Integrationskurs Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

ការចូលរួម

អ្នកទើបនឹងមកដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយអ្នកចង់រៀនភាសា។ ក្នុងករណីនេះ អ្នកអាចទៅចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម (Integrationskurs) បាន។ បើអ្នកពុំមែនជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទេ ហើយអ្នកចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់តែបន្តិចបន្តួចនោះ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវចូលរួម។ នេះគឺមានន័យថា អ្នកត្រូវតែចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម។ 

មន្ទីរជនបរទេសផ្តល់អោយអ្នកនូវលិខិតអនុញ្ញាតអោយចូលរៀនវគ្គសិក្សា និងបញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សា គឺសាលាភាសានានា។ បន្ទាប់ពីនោះមកអ្នកអាចរកមើល និងទៅចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាណាមួយនៅជិតកន្លែងអ្នករស់នៅបាន។ 

អាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មទាំងអស់ ក៏មាននៅត្រង់កន្លែងដាក់ថា អាស័យដ្ឋានសំខាន់ៗ ដែរ។ នៅទីនោះអ្នកអាចរកឃើញ អ្នកទទួលខុសត្រូវវគ្គសិក្សា ដែលនៅជិតកន្លែងអ្នករស់នៅ បាន។ ពត៌មាន ដូចជាអំពីអាស័យដ្ឋាន ឬក៏អំពីលេខទូរស័ព្ទជាដើម មានចុះនៅលើផែនទីមួយ។ 

ការកំណត់កម្រិតចំណេះ ម៉ោងរៀន ការប្រឡង 

បន្ទាប់ពីពេលចុះឈ្មោះហើយ អ្នកត្រូវធ្វើតេស្តកំណត់កម្រិតចំណេះមួយនៅកន្លែងអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សានោះ។ តាមរយៈនេះគេអាចរកវគ្គសិក្សាស្របតាមកម្រិតអ្នកបាន។ ថ្លៃរៀនគេគិតពីអ្នក ១,២០ អឺរ៉ូក្នុងមួយ ម៉ោង។ បើអ្នកមានប្រាក់តិចពេក អ្នកពុំចាំបាច់បង់ថ្លៃទេ ហើយ/ឬក៏អ្នកបានទទួលការឧបត្ថម្ភថ្លៃធ្វើដំណើរទៀតផង។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មមានវគ្គរៀនភាសាផង និងវគ្គណែនាំអោយដឹង (Orientierungskurs )ផង។ 

វគ្គសិក្សាភាសាធម្មតាមានចំនួន ៦០០ ម៉ោងរៀន។ នៅក្នុងវគ្គនេះគេរៀនភាសាប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដូចជារឿង ទិញឥវ៉ាន់ លំនៅ កូន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពេលសម្រាក សាលា និងការងារ ឬក៏ទៅពេទ្យ។ 

ជាទីបញ្ចប់ អ្នកត្រូវធ្វើការប្រឡងបញ្ចប់ (“តេស្តភាសាអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍”)។ បន្ទាប់ពីការប្រឡងនោះមក អ្នកនឹងបានទទួល “វិញ្ញាបនបត្រ វគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម”។ ពេលនោះគឺអ្នកនិយាយភាសា អាល្លឺម៉ង់បានដល់កម្រិត A2 ឬក៏ B1 ។ និយោជកជាច្រើនចង់ឃើញវិញ្ញាបនបត្រនេះ។ សូម្បីតែនៅមន្ទីរ ដូចជាមន្ទីរជនបរទេសជាដើម ក៏ជួនកាលអ្នកត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រនេះដែរ។ បើអ្នកចង់សុំចូលសញ្ជាតិ បានន័យថា អ្នកចង់បានសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ “វិញ្ញាបនបត្រ វគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្ម” នេះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរ។ 

តើអ្នកប្រឡងធ្លាក់ការប្រឡងបញ្ចប់ ឬ? ក្នុងករណីនេះគេផ្តល់ម៉ោងរៀនអោយអ្នក ៣០០ ម៉ោងទៀត។ ហើយអ្នកក៏អាចប្រឡងម្តងទៀតបានដែរ។

វគ្គសិក្សាពិសេស 

គេមានវគ្គសិក្សាសមាហរណកម្មពិសេសសម្រាប់យុវជនមានអាយុរហូតដល់ ២៧ ឆ្នាំ ដែលគេហោថា វគ្គ សមាហរណកម្មយុវជន។ វគ្គនេះជួយដល់អ្នក បើអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលណាមួយ។ ពត៌មានអំពីរឿងនេះមាននៅ មន្ទីរសហព័ន្ធផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន។ 

នៅតាមក្រុងខ្លះក៏មានវគ្គសិក្សាពិសេសផ្សេងៗទៀតដែរ ដូចជាវគ្គសិក្សាសម្រាប់តែស្រ្តី វគ្គអក្ខរកម្ម ឬក៏វគ្គសិក្សាដោយមានអ្នកជួយមើលកូនអោយ។ សូមអ្នកសួររឿងនេះនៅសាលាភាសា។

For asylum seekers

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integration courses for asylum applicants     

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

វគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

តើវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មយុវជនមានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

តើខ្ញុំអាចទៅចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មនៅឯណាបាន?

ខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សាសមាហរ័ណកម្មទេ។ តើខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមឬក៏យ៉ាងណា?

តើខ្ញុំត្រូវចូលរួមវគ្គណែនាំអោយដឹង(Orientierungskurs)ដែរឬទេ?

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការប្រឡងបញ្ចប់ដែរឬទេ?

ខ្ញុំមិនអាចទៅចូលរួមវគ្គសិក្សានេះបានទេ ដោយសារខ្ញុំមានជម្ងឺ ឬក៏កូនខ្ញុំឈឺជាដើម។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

តើខ្ញុំអាចប្តូរអ្នកទទួលបន្ទុកវគ្គសិក្សាបានទេ?

តើខ្ញុំត្រូវការអ្វីខ្លះ ដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សានោះ?

តើខ្ញុំអាចសម្រាកមួយរយៈបានឬទេ?

Why aren’t all asylum seekers entitled to an integration course?