Schulsystem Foto: © colourbox.de
ဗီဇာနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လာသောလူများအတွက်

မတက္မေနရေက်ာင္းတက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် ကျောင်းမတကမ် နေရ တက်ရပါသည်။ ကလေးငယ်များသည် ကျောင်းကို ၉နှစ် တက်ရောက်ရမည် ဖြစ်သည်။ အချို့သော ပြည်ထောင်စုပြည်နယ်များတွင် ကျောင်းမတက်မနေရ အစီအစဉ်သည် နေထိုင်မှုအဆင့် ရှင်းလင်းမှုမရှိသည့် ကလေးငယ်များအတွက်လည်း အကျုံးဝင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ပေါ်မူတည၍် စာသင်နှစ် တစ်နှစ်သည် ဩဂုတ်လ သို့မဟုတ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ပြီး နောက်နှစ် ဇွန်လ သို့မဟုတ် ဇူလိုင်လတွင် ပြီးဆုံးပါသည်။ ကလေးများသည် အစိုးရက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးထားသည့် ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်လေ့ရှိသည်။ မည်သူမျှ ကျောင်းလခမပေးရပါ။ မိတ္တူစာရွက်များ၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပခရီးထွက်ခြင်းတို့အတွက်သာ ငွေအနည်းငယ် ကောက်ခံပါသည်။ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများတွင်မူ သင်သည် ကျောင်းလခပေးရပါသည်။ သင့္ကေလးသည္ ဂ်ာမန္ဘာသာစကားသင္ၾကားရန္ လိုအပ္ပါသလား။ ထိုသို႔လိုအပ္လွ်င္ ေက်ာင္းႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

ကျောင်းအမျိုးအစားများ

ေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားအားလံုးသည္ အသက္ (၆)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ (၇)ႏွစ္မွ စတင္ကာ မူလတန္းတက္ေလ့ရွိပါသည္။ (၄)ႏွစ္ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကေလးမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္း၍ တက္ေရာက္ပါသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ိဳးစံုရွိပါသည္။ သင့္ကေလး ေက်ာင္းေျပာင္းရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေက်ာင္းကို ဆက္လက္တက္သင့္သည္ကို မူလတန္းေက်ာင္းက အႀကံျပဳေလ့ရွိသည္။ Hauptschule (သက္ေမြးအထက္တန္းေက်ာင္း-(၅)တန္းမွ (၉)တန္းအထိ) ေက်ာင္းလည္းရွိပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ သင္သည္ Hauptschulabschluss ေနာက္ဆံုး ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း ေထာက္ခံေပးသည့္ လက္မွတ္ရႏိုင္ပါသည္။ Hauptschule တြင္ သစ္ထည္၊ သတၱဳထည္ပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) နည္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ ပံုဆြဲျခင္း စသည့္ လက္ေတြ႕ဘာသာရပ္မ်ားကုိလည္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ယင္းထက္ အဆင့္ျမင့္ေသာေက်ာင္းမွာ Realschule (အလယ္အလတ္အထက္တန္းေက်ာင္း - (၅)တန္းမွ(၁ဝ)တန္းအထိ) ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ သင္သည္ Realschulabschluss (အလယ္အလတ္အထက္တန္းေက်ာင္းဒီပလိုမာ) ရရွိပါသည္။ Hauptschule သို႔မဟုတ္ Realschule တက္ေရာက္ၿပီးစီးပါက သင္သည္ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ Gymnasium (သဒၵါေက်ာင္း- (၁၂)တန္းအထိ) ရွိပါသည္။ ၄င္းေက်ာင္းတြင္ သင္သည္ တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေစေသာ Abitur ရယူႏိုင္သည္။ Gymnasium တြင္ သင္သည္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား (၂)မ်ိဳးမွ (၃)မ်ိဳးသင္ယူရပါသည္။
အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ Gesamtschule (လူတိုင္းအက်ံဳးဝင္ေက်ာင္း) ထားရွိပါသည္။ ယင္းေက်ာင္းတြင္ Hauptschule၊ Realschule ႏွင့္ Gymnasium တို႔ကို အေဆာက္အအံုတစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ ကေလးတစ္ေယာက္က ေက်ာင္းေျပာင္းလိုသည္ဆိုပါက ဥပမာ။ ။ Hauptschule မွ Realschule သို႔ေျပာင္းပါက ပိုမိုလြယ္ကူပါသည္။ အကယ္၍ ေက်ာင္းမ်ားသည္ သီးျခားစီလည္းျဖစ္ေနၿပီး၊ တစ္ဆက္တည္းလည္း မဟုတ္ပါက ေက်ာင္းေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ႏွစ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အထူးေက်ာင္းမ်ား၊ အထူးျပဳဘာသာရပ္အကယ္ဒမီမ်ားႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေကာလိပ္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံသိရွိလိုပါက သတင္းအခ်က္အလက္ျပပံုမ်ားတြင္ ဆက္လက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ကျောင်းချိန်

ကျောင်းအများစုတွင် စာသင်ကြားချိနသ် ည် မွန်းတည့် သို့မဟုတ် နေ့ခင်းစောစော (မွန်းလွဲ ၂နာရီ သို့မဟုတ် ၃နာရ)ီ တွင် ပြီးဆုံးပါသည်။ ယင်းနောက် ကလေးများသည် ကျောင်းဆင်းပြီး ကလေးထိန်းကျောင်းများသို့ သွားတက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့သည် ယင်းကျောင်းများတွင် မွန်းလွဲပိုင်းတစ်ခုလုံး တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ သူတို့အား 

ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္မ်ား

ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္အမ်ားအျပားကို သင္ၾကားၾကရသည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းခ်ိန္မ်ားပါ ပါဝင္သည္။ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်ား၊ မအုပ္စုခြဲသင္ၾကားျခင္း မျပဳပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးမ်ား အတူတကြ ခႏၶာကိုယ္ႀကံ႕ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုနည္းတူ ေရကူးသင္တန္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးသင္ခန္းစာမ်ား ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာခ်ိန္မ်ားကို မတက္ဘဲ ေနခြင့္ရွိသည္။ အျခားေရြးခ်ယ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္ဝတ္ေဗဒလည္းရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ အျခားဘာသာမ်ား (ဥပမာ။ ။အစၥလာမ္၊ ဂ်ဴးဘာသာမ်ား) အတြက္ အတန္းခ်ိန္လည္းရွိသည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ ဘာသာရပ္တစ္ခုတြင္ အခက္အခဲရွိေနပါက၊ အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။ က်ဴရွင္ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ က်ဴရွင္သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ ၄င္းအကူအညီကို ရယူႏိုင္သည္။ သီးသန္႔က်ဴရွင္က မ်ားေသာအားျဖင့္ ေစ်းသက္သာပါသည္။

Out-of-school activities

School students usually go on a class trip once a year. It is usually 3-5 days. The class travels to a different city or location together. There are also field days. The children go on an excursion together. Doing this enables them to learn about history, culture and nature. The schools also stage school festivals. These feature play performances or concerts by pupils for instance.

Parents

Every school has parent representatives – i.e. parents who work together with the school. There are parents’ evenings several times a year. The parents are given important information by the teachers at these evenings, and have an opportunity to get to know each other. They can also make an appointment with a specific teacher for a private meeting. This is a parent consultation. This can be done if there are problems in school. Or maybe the parents want to find out how the child is doing at school.

For asylum seekers

Schooling

Education is compulsory in Germany. This means that children have to go to school for 9 years. Refugee children also have to attend school but they have to wait several weeks before they can do so. The exact length of the waiting period is determined by the respective federal state. Sometimes it may take just a few weeks, but occasionally it may take up to six months. The prerequisite is that you are no longer staying at the initial reception centre. Once you are living in your allocated centre, your children can go to school.

You can get help at the Residents’ Registration Office [Einwohnermeldeamt]. Your contact person will contact a suitable school. After that you will be able to visit the school and meet the teachers.

Children and teenagers who don’t speak German will initially be in a separate class where they will study German and learn about the German culture. These are so-called welcome classes or transition classes designed to make the start at a German school easier. The teachers will be happy to provide support and gladly answer questions.

Attending school is free for refugee children. If your children have to take the bus to get to school, for example, they don’t have to pay for it. School lunches, field trips, books, pencils and notepads are also free. The school will pay for it. To get this type of financial support you will have to fill out several documents. You can get more information at your town hall.

အမေးများသော မေးခွန်းများ

ကျွန်ုပ်၏ ကလေးကို ကျောင်းထားပေးရန် လိုပါသလား။

ကျွန်ုပ်၏ကလေးကို မည်သည့်အချိန်တွင် ကျောင်းစထားရပါမည်နည်း။

ကျွန်ုပ်၏ကလေးကို အိမ်တွင်သာ သင်ကြားပေး၍ ရပါသလား။

ကျောင်းဖွင့်ရက်တစ်ရက်သည် မည်မျှကြာမြင့်ပါသနည်း။

ကျွန်ုပ်၏ကလေးမှာ တက္ကသိုလ်တက်ရောက်လိုပါသည်။ သူသည် မည်သည့်ကျောင်း တက်သင့်သနည်း။

ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုမှာ ဂျာမဏီသို့ ရောက်ခါစဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ ကလေးမှာ ဂျာမန်လို လုံးဝမပြောတတ်သေးပါ။ သူ့ကို ဂျာမန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ထားပေး၍ ရပါသလား။

ကျွန်ုပ် ကျောင်းကို ရွေး၍ ရပါသလား။

ကျွန်ုပ်၏ ကလေးသည် ကျောင်းကားဖြင့် ကျောင်းသွားနိုင်ပါသလား။

ကျွန်ုပ်၏ ကလေးကို ထမင်းကျွေးပါသလား။

 မေးခွန်းများ ထပ်မံမေးမြန်းလိုပါသလား။ လူငယ်ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ 

က ပေးသည့် အွန်လိုင်းအကြံဉာဏ်