Schulsystem Foto: © colourbox.de
For migrants with a visa

การศึกษาขั้นบังคับและค่าใช้จ่าย

ประเทศเยอรมนีมีการศึกษาขั้นบังคับ คือ เด็ก ๆ จะต้องไปโรงเรียน 9 ปี ในบางรัฐการศึกษาขั้นบังคับยังครอบคลุมถึงเด็กที่มีสถานะของสิทธิในการพำนักที่ไม่แน่ชัดด้วย ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมหรือกันยายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ขึ้นกับแต่ละรัฐ ปกติแล้วนักเรียนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐ เพราะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน จะมีค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับสำเนาเอกสาร อุปกรณ์การเรียน และทัศนศึกษา สำหรับโรงเรียนเอกชนนักเรียนจะต้องเสียค่าเล่าเรียนเอง 

ประเภทของโรงเรียน

โรงเรียนมีอยู่หลายประเภท และระบบการศึกษาในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกัน เด็กทุกคนตั้งแต่อายุ 6 หรือ 7 ปีต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประถม (Grundschule/Primarschule) หลังจากที่จบชั้นป. 4 (หรือป. 6 ในบางรัฐ) เด็ก ๆ จะเข้าเรียนในโรงเรียนระดับถัดไป ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ปกติแล้วที่โรงเรียนประถมในชั้นป. 4 จะมีการแนะนำว่าลูกของคุณควรเข้าเรียนที่โรงเรียนประเภทใดต่อ เช่น โรงเรียน Hauptschulen หรืออีกชื่อคือ Mittelschulen (ป.5 - ม.3/ม.4) ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Hauptschulabschluss หรือเทียบเท่า ที่โรงเรียนประเภทนี้นักเรียนจะได้เรียนวิชาเชิงปฏิบัติ เช่น งานไม้หรือการเขียนแบบทางเทคนิค โรงเรียนระดับสูงขึ้นคือโรงเรียน Realschule (ป.5-ม.4) ซึ่งนักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Realschulabschluss หลังจากที่จบโรงเรียน Hauptschule หรือ Realschule แล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อด้านวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียน Gymnasium (จนถึง ม.6) ที่โรงเรียนประเภทนี้ นักเรียนจะสอบรับใบประกาศนียบัตรจบม.ปลายที่เรียกว่า Abitur และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยได้ ที่โรงเรียน Gymnasium ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียนภาษาต่างประเทศ 2 - 3 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส  

นอกจากนั้นแล้ว บางรัฐยังมีโรงเรียนแบบประสม (Gesamtschule) ด้วย ซึ่งรวมโรงเรียนแบบ Hauptschule, Realschule และ Gymnasium เข้าด้วยกัน หากนักเรียนต้องการเปลี่ยนประเภทของโรงเรียน เช่น จากโรงเรียน Hauptschule เป็นโรงเรียน Realschule จะเปลี่ยนที่โรงเรียนประเภทนี้ได้ง่ายกว่า ในกรณีของโรงเรียนที่แบ่งประเภทชัดเจน นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนโรงเรียนได้ แต่ไม่ง่ายนัก ในแต่ละรัฐ มีโรงเรียนระบบสองภาษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, วิทยาลัยเฉพาะทาง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้วย 

เวลาเข้าเรียน

โรงเรียนส่วนใหญ่เลิกเรียนตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายต้น ๆ (14 หรือ 15 น.) หลังจากนั้นนักเรียนสามารถไปที่ศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียนได้ ซึ่งสามารถอยู่ได้ทั้งช่วงบ่าย นักเรียนจะได้รับอาหารเที่ยงและมีคนช่วยทำการบ้าน แต่จะต้องเสียเงินให้กับบริการของศูนย์ดูแลเด็กหลังเลิกเรียน อย่างไรก็ดี มีโรงเรียนแบบอยู่ทั้งวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวจะอยู่ที่โรงเรียนทั้งวัน ถึง 16 หรือ 17 น.เป็นส่วนใหญ่

วิชาต่าง ๆ

ที่โรงเรียนนักเรียนต้องเรียนหลายวิชา รวมถึงวิชาพลศึกษาด้วย ซึ่งในระดับโรงเรียนประถมยังไม่แบ่งเพศ ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะเรียนวิชาพละร่วมกัน ในโรงเรียนประเภทอื่น เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเรียนวิชาพละร่วมกัน แต่บางครั้งก็แยกกัน เพราะมักจะมีวิชาว่ายน้ำ โรงเรียนส่วนมากสอนวิชาศาสนาโดยยึดศาสนาคริสต์เป็นหลัก แต่นักเรียนสามารถขอถอนตัวจากวิชาศาสนา และไม่ต้องลงเรียนได้ แต่จะมีวิชาจริยศึกษา หรือในโรงเรียนบางแห่งศาสนาอื่นให้เลือกแทน (เช่น ศาสนาอิสลามหรือยิว) 

กิจกรรมนอกโรงเรียน

ปกติแล้วนักเรียนจะไปทัศนศึกษาปีละหนึ่งครั้ง ประมาณ 3-5 วัน ทั้งชั้นจะเดินทางด้วยกันไปที่เมืองอื่นหรือสถานที่อื่น บางทีก็มีวันเดินพเนจรด้วย ซึ่งเด็ก ๆ จะไปทัศนศึกษาร่วมกัน และเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ นอกจากนั้นโรงเรียนจะจัดงานประจำโรงเรียน ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงละครหรือคอนเสิร์ตของนักเรียน

ผู้ปกครอง

แต่ละโรงเรียนจะมีกลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง ซึ่งจะทำงานร่วมกับทางโรงเรียน หลายครั้งต่อปีจะมีวันประชุมผู้ปกครอง ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลที่สำคัญจากคณะอาจารย์และยังได้ทำความรู้จักกันและกันด้วย ผู้ปกครองจะขอนัดอาจารย์เพื่อพูดคุยตัวต่อตัวก็ได้ เรียกว่าการนัดพบผู้ปกครอง ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่โรงเรียน หรือเมื่ออยากทราบว่าลูกมีพัฒนาการที่โรงเรียนอย่างไรบ้า

For asylum seekers

Schooling

Education is compulsory in Germany. This means that children have to go to school for 9 years. Refugee children also have to attend school but they have to wait several weeks before they can do so. The exact length of the waiting period is determined by the respective federal state. Sometimes it may take just a few weeks, but occasionally it may take up to six months. The prerequisite is that you are no longer staying at the initial reception centre. Once you are living in your allocated centre, your children can go to school.

You can get help at the Residents’ Registration Office [Einwohnermeldeamt]. Your contact person will contact a suitable school. After that you will be able to visit the school and meet the teachers.

Children and teenagers who don’t speak German will initially be in a separate class where they will study German and learn about the German culture. These are so-called welcome classes or transition classes designed to make the start at a German school easier. The teachers will be happy to provide support and gladly answer questions.

Attending school is free for refugee children. If your children have to take the bus to get to school, for example, they don’t have to pay for it. School lunches, field trips, books, pencils and notepads are also free. The school will pay for it. To get this type of financial support you will have to fill out several documents. You can get more information at your town hall.

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องลงทะเบียนลูกของฉันเพื่อเข้าโรงเรียนหรือไม่?

ลูกของฉันต้องเข้าโรงเรียนเมื่อไร?

ฉันสอนลูกของฉันเองที่บ้านได้หรือไม่?

แต่ละวัน นักเรียนต้องเข้าเรียนถึงเมื่อไร?

ลูกของฉันต้องการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ฉะนั้นจะต้องเข้าโรงเรียนประเภทใด?

เรายังอยู่ในประเทศเยอรมนีได้ไม่นานและลูกของฉันพูดภาษาเยอรมันไม่ได้ จะให้ลูกเข้าโรงเรียนเยอรมันได้หรือไม่?

ฉันเลือกโรงเรียนเองได้หรือไม่?

ลูกของฉันจะขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนได้หรือไม่?

ลูกของฉันจะได้รับประทานอะไรหรือไม่?

หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำของสำนักงานบริการด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้เยาว์

บริการให้คำแนะนำออนไลน์ของ