Grundrechte und öffentliches Leben Foto: © colourbox.de

Германскиот Устав се вика „Grundgesetz“. Во Уставот стојат најважните правни и политички правила на Сојузна Република Германија. Во Уставот стои, на пример, дека Германија е демократска држава. Тоа значи: секој смее да учествува во политичкиот живот, на пример, во здруженија, иницијативи, синдикати или партии. Политичките партии имаат различни програми и цели. Најголемите партии се викаат Христијанско-Демократска Унија, скр. ЦДУ (Christlich Demokratische Union, скр. CDU), Социјал-Демократска Партија на Германија, скр. СПД (Sozialdemokratische Partei Deutschland, скр. SPD), Сојуз 90/Зелените (Bündnis 90/Die Grünen), Слободна Демократска Партија, скр. ФДП (Freie Demokratische Partei, скр. FDP) и Партија на левицата (Die Linke). Партијата на пиратите (Piratenpartei) е релативно нова партија. Има уште многу други помали партии. 

Во Уставот стојат и правата и обврските на луѓето во Германија. Важни обврски се: задолжителното школување – децата и младите во Германија мора да одат на училиште. Потоа: даночната обврска – кој заработува пари, мора да плаќа даноци. И обврската за почитување на законите: секој мора да ги почитува законите. 

А ова се најважните права: 

Човечкото достоинство: Мора да се почитува за секој човек. 

Рамноправноста: Сите луѓе ги имаат истите права. На пример, жените и мажите ги имаат истите права.  

Еднаквост пред законот: Сите луѓе се исти пред законот. 

Слобода на изразување на мислата: Луѓето смеат да кажат што мислат. Слобода на собирање и здружување: луѓето смеат да се среќаваат во групи. 

Слобода на движење: Луѓето смеат да живеат каде што сакаат. 

Слободен избор на занимање: Луѓето смеат слободно да го изберат своето занимање. 

Други права се заштита на бракот и семејството, правото на гласање и слобода на вероисповеста.

Правото на гласање вели: Луѓето во Германија смеат да гласаат. И смеат да бидат избрани. Изборите мора да бидат тајни, општи и слободни. Има европски избори, избори за Бундестагот, избори за Ландтагот и комунални избори. Кај европските и комуналните избори смеат да гласаат сите државјани на ЕУ кои живеат во Германија. Обично тоа е од 18 години. Во некои сојузни покраини може да се гласа на комуналните избори од 16-годишна возраст. На изборите за Ландтагот и изборите за Бундестагот смеат да гласаат само германски државјани кои имаат најмалку 18 години. На многу места има совети за интеграција (Integrationsräte или Integrationsbeiräte). Тие обично се избираат од страна на мигрантите. Советите за интеграција работат за политичките интереси на мигрантите. Тие исто така и помагаат ако имате прашања и проблеми. Со оваа работа сакаат да го подобрат соживотот на мигрантите и Германците.

Слобода на вероисповеста вели: Секој смее слободно да ја одбере својата вероисповест и да ја практикува. Околу една третина од луѓето во Германија официјално нема вероисповест. Најголемиот број од Германците се припадници на христијанската вера, односно римско-католичката или евангелистичката. Многу христијански празници како Божиќ или Велигден се законски празници. Тоа значи дека најголем број од луѓето не мора да работат на овие празници. Но, во Германија живеат и многу муслимани и припадници на другите вери. Во училиштата има настава по евангелистичка и католичка веронаука. Во некои училишта има и настава по христијанско-православна, еврејска или муслиманска вероисповест. Родителите може да одлучат дали нивното дете треба да оди на настава по веронаука. Тие исто така одлучуваат за тоа која веронаука детето ќе ја има на наставата.

Често поставувани прашања

In meiner Religion gibt es einen wichtigen Feiertag. Muss mein Kind trotzdem zur Schule gehen?

Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten. Was kann ich tun?

Ich habe juristische Probleme. Wer hilft mir?

As an asylum seeker, where can I meet my compatriots?

How do I find churches/mosques/synagogues and religious communities in my area?

Имате уште прашања? Тогаш контактирајте ги советниците и советничките од службите за миграција на младите. 

Онлајн советувањето