Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

សញ្ញាបត្រ និងវិញ្ញាបនបត្រ

តាមធម្មតា នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ គេច្រើនរកការងារប្រសើរបាន បើគេបានបញ្ចប់ការសិក្សា ឬក៏ការបណ្តុះ បណ្ណាលវិជ្ជាជីវៈមួយ។ ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធ្វើអោយហើយគឺ ត្រូវអោយចប់សព្វគ្រប់។ ហើយគេត្រូវមានសញ្ញាបត្រ។ តើអ្នកមានសញ្ញាបត្រ មកពីប្រទេសអ្នកឬ? អ្នកត្រូវយកសញ្ញាបត្រនេះទៅអោយគេបកប្រែ និងធ្វើការបញ្ជាក់ភាពពិតឯកសារ។

ដំណើរការនៃការបណ្តុះបណ្តាលជិជ្ជាជីវៈ

ដើម្បីនឹអាចចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបាន យ៉ាងហោចណាស់ក៏គេត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ(ចប់ថ្នាក់ទី៩)ដែរ។ បើគ្មានសញ្ញាបត្របញ្ចប់សាលាទេ គេពិបាកនឹងរកកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានណាស់។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គេរៀបចំប្រព័ន្ធទ្វេភាគ (duales System)សម្រាប់មុខរបរត្រូវរៀននានា។ គេរៀនមុខរបរនោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ហើយគេទៅរៀននៅសាលាវិជ្ជាជីវៈ (Berufsschule) ទៀត។ នៅទីនេះគេរៀនមូលដ្ឋានទ្រឹស្តីសម្រាប់មុខរបរនោះ។ គេក៏ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាទូទៅខ្លះដែរ ដូចជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ នយោបាយ ឬក៏កីឡា។ នៅតាមក្រុមហ៊ុនគេត្រូវចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល តាមលក្ខណៈអនុវត្ត។ ក្នុងមួយអាទិត្យគេធ្វើការពី ៣ ទៅ ៤ថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ ហើយត្រូវទៅរៀនពី ៨ ទៅ១២ម៉ោង នៅសាលាវិជ្ជាជីវៈ។ គេអាចរៀនវិជ្ជាជីវៈនៅតាមក្រុមហ៊ុនជាច្រើន និងស្ទើរតែនៅគ្រប់វិស័យ បាន។ នៅពេលរកកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈគេត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចជាគេរកកន្លែងធ្វើការដូច្នោះដែរ។ គេក៏ត្រូវសរសេរពាក្យសុំរកកន្លែងរៀនមួយដែរ (សូមអាន “ការរកការងារធ្វើ”)។ ពេលចូលរួមក្នុងការបណ្តុះ បណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគេបានប្រាក់បន្តិចដែរ។


ការរកការងារធ្វើ

ថេរវេលានៃការបណ្តុះបណ្តាល

ភាគច្រើន ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈមានរយៈពេលពី ២ ទៅ ៣ឆ្នាំ។ ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានការបណ្តុះបណ្តាល ដែលមានរយៈពេលខ្លីដែរ ដូចជានៅក្នុងវិស័យលក់ វិស័យថែទាំមនុស្សចាស់ ឬក៏វិស័យគ្រឿងសំអាងជា ដើម។ អ្នកត្រូវទៅសួររឿងនេះនៅទីភ្នាក់ងារការងារនៅក្រុងអ្នក។

ការសិក្សា

បើអ្នកមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយ អ្នកអាចចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ (Universität - Uni) មួយបាន។ បើអ្នកមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបច្ចេកទេសហើយ អ្នកអាចទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តបាន(Fachhochschule - FH)។ ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសអនុវត្តច្រើនមានលក្ខណៈអនុវត្តច្រើនជាងនៅសាកលវិទ្យាល័យ។ នៅមហាវិទ្យាល័យអាល្លឺម៉ង់ (Uni និង FH) និស្សិតត្រូវចេះភាសាអាល្លឺម៉ង់ច្បាស់។ បើភាសាអាល្លឺម៉ង់ពុំមែនជាភាសាដើមរបស់អ្នកទេ អ្នកត្រូវការលិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណេះភាសាអាល្លឺម៉ង់របស់អ្នក។ ភាគច្រើនគេត្រូវការការប្រឡងភាសាអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)) ឬក៏ TestDaF ។ 

នៅតាមរដ្ឋសហព័ន្ធខ្លះគេត្រូវបង់ថ្លៃការសិក្សាមួយចំនួន នៅរដ្ឋសហព័ន្ធខ្លះទៀតគេពុំចាំបាច់បង់ទេ។ ពត៌មានស្តីពីរឿងនេះមាននៅគេហទំព័រ studieren.de ។ ថ្លៃការសិក្សាវាខុសៗពីគ្នា។ ដើម្បីរៀនបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញា បត្រ (Bachelor) គេត្រូវការពេលពី ៦ ទៅ ៨ ឆមាស។ ហើយក្រោយពីនោះមក គេត្រូវការពី ២ ទៅ ៤ ឆមាសទៀតដើម្បីយកកម្រិតអនុបណ្ឌិត (Master) បាន។ 
មជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរ (BIZ) មាននៅគ្រប់ទីក្រុងទាំងអស់។ អ្នកក៏អាចរកមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានមុខរបរនេះតាមរយៈទីភ្នាក់ងារការងារនៅក្រុងរបស់អ្នកបានដែរ។ សហការីមជ្ឈមណ្ឌលនោះផ្តល់ការពិគ្រោះដល់អ្នកអំពីរឿងផ្សេងៗដូចជា ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ការសិក្សា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ត ។

For asylum seekers

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់

តើខ្ញុំអាចទៅធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅឯណាបាន?

អ្នកណាអាចចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបាន?

តើខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមចូលរួមក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនៅពេលណាបាន?

តើគេមានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអ្វីសម្រាប់ការសិក្សាដែរឬទេ?

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីអោយគេទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំ?

How can I apply for an internship as an asylum seeker?