Europäische Union © iStock

Të dhënat mbi BE-në

Bashkimi Evropian (BE) aktualisht (korrik 2018) përbëhet prej 28 shteteve anëtare. Ka 24 gjuhë zyrtare në të cilat të gjitha dokumentet dhe informatat e BE-së janë në dispozicion. Sistemi politik i BE bazohet në dy traktate ("Traktati mbi Bashkimin Evropian" dhe "Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian"). Mbi të gjitha, BE-ja menaxhohet nga pesë institucione: Këshilli Evropian, Këshilli i Bashkimit Evropian, Parlamenti Evropian, Komisioni Europian dhe Gjykata Evropiane e Drejtësisë.

Historia

Gjermania është një nga gjashtë shtetet që themeloi BE-në e sotme pas Luftës së Dytë Botërore, në vitet 1950. Në fillim, ishte kryesisht një bashkim ekonomik që lehtësonte tregtinë. Që nga viti 2002, pra, ekziston një monedhë e përbashkët në 19 vende të BE-së, euro. Sot, politika e përbashkët është në plan të parë, duke filluar nga ndryshimet klimatike, nga mbrojtja e mjedisit dhe shëndetit, nga marrëdhëniet e jashtme dhe siguria, drejtësia dhe migrimi.

Qëllimet dhe vlerat

Objektivat e BE përfshijnë promovimin e paqes dhe mirëqenies së qytetarëve të saj, si dhe lirinë, sigurinë dhe sundimin e ligjit pa kufij të brendshëm. Përfshirja, toleranca, sundimi i ligjit, solidariteti dhe mosdiskriminimi janë vlerat që bashkojnë vendet anëtare të BE-së. Që nga themelimi i saj, nuk ka pasur luftë në shtetet anëtare të BE-së.

Barazia është një vlerë tjetër e BE-së. Të gjithë qytetarët janë të barabart para ligjit. Barazia midis grave dhe burrave është pjesë e të gjitha politikave të BE-së dhe baza e integrimit evropian. Ajo zbatohet për të gjitha fushat. Parimi i pagës së barabartë për punë të barabartë u kontraktua që në fillim të vitit 1957, por ende nuk është zbatuar plotësisht.

Trupi i barazisë së BE-së

Qëllimi i Trupit të Trajtimit të Barabartë është t’i mbështes punëtorët e BE-së në të drejtat që ata gëzojnë në kuadrin e lirisë së lëvizjes të punëtorëve në Gjermani. Midis tjerash, siguron ndihmë të pavarur ligjore dhe / ose të tjera nëpërmjet këshillimeve dhe këshillimeve referuese, si dhe informacione mbi të drejtën e lëvizjes së lirë të punëtorëve. Informacioni është në dispozicion në gjermanisht, anglisht, polonisht, spanjisht, frëngjisht, rumunisht dhe bullgarisht.

Këshilla për migracion për emigrantët e rritur (MBE) (duke përfshirë këshillimin fillestar të migracionit)

Këshillat për migracion për Emigrantët e rritur (MBE) është një këshillim qendror dhe mbështetës për emigrantët me një histori migrimi në Gjermani. Ajo e këshillon dhe e shoqëron atë për shumë çështje të jetës së përditshme në Gjermani. Aplikacioni MBE ju ndihmon shpejt dhe me lehtësi lidhur me pyetjet që sjell jeta në mjedisin e ri.