Gebäude Jobcenter © Goethe-Institut

ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ስራሕ ፍቓድ

ዜጋ ናይ ኤውሮፓ ሕብረትን ናይ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ሕብረት ኤውሮፓ ምስዘይትኸውን ! ኣብ ጀርመን ናይ ስራሕ ፍቓድ / ናይ ስራሕ ፍቓድ የድልየካ ። ክሳብ መዓስ ክትሰርሕ ከምትኽእል ዝተፈቕደልካ ግዜ ኣብ መንበሪ ወረቐት ተጠቒሱ ኣሎ። 

ምስኽር ወረቐትን ብቕዓትን

ኣብ መበቆል ዓድኻ ሓደ ሞያ ኣጥሪኻ ዶ። ናይ ሞያዊ ትምህርቲመዛዘሚ ምስኽር ወረቐት ኣለካ ዶ ? ዝሓዝኻዮ ምስክር ወረቐትንሰነዳትን ክትርጎምን ትኽክለኛ ብቑዕ ቅዳሕ ክህልወክን ይግባእ። ብቑዕ ቅዳሕ ማለት ፡ ሓንቲ ቤት ጽሕፈት ናይቲ ዝቐረበላ ዶኩመንት ሓቅነቱ ተረጋግጽ ማለት እዩ። እዚ ብቑዕ ቅዳሕ እዚ ዝሓሸ ኣብ ሃገርካ ዝርከብ በዓል ስልጣን ምስዘጋገጾ ይምረጽ። ሓድ ሓደ ግዜ ኣብ ወጻኢ ዝተዛዘመ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ጀርመን ተቐባልነት የብሉን። ነዚ ኣቐዲምካ ኣብ ሃገርካ ኣንከለኻ ነዚ (ተፈላጥነት ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ) ክተረጋግጾ ትኽእል። ኣብ ኢንተርነት Recognition in Germany ተወከስ።

Ein Mann bedient die Anerkennung in Deutschland Webseite auf einem Tablet © Goethe-Institut

ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ

ናይ ስራሕ ፍቓድ ኣለካ ዶ ? እንተለካ ስራሕ ክትደሊ ትኽእል። ብዙሕ ተኽእሎታትውን ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣብ ኢንተርነት ወይ ጋዜጣ ወይ ቤት ጽሕፈት ዕዮ/ ማእከል ሸቕሊ ብዛዕባ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ከናዲ ይኽእል። ዝበዝሕ ጊዜ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ብጋዜጣ ይቃላሕ። እቲ ምቕላሕ ግን ግዝያዊ እዩ። ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ምቅላሕ ግን እዋናዊ ኣይኮነን። ቤት ጽሕፈት ዕዮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝያዳ ተማኽረካ። ብቐጥታ ኣብ ሓደ ትካል ብኣካል ብምኻድ እውን ስራሕ ክተመልክት ትኽእል። ኣብ ሓደ ሓደ ትካላት ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብ ኢንተርነት ወይ ጋዜጣ ዝይወጸ ይርከብ። ካብኡ ሓሊፉ ውን ኣብ ብዙሕ መርበብ ሓበሬታ ሓንቲ ትካል ፡ ንገዛእ ርእሳ ዝምልከት ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ ኣብቲ ናታ መርበብ ተመሓላልፍ። 

ብተወሳኺ ናይ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ፡ BIZ (ናይ ሞያ ሓበሪታ ማእከል ) ፡ ኣሎ፡፡ኣብኡ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታን ብዙሕ ሓበሬታን ንሞያን ስራሕን ዝምልከት ይርከብ፡፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ዝርከብ ኢንተርነት ድማ ፡ ናትካ ናይ ደላይ ስራሕ መወዓውዒ ከተቃልሕ ትኽእል፡፡ ብ.ኣም.ዝድ ብተወሳኺ ናይ ሞያ ምኽሪ ሓበሬታ ትህብ ፡ እንተደኣ ንስኻ እትደልዮን እትኸሎን ገና ዘይትፈልጥ ምስ እትኸውን፡፡

ምልምማድ ስራሕ ኣብ ሓንቲ ትካል ድማ ጠቓሚ እዩ፡፡ ስራሕ ትፈልጥን ርክባት ትጅምርን፡፡

Ein Mann liest Zeitung und sucht nach Stellenangeboten. © Goethe-Institut

ማመልከቻ

ማመልከቻ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ዕዳጋ ናይ ስራሕ እዩ። ዝቐርብ ናይ ማመልከቻ ሰነዳት ዓቢ ኣገዳስነት ኣለዎ። ናብ ትካል ዝላኣኽ ደብዳቤ ምዕርግ ስዕልን ናይ ሂወት ከይድን ብጀርመን ዝተጻሕፈ ምስክር ወረቐትን ኣብቲ ሰነድ ይተሓሓዝ። ቢ.ኤም.ዘድ ንኣጸሓሕፋ ማመልከቻ ዝምልከት ዓውደ መጽናዕቲ ተዳሉ እዩ። ሓደ ሰብ ኣጻሕፋ ማመልከቻን ምድላው ንቃለ መጠይቅን ይመሃር። 

ኣብ ብዙሕ ከተማታት ንሓደስቲ ምጻእ ዝኮነ ናይ ምኽሪ ቦታታት ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣብ ምንዳይ ስራሕ ኣብ ምድላው ማመልከቻይተሓባበር። Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ተመልከት ፡፡ ንደቂ 27 ዓመት ዘይኣኸሉ መንእሰያት ሓደ ፍሉይ ኣገልግሎት ምኽሪ ንመንእሰይ ሓደስቲ ምጻእ ይወሃብ እዩ፡፡

Eine Frau steht vor einem Passfotoautomaten. © Goethe-Institut

ንሓተትቲ ዑቕባ

ስራሕ

ኣብ ጀርመን ኣብ’ተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ስደተኛታት ስራሕ ኣይፍቀዶምን’ዩ። ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ካብ’ታ ዝተመዝገብኩምላ ዕለት ጀሚሩ’ዩ እዚ ገደብ ናይ ጊዜ ዝቝጸር። እዘን ሰለስት ኣዋርሕ ምስ ሓለፋ ግን ስራሕ ንኽትሰርሑ ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ግና ንዅሎም ዕቝባ ዝሓተቱ ስደተኛታት ዝምልከት ኣይኮነን። እቶም ካብ ውሑስ ዝበሃላ መበቈል ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ክሳዕ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኦም ዝውዳእ ክሰርሑ ኣይፍቀድን’ዩ።

እዘን ሰለስተ ኣዋርሕ ምስ ሓለፋ፡ ክትሰርሑ ደሊኹም ዲኹም? ብቐዳምነት ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክተምጽኡ’ለኩም። ኣብ’ቲ መጀመርያ እዋን፡ ዓይነት ስራሕ ንኸተማርጹ ገፊሕ ዕድላት የብልኩምን። ምስ ጊዜ ግን ኩነታትኩም ኣብ ጀርመን እናተመሓየሸ’ዩ ዝኸይድ።

ከም ስደተኛ ወግዓዊ ተቐባልነት እንተድኣ ረኺብኩም፡ ንኽትሰርሑ ፍቑድ’ዩ። ካብ ምስራሕ ዝኽልክል ዝኾነ ቐይዲ ኣይህሉን። ከም ስደተኛ ንውሱን ግዜ ጥራይ ዘገልግል መንበሪ ፍቓድ (ዱልዱንግ) ድዩ ዘለኩም? ኣብ’ዚ ጒዳይ’ዚ ንኽትሰርሑ ይፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን ዝውስን ባዕል መዚ’ዩ።

ስራሕ ንምርካብ

ስራሕ ክትረኽቡ ደሊኹም ዲኹም? ኣብ’ቲ ጕዳይ ስራሕ ዝምልከቶ ቤት ጽሕፈት ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ ስራሕ ቦታታት ዘማጽእ ቤት ጽሕፈት’ዚ ክተሓጋገዘኩም ድሉው’ዩ። 

Arbeitsagentur: Jobbörse

ንስደተኛታት ስራሕ ኣብ ምርካብን ምም፟ጻእን ዝተሓጋገዛን ዝነጥፋን ማሕበራት’ውን ኣለዋ። ኣብ መርበብ ሓበሬታ (ኢንተርነት) እተፈላለያ ስራሕ ዘማጽኣ ትካላት (Jobbörse) ስለ ዝርከባ፡ ኣብኡ ኣቲኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም።

workeer.de: Jobbörse für Flüchtlinge

jobbörse.de: Jobbörse für Flüchtlinge

ስራሕ ረኺብኩም ዲኹም? እንተረኺብኩም፡ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ነቲ ስራሕ ዝበቕዕዎን ዝደልይዎን ዜጋታት ኤውሮጳ ሕብረት ከይህልዉ ብቐዳምነት የጻርይ። እዚ ኣገባብ’ዚ ቀዳምነት ምጽራይ (Vorrangprüfung) ተባሂሉ ይጽዋዕ። ነቲ ስራሕ’ቲ ዝደልዮ ዜጋ ካብ ኤውሮጳ ሕብረት እንተድኣ ዘየለ ኾይኑ፡ ሽዑ ፍቓድ ስራሕ ይውሃበኩም። እቲ ቤት ጽሕፈት ጕዳያት ስራሕ ግን ክሰማማዓሉ ኣለዎ።

ሞያዊ ስልጠና ወይ ከኣ ትምህርቲ ዪኒቬርሲቲ ተማሂርኩም ዝጨረስኩሞ ዲኹም? ከምኡ እንተኾይንኩም፡ ምስክር ወረቐትኹም (ሰርቲፊኬት/ዲፕሎም/ ዲግሪ ወዘተ...) ኣብ ጀርመን ተፈላጥነት ከም ዘለዎ ክጻረ’ለዎ። ምስክር ወረቐትኩም ተጻርዩ ኣብ ጀርመን ተፈላጥነት ምስ ረኸበ፡ ብዘይ ጸገም ንኽትሰርሑ ፍቓድ ይውሃበኩም። እቲ ቀዳምነት ምጽራይ ዝብሃል ኣገባብ፡ ንዓኹም ዝምልከት’ውን ኣይከውንን። ብዛዕባ ተፈላጥነት ምስክር ወረቐት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ድማ፡ ነቲ ዩኒቨርሲትን ሞያዊ ስልጠናን ዝብልጽሑፍ ኣንብብዎ ኢኹም።

ኣብ ጀርመን ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ንኢደ-ስርሓት (Handwerk) ወይ ከኣ ኣብ ሓደሓደ ሞያታታ (ንኣብነት ከም ኣለይቲ ሕሙማት) ክሰርሑ ዝበቕዑ ሰራሕተኛታት ተደላይነቶም ልዑል’ዩ። ነዚ ዝበቅዕ ክእለት ኣሎኩም ድዩ? እንተድኣ ሃልዩኩም ኮይኑ እቲ ቀዳምነት ምጽራይ ዝብሃል ኣገባብ ንዓኹም’ውን ኣይምልከትን’ዩ።

ዝደጋገሙ ሕቶታት

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form