အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး နံပါတ္မ်ား

အေရးေပၚနံပါတ္မ်ားအားလံုးကို အခမဲ့ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး၊ ဖုန္းေဘလ္မရွိလွ်င္လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
 
ရဲ။ ။ 110
ရဲမ်ားသည္ ျပစ္မႈခင္းမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္။
သင္၏ အမည္ကို ေျပာပါ။
ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္သည္။
ဘာျဖစ္သည္။
လူဘယ္ႏွေယာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။
ဒဏ္ရာအနာတရ ျဖစ္သလား
တစ္ဘက္က ျပန္လည္ေမးျမန္းသည္ကုိလည္း ေစာင့္ဆိုင္းပါ။
 
မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ အေရးေပၚ၊ ကယ္ဆယ္ေရး။ ။ ၁၁၂
နံပါတ္ ၁၁၂ သည္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွလံုးေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ျခင္း၊ မျပင္းထန္ျခင္းကို သံသယပြားမေနဘဲ ကယ္ဆယ္ေရးကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားပါ။ ၄င္းက အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။
 
ဆရာ၀န္မ်ား အသင့္ရွိျခင္း။ ။ ၁၁၆၁၁၇
အေရးေပၚကိစၥျဖစ္လွ်င္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးကို အေၾကာင္းၾကားႏိုင္သည္။
ထို႔အတြက္ အနီးဆံုးအေရးေပၚေဆးကုခန္းသို႔လည္း သြားေရာက္ႏိုင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေရးေပၚေဆးကုခန္းမ်ားသည္ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး၊ ေသာၾကာေန႔ည (၁၀)နာရီထိ ဖြင့္ထားသည္။ ေနာက္တစ္နည္းမွာ ဖုန္းနံပါတ္ ၁၁၆၁၁၇ ကို ဖုန္းေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းေခၚဆိုမႈအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေခၚဆိုလွ်င္ အနီးဆံုးဆရာ၀န္ရွိရာကို ညႊန္းဆိုေပးပါလိမ့္မည္။ ဆရာ၀န္ကို အိမ္သို႔ပင့္ခ်င္လွ်င္လည္း ေခၚဆိုမႈဗဟိုဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
 
သြားဆရာ၀န္။ ။ ၀၁၈၀၅၊ ၉၈၆၇၀၀
ေဆးခန္းမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို ရရွိႏိုင္ၿပီး၊ ၄င္းေဆးခန္းမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည္။
 
ကေလးမ်ားအတြက္
ကေလးမ်ားအတြက္လည္း လူႀကီးမ်ားေခၚဆိုေသာ အေရးေပၚနံပါတ္မ်ားကို ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ျပဳမူဆက္ဆံရမည္၊ ျမန္ျမန္ႏွင့္ မွန္မွန္ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏိုင္မႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမဦးစြာ ကေလးကို သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစၿပီး၊ ေခ်ာ့ျမဴပါ။ ကေလးကို စိတ္ၿငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္မွာ အေရးေပၚဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခုအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ဒဏ္ရာအနာတရမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ႏိုင္ရန္ ကိရိယာအျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ေရွးဦးသူနာျပဳေသတၱာတစ္ခုလည္း အိမ္တြင္ ထားရွိသင့္ပါသည္။
 
ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းလိုင္း။ ။ ၀၈၀၀၊ ၁၁၁၀၃၃၃
ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျပဳမူျခင္းတို႔အတြက္ ဖုန္းလိုင္း။
 
မိဘမ်ားအတြက္။ ။ ၀၈၀၀၊ ၁၁၁၀၅၅၀
ကေလးထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ web care၊ ကေလးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း အျပင္အျခားေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအၾကား ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္သည္။
 
အကူအညီေတာင္းဆိုျခင္း (အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္း)။ ။ ၀၈၀၀၀၊ ၁၁၆၀၁၆
အၾကမ္းဖက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ၊ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိအမည္ ေျပာဆိုရန္မလိုဘဲ ပိတ္ရက္မရွိ၊ အခ်ိန္တိုင္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
 
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ (လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဖုန္းလိုင္း)။ ။ ၀၈၀၀၊ ၄၀၄၀၀၂၀
 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးျခင္း။ ။ ၀၈၀၀၊ ၁၁၁၀၁၁၁
မိမိ၏ လက္တြဲေဖာ္ႏွင့္ ျပႆနာရွိျခင္း၊ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္တြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ အလုပ္ခြင္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ အထီးက်န္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ ၄င္းနံပါတ္ကို ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
 
တစ္စံုတစ္ခု (ဥပမာ။ ။ ဘဏ္ကဒ္) ကိုပိတ္သိမ္းလိုလွ်င္။ ။ ၁၁၆၁၁၆
EC ကဒ္ႏွင့္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္မ်ား ခိုးခံရလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ကို ပိတ္သိမ္းႏိုင္ရန္ ယင္းနံပါတ္ကို ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။