Mein Arbeitsplatz Foto: © colourbox.de

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ

အလုပ်စဝင်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် သင်၏ အလုပ်တို့ကို သင် စတင်ရင်းနှီးလာမည်ဖြစ်သည်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် သင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီးဖြင့် မကြာခဏ ခေါ်ဝေါ်နိုင်ပါသည်။ (ဂျာမန်လို “du” ဟုသုံးပါ)။ သင်၏ အထက်လူကြီးဖြစ်သူဌာနမှူးနှင့် ပတ်သက်လျှင် ကွဲပြားမှုများရှိပါသည်။ ဤနေရာတွင် အမြဲတမ်းနီးပါး အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် လေးလေးစားစား ခေါ်ဝေါ်သည့် အသုံးအနှုန်းမှာ ဂျာမန်လို “Sie” ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းမှာ ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည၍် ပြောင်းလဲမှုများရှိပါသည်။ သင္၏ အလုပ္ခြင္သံုး ဂ်ာမန္ဘာသာစကားကို Goethe-Institut ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့က်င့္ပါ။

ဝန်ထမ်း အကာအကွယ်ပေးခြင်း

ဂျာမဏီတွင် ဝန်ထမ်းအကာအကွယ်ပေးခြင်း မူဝါဒထားရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ယင်း၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့နှင့် ပတ်သက၍် သီးခြားစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ယင်းတို့တွင် သတ်မှတ်ထားသော လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကိရိယာများ၊ ပုံမှန်အနားပေးမှုများနှင့် အလုပ်ချိန်တို့ ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အလုပ်ကောင်စီဟုခေါ်သည့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း ထားရှိပါသည်။ အကယ၍် သင့်တွင် ပြဿနာရှိပါက အလုပ်ကောင်စထီ ံ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါ အလုပ်ကောင်စီက သင်၏ ဌာနမှူးထံ ဆက်လက် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။ 

အလုပ်ချိန်နှင့် အားလပ်ရက်

အလုပ္ခ်ိန္သည္ သင္၏ လုပ္ငန္းေပၚ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုမွ သူနာျပဳတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါက အဆိုင္းႏွင့္လုပ္ရမည္။ တခါတရံ မနက္ဆိုင္းဝင္ရၿပီး၊ တခါတရံ ညေနဆိုင္း (သို႔မဟုတ္) ညဆိုင္း ဆင္းရမည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ သင္၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သင္သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္စဝင္ရၿပီး (၈)နာရီ သို႔မဟုတ္ (၉)နာရီၾကာၿပီးေနာက္ အလုပ္ဆင္းရက္ တစ္ရက္ၿပီးဆံုးပါသည္။ တခါတရံ ႐ံုးမ်ားသည္ အလုပ္ခ်ိန္ ပံုေသမထားသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္၏အလုပ္ခ်ိန္သည္ ျပဳလြယ္၊ျပင္လြယ္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ။ ။ သင္သည္ နံနက္(၈)နာရီ သို႔မဟုတ္ (၉)နာရီတြင္ အလုပ္စဝင္ႏိုင္ၿပီး၊ ညေနအလုပ္ဆင္းခ်ိန္ထက္ ေစာ၍ သို႔မဟုတ္ ေနာက္က်၍ အလုပ္ဆင္းႏိုင္သည္။ အလုပ္တိုင္းတြင္ နားခ်ိန္အနည္းဆံုးတစ္ခ်ိန္ ေပးေလ့ရွိပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္

ေန႔လည္ခင္းထမင္းစားခ်ိန္အျဖစ္ မိနစ္(၃ဝ) သို႔မဟုတ္ (၆ဝ)ေပးပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ အလုပ္ခ်ိန္(၃၈)နာရီမွ နာရီ (၄ဝ) အထိလုုပ္ရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ပိုင္းလည္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ။ ။ အလုပ္ခ်ိန္၏ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း။ ၄င္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ (၂၀) ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ ကေလးရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအရံအလုပ္တစ္ခု ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၄င္းမွာ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားတိုင္းတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အေသအခ်ာ သတ္မွတ္ထားေသာ အားလပ္ရက္မ်ား ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ သင္သည္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္မ်ားအတြက္ တင္ျပေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင္၏ အထက္လူႀကီးဌာနမွဴးက ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အားလပ္ရက္ရယူလိုပါက ခြင့္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ ကုမၸဏီတြင္ လုပ္စရာအလုပ္မ်ား စုပံုေနသည့္အခါမ်ိဳးတြင္မူ သင္ခြင့္ယူ၍မရေပ။ တခါတရံတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး ခြင့္ယူထားပါက သင္သည္လည္း ခြင့္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ။ ။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ခရစၥမတ္ကာလနီးလွ်င္ ခြင့္ယူၾကေလ့ရွိသည္။ သင္ ႏွစ္စဥ္ခြင့္ယူထားေသာကာလအတြင္းတြင္ သင္၏ လုပ္ခလစာကို ဆက္လက္ခံစားခြင့္ရွိသည္။ အကယ္၍ သင္ဖ်ားနာ၍ အလုပ္မဆင္းႏိုင္ပါက သင္၏အလုပ္ရွင္ကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားၿပီး၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ သြားေတြ႕ရမည္။ ဆရာဝန္က အလုပ္ရွင္အား ျပရန္ သင့္ကို ေဆးလက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ယင္းေဆးလက္မွတ္ကို ကုမၸဏီထံ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာ၍ တင္ျပရမည္။ နာမက်န္းခြင့္ (၃) ရက္အတြင္း ဖ်ားနာလွ်င္မူ သင့္အလုပ္ရွင္ကို ျပသရန္ ေဆးလက္မွတ္မလိုအပ္ေပ။ (က်န္းမာေရးစာမ်က္ႏွာကိုၾကည့္ရႈပါ။)

အလုပ္တြင္ဝတ္ဆင္ရန္ဝတ္စံု

အခ်ိဳ႕အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ သင္သည္ အလုပ္အတြက္ အထူးစီမံထားေသာဝတ္စံုကို ဝတ္ရန္လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ။ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုဒ္မ်ားတြင္ သင့္ကို ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္။) တခါတရံ ယူနီေဖာင္းဝတ္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။ (ဥပမာ။ ။ ေလဆိပ္တြင္အလုပ္လုပ္လွ်င္။) သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင္သည္ ကုမၸဏီ၏ အမွတ္တံဆိပ္ပါရွိေသာ တီရွပ္ကို ဝတ္ဆင္ရပါသည္။ သို႔မွသာ သင္သည္ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဝယ္သူက သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းၾကားျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ (သို႔မဟုတ္) ဆက္မလုပ္ခ်င္သည္ရွိေသာ္၊ အေၾကာင္းၾကားလႊာ ေရးသားရမည္။ အေၾကာင္းၾကားလႊာကို စာပံုစံျဖင့္သာ ေပးရမည္။ အေၾကာင္းၾကားလႊာကာလလည္း ရွိပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကာလသည္ (၃)လျဖစ္သည္။

မြမ္းမံျခင္း၊ ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူျခင္း

အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္ခြင့္ ေလ့လာေလ့က်င့္သင္ယူၿပီးလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ၿပီးလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ဗဟုသုတႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမွင့္ျခင္း၊ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒီပလိုမာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၄င္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
 

အမေးများသော မေးခွန်းများ

ကျွန်ုပ်၏ ကလေးကို မူကြိုပို့ရပါသည်။ အလုပ်နည်းနည်း နောက်ကျ၍ရပါသလား။

ကျွန်ုပ် မည်သည့်အချိန်တွင် ထမင်းစားနားရပါမည်နည်း။

ကျွန်ုပ် ဂျာမန်လို သိပ်မပြောတတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် အလုပ်တွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြော၍ ရပါသလား။

ကျွန်ုပ်တွင် ကလေးရှိ၍ အလုပ်ကို တစ်ပတ်လျှင် နာရီ ၄၀ မဆင်းနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။

ကျွန်ုပ်၏ လစာ သို့မဟုတ် လုပ်ခကို မည်သည့်အချိန်တွင် ထုတ်ပေးပါသနည်း။

 မေးခွန်းများ ထပ်မံမေးမြန်းလိုပါသလား။ လူငယ်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ 

က ပေးသည့် အွန်လိုင်းအကြံဉာဏ်