន ក៏ប៉ុន្តែវាពុំសុទ្ធតែមានបច្ចុប្បន្នភាពនោះទេ។ មជ្ឈមណ្ឌលការងារផ្តល់ការពិគ្រោះអោយអ្នក ហើយគេជួយរកកន្លែងការងារសមស្របអោយអ្នក។ អ្នកក៏អាចសួរផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយបានដែរ។ ជួនកាលនៅទីនោះមានកន្លែងការងារនៅទំនេរ ក៏ប៉ុន្តែគេពុំបានចុះផ្សាយតាមអ៊ីនធើណេត ឬក៏តាមកាសែតទេ។ ជួនកាលគេអាចឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដែរ។ 

ហើយវានៅមានមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ BIZ (Berufsinformationszentrum) របស់ទីភា្នក់ងារការងារទៀត : នៅទីនោះអ្នកឃើញមានដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងពត៌មានជាច្រើនអំពីមុខរបរ និងការងារ។ អ្នកអាចដាក់ពត៌មានតាមអ៊ីនធើណេតអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនៅទីនោះ ឬក៏នៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារបាន។ 

មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរក៏ផ្តល់ការពិគ្រោះរឿងមុខរបរអោយអ្នកដែរ បើអ្នកពុំដឹងទេថា តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន ឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីនោះ។ កម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក៏អាចមានប្រយោជន៍ដែរ : នៅទីនោះអ្នករៀនស្គាល់ពីការងារ និងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេឯងបាន។

ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ

ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការគឺជាជំហានទីមួយនៅក្នុងទីផ្សារការងារ។ អ្វីដែលសំខាន់ក្នុងកិច្ចការនេះគឺ ក្រដាសស្នាមសម្រាប់ដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ។ នៅក្នុងនោះអ្នកត្រូវមានសំបុត្រមួយ (សំបុត្រផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុននោះ) មានរូបថតស្អាតសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការមួយសន្លឹក មានប្រវត្តិរូបអ្នក និងសញ្ញា បត្ររបស់អ្នក (ជាភាសាអាល្លឺម៉ង់)។ មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ BIZ មានធ្វើសិក្ខាសាលាអំពី “ការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់” ។ នៅទីនោះគេរៀនអោយដឹងថា តើការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការមានរូបភាពដូចម្តេច និងតើគេត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណា ដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងសំភាសន៍ការងារនោះ។ 

នៅតាមក្រុងជាច្រើនមានកន្លែងពិគ្រោះសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍។ នៅទីនោះគេក៏ជួយអ្នកដែរនៅក្នុងការរកការងារធ្វើ និងការដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការ(សូមអាន មន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀស ខ្លួន )។

សម្រាប់មនុស្សមានវ័យក្មេងរហូតដល់អាយុ ២៧ ឆ្នាំ មានស្ថាប័នការងារអន្តោប្រវេសន៍យុវជន ដែលផ្តល់ការពិគ្រោះពិសេសដល់គេ។

For asylum seekers

Working

During their initial three months in Germany, refugees are not allowed to work. This period starts with the date of registration at the initial reception centre. Only after three months are you allowed to apply for a job. However, not every refugee who has claimed asylum is allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not permitted to work until their asylum application has been decided.

Would you like to work in Germany after these initial three months? In this case, you will need to obtain a permit from the Foreigners Registration Office. In the beginning, you won’t have as many options when it comes to job selection. However, this is going to change the longer you have been in Germany.

Once you have officially been granted refugee status in Germany, you are allowed to work without any restrictions. Are you a tolerated asylum seeker with a temporary stay of deportation? Then it will be at the authority’s discretion whether or not you are allowed to work.

Finding employment

Are you looking for a job? Then you can turn to the Job Centre. The Job Centre assists people in their job search and can help you. 

Arbeitsagentur: Jobbörse

But there are also other initiatives that assist refugees in their job search. You can find various job exchange sites on the Internet where you can register your details. 

workeer.de: Jobbörse für Flüchtlinge

jobbörse.de: Jobbörse für Flüchtlinge

Have you found a job? In this case, the Foreigners Registration Office will first check that no other EU citizen is available to fill this position. This is called priority review. If no other EU citizen is available for the specific job, you will be granted a work permit. The job centre still has to provide their consent.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case, your documents will first need to be reviewed to be recognised. If your documents are recognised in Germany, it will be easier to obtain a work permit as no priority review will be carried out. For more information on recognised qualifications, see the article on University Degrees and Vocational Training.

Germany currently has a high demand for skilled craftsmen or trained professionals such as nurses. Are you qualified in any of these professions? In this case, you can work without the need for a priority review.

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំត្រូវបកប្រែសញ្ញាបត្រខ្ញុំឬទេ?

នរណាអាចបកប្រែសញ្ញាបត្រខ្ញុំបាន?

តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការជាភាសាអង់គ្លេសបានឬទេ?

ខ្ញុំពុំបានទទួលការឆ្លើយតបចំពោះពាក្យសុំរកកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំទេ។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

តើច្បាប់ចម្លងក្រដាសស្នាមសម្រាប់ពាក្យសុំរកការងារធ្វើត្រូវមានការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារដែរឬទេ?

As an asylum seeker, why can I not start working immediately?