Berufsausbildung Foto: © colourbox.de

คุณจะสามารถเทียบวุฒิการศึกษาต่างชาติเพื่อสมัครเรียนได้อย่างไร? ไม่ว่าจะเป็นการเทียบวุฒิ การศึกษาระดับมัธยม การเทียบประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งการเทียบวุฒิ ระดับอุดมศึกษา เรามีลิงค์ข้อมูลรูปแบบกราฟฟิค 4 เรื่องราวที่ช่วยแนะนำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คุณบรรลุจุดประสงค์ตามต้องการมากที่สุด  

หากคุณยังอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิด

Mein Weg nach Deutschland: Infografiken, © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz © Grafik: Goethe-Institut/Winnie Schwarz

หัวข้อเพิ่มเติม

Schulsystem Foto: © colourbox.de โรงเรียนและการศึกษา

ระบบการศึกษา

Integrationskurs Foto: © colourbox.de ก้าวแรกในประเทศเยอรมนี

หลักสูตรบูรณาการ