Telefonieren Foto: © colourbox.de
Për imigrantë me vizë

Shpeshherë në Gjermani kanë probleme personat, të cilët dëshirojnë të telefonojnë me SIM-kartën nga vendi i tyre. Pasi që shumica e kartave nuk funksionojnë në Gjermani dhe kushton shumë para të telefonosh me SIM-kartë të një vendi të huaj.
 
Në Gjermani ekzistojnë më tepër mundësi për të telefonuar. Këtu keni një listë me informata mbi ofertuesit e ndryshëm:

Handytarife.de: Overview of mobile communication providers
 

Kontratë për telefon celular

Një nga mundësitë është, për shembull kontrata për telefon celular. Për atë duhet të keni një llogari në një banbkë gjermane dhe letërnjoftimin. Ofertuesit kontrollojnë, vallë klienti e ka mundësinë për të paguar. Kujdes: Mos nënshkruani kontratë, të cilën nuk e kuptoni, por kërkoni ndihmë për ta përkthyer. Një kontratë për celular zakonisht ka një afat prej një deri në dy vjet. Prishja e parakohshme e kontratës në të shumtën e rasteve nuk është e mundur. Fatura paguhet zakonisht në fund të muajit për kohën deri sa vlen kontrata. Kujdes! Ju dëshironi ta ndërroni kontratën pas mbarimit të afatit? Në atë rast me kohë duhet ta lajmëroni ndërprerjen e kontratës ekzistuese. Kjo zakonisht duhet të bëhet tre muaj para mbarimit të afatit të kontratës. Përndryshe, mund të ndodhë që automatikisht të vazhdohet kontrata për një apo dy vjet. 

Prepaid-SIM-kartë

Një mundësi tjetër është SIM-karta me parapagesë. Këto karta shpeshherë mund të blihen shumë lirë në pika të karburantit ose kiosqe. Për atë duhet të nënshkruhet kontratë. Kur e aktivizon duhet të dëshmosh emrin, adresën dhe datën e lindjes. Për ta bërë këtë, duhet të tregoni pasaportën tuaj, kartën e identitetit ose ndonjë tjetër ID zyrtare të fotografisë në dyqan. Ndonjëherë keni nevojë për leje qëndrimi.

Ju e keni blerë SIM-kartën me parapagesë drejtpërdrejtë nga operatori i telefonisë mobile në dyqan? Atëherë, mundeni drejtpërdrejtë në dyqan ta aktivizoni. Për këtë do t’Ju ndihmojnë. Ju e keni blerë SIM-kartën me parapagesë, për shembull në një supermarket? Atëherë identitetin Tuaj mund ta provoni nëpërmjet metodës video-ident, me ndhmën e telefonit Tuaj të mençur, tabletit Tuaj ose të një web-kamere në kompjuter.
 
Tanimë që e keni aktivizuar SIM-kartën me parapagesë, atë duhet ta rimbushni. Kredia harxhohet kur telefononi, shkruani SMS dhe kur surfoni në internet. Për ta rimbushur kartën duhet të bleni kartë për rimbushje. Kartat e tilla mund të blihen në të njëjtat dyqane ku shiten SIM-kartat, për shembull në supermarkete, pika të karburantit apo kiosqe. Në kartat e kredisë për mbushje është një numër i gjatë. Këtë numër duhet ta shënoni në celular për ta ngarkuar atë.

Ju dëshironi të telefononi nga Gjermani në shtetet tjera? Atëherë, edhe për telefonatat e shkurta duhet të paguani një taksë për ndërmjetësim prej 15 centësh. Jashtëzakonisht të shtrenjta janë telefonatat për në Siri, Eritrea apo në shtetet e Ballkanit. Listën e operatorëve të ndryshëm me tarifat për jashtë shtetit mund ta merrni këtu:

Billiger telefonieren.de: International call rates

Ndonjëherë në mënyrë plotësuese mund të blihen tarifa të caktuara, me qëllim që të mund të telefononi një numër të caktuar minutash jashtë shtetit.

Të dhënat mobile

Me telefon të mençur mund të surfoni edhe në internet, në rast se keni SIM-kartë me parapagesë. Me këtë rast mbushja mund të harxhohet shpejtë. Prandaj është më e leverdishme të bleni tarifa të caktuara për shfrytëzimin e internetit. Atëherë, për shembull për një shumë të caktuar mund të shfrytëzoni disa ditë internetin mobil ose mund të bleni një sasi të caktuar të shërbimit të internetit.

WLAN

Në rast se dëshironi të përdorni internetin pa pagesë, mund të përdorni rrjetet WLAN. Në kafe, biblioteka ose objeke të tjera publike ka palas WLAN. Dëshironi të kërkoni rrjete të WLAN-it në afërsinë Tuaj? Atëherë Ju ndihmon uebfaqja „Hotsplots“, të gjeni qasje falas në internet, që është në afërsinë Tuaj.

Public WLAN networks in Germany
For asylum seekers

Making phone calls in Germany with a SIM card from another country often leads to problems. Many cards do not work in Germany, and making calls with foreign SIM cards is very expensive.

There are several ways to make calls from a mobile phone in Germany. Here is a list with information on various providers:

Stiftung Warentest: Information on providers

Mobile phone contract

One possible option is a mobile phone contract. This, however, requires a German bank account and an identity document. In this way, service providers check whether a customer can really pay his bills. This can often be difficult for refugees. Caution: Do not sign a contract you do not understand. Instead, ask someone to help you with the translation. 

Prepaid SIM card

A prepaid SIM card is a convenient solution for refugees. These cards can often be purchased for a small amount of money at supermarkets, petrol stations or kiosks. This again requires signing a contract. However, in this case you only need to provide your address to have the card activated. Are you not yet registered in Germany? In the first three months after your arrival, you can state the address of the initial reception centre where you live. As soon as you have moved to a different accommodation facility, you must notify your provider of your new address. If you do not report your new address, you will be sent an SMS. If you do not respond and notify your service provider of your new address within 14 days, the SIM card could be locked. Have you been staying at the initial reception centre for more than three months? Then this deadline can be extended.

Did you buy the prepaid SIM card directly in the shop of a mobile service provider? Then it is also possible to activate the card directly in the shop. Here you will also receive assistance. Did you buy the prepaid SIM card in, for example, a supermarket? Then the card must be activated by phone.

Once the prepaid SIM card has been activated, you need to add credit. The credit is necessary for making calls, writing SMS and surfing the internet. If you need more credit, you can buy a top-up card. Top-up cards are available at the same shops that sell SIM Cards. There is a long number on the top-up card. To credit your prepaid card, enter this number into the mobile phone.

Do you want to make an international call from Germany? In this case, expect to pay a transfer fee of 15 cents, even for short calls. Calls to Syria, Eritrea and the Balkan states are particularly expensive. A list with cheap call rates to various countries can be found on the following website, in the info sheet "Cheap mobile phone tariffs for refugees". 

Stiftung Warentest: Mobile phone tariffs for refugees

Sometimes it is also possible to buy certain additional tariffs where you receive a certain amount of free minutes for international calls.

Mobile data

A smartphone with a prepaid SIM card can also be used to surf the Internet. This, however, quickly uses up credit. For this reason, it is cheaper to buy a suitable data bundle. This allows you to use mobile internet for a certain period of time at a fixed price or buy a certain amount of data volume. 

WLAN

If you want to surf the internet for free, you can use WLAN networks. Many cafés, libraries and other public buildings offer free WLAN. Would you like to find free WLAN networks in your area? The website "Hotsplots" will help you find a nearby public internet access point. 

Public WLAN networks in Germany

Some refugee accommodation facilities also offer free WLAN.

ARD: Getting internet access