Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
Për imigrantë me vizë

Diplomë dhe dëshmi

Më një shkollim të lartë ose me një formim profesional, ju normalisht mund të gjeni një punë më të mirë në Gjermani. Formimi profesional duhet të jetë i përfunduar. Dhe për këtë nevojitet një dëshmi. Ju keni dëshmi nga vendi juaj? Përkthejini dhe legalizojini ato. 

Përfundimi i një kualifikimi

Për të vazhduar një kualifikim, nevojitet të paktën një diplomë e përfundimit të Hauptschule (diplomë e ciklit të ulët të arsimit të mesëm 9 vjeçar). Pa një diplomë, është shumë e vështirë të gjendet një vend kualifikimi. Për kualifikimet profesionale në Gjermani, aplikohet kryesisht sistemi dual (sistemi i ndërthurur). Profesioni mësohet direkt në një firmë dhe paralel shkohet në një shkollë profesionale. Këtu mësohen bazat teorike të profesionit. Përveç këtyre, ka edhe disa lëndë të përgjithshme, si gjermanisht, politikë dhe sport. Ushtrojeni gjermanishten tuaj për vendin e punës në faqen e internetit të Goethe-Institut.

Në firmë bëhet trajnimi i anës praktike. Gjatë javës, 3 deri në 4 ditë janë punohet në firmë dhe 8 deri në 12 orë në javë në javë, janë mësim në shkollën profesionale. Ose edhe mund të shkohet për disa javë rresht të punohet në firmë dhe disa javë përsëri në shkollën profesionale. Një kualifikim profesional mund të bëhet në shumë firma dhe thuajse në çdo fushë. Për një vend kualifikimi, aplikohet po njësoj si për një vend pune. Ju duhet të shkruani gjithashtu një aplikim (shih: «Kërkimi i punës»). Gjatë kualifikimit në një firmë, ju mund të merrni një pagë modeste.

Kërkimi i punës

Kohëzgjatja e një kualifikimi

Një formim profesional zgjat zakonisht 2 ose 3 vjet. Po ka edhe kualifikime të shkurtra, si për shembull për profesione në fushat e shitjes, kujdesit për të moshuarit ose të kozmetikës. Informohuni mbi këtë pikë te agjencia për punësim e qytetit tuaj. 

Studimet

Me një diplomë të shkollës së mesme ose një kualifikim tjetër mund të studioni në ndonjë universitet. Me diplomën e shkollës së mesme profesionale (Fachabitur), ju mund te vazhdoni studimet e larta në Universitet të Shkencave të Aplikuara. Studimet në një universitet të shkencave të aplikuara, përkundrejt një universiteti, kanë kryesisht orientim praktikë. Si student i një shkolle të lartë në Gjermani, ju duhet të keni njohuri shumë të mira në gjuhën gjermane. Nëse gjermanishtja nuk është gjuha juaj amtare, atëherë ju nevojitet një dëshmi e njohurive tuaja në gjermanisht. Zakonisht nevojitet «Testi i gjuhës gjermane për pranimin në një shkollë të lartë» (DSH) ose TestDaF. Mund të ketë edhe kërkesa të tjera,  si mesatarja e caktuar e notave (numerus clausus). Mësoni për këtë në universitetin përkatës.

Tarifat e shkollimit varen nga shteti. Programet normale të bachelor dhe master janë falas në kolegjet e shtetit. Mund të keni pagesa për shërbime administrative,  shërbime studentore dhe fletëregjsitrimin e semestrit. Informacionin mund ta merrni në www.studieren.de ose www.studis-online.de.

Për diplomën Bachelor nevojiten 6 deri në 8 semestra. Pas 2 ose 4 semestrave të mëtejshëm mund të merrni diplomën Master.

Në çdo qytet mund të gjeni një Qendër për informim profesional (BIZ). Ju mund ta gjeni BIZ nëpërmjet agjencisë për punësim në qytetin tuaj. Këtu do të konsultoheni nga punonjësit mbi çështjet: formimi profesional, studimet dhe arsimimi i mëtejshëm.

For asylum seekers

Vocational Training

During the initial three months in Germany, refugees who have submitted an asylum application are not allowed to work. Only after three months, will they be allowed to start vocational training. However, not all refugees who have submitted an asylum application are allowed to work. Refugees from so-called safe countries of origin are not allowed to work until their asylum procedure has been completed. 

Starting a vocational training does not automatically mean that you are allowed to stay in Germany. The residence permit will only be extended by a specific time period. 

Refugees with a temporary residence permit may work until their asylum process has been completed, if certain conditions are met. Individuals with a Duldung, a temporary stay of deportation, may also only work under certain conditions.

Important information regarding the different conditions is provided at the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF):

University Degree Course

Do you want to study at a university in Germany? This is possible for refugees in many federal states. However, conditions vary between federal states and universities. Usually, you will need a good degree of proficiency of German (C1) to be able to register for university degree courses in Germany and you need to have a university entrance qualification. However, many universities have special offers for refugees. The Federal Office for Migration and Refugees provides some information in this regard.

Recognition of Qualifications and Documents

Specific qualifications are required to be able to start vocational training or university courses. Qualifications need to be confirmed by certificates or documents. With these documents from your country of origin, your qualifications can be recognised in Germany. However, not every qualification will be recognised in Germany. This needs to be reviewed in advance.

Do you hold a vocational qualification or a graduate degree? In this case your documents will first have to be reviewed to be recognised. If you don’t have any documents, you may take a qualification test. In this case, you will be watched at work, tested and interviewed. However, this option is not available in all federal states.

Do you need help with the recognition of qualifications? Please contact the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF). They have a hotline you can call.

+49 30-1815-1111
Recognition of foreign qualifications in Germany

Pyetje të shpeshta

Ku mund të bëj kualifikim profesional?

Kush mund ta bëj formimin profesional?

A duhet ta ndjek shkollën profesionale?

A ka ndihmë financiare për studimet?

How can I have my qualifications recognised?

How can I apply for an internship as an asylum seeker?

Ju keni pyetje të tjera? Atëherë mund kontaktoni konsulentët e shërbimit për migracionin e të rinjve.

Këshillimi-online