Freizeit Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ኣብ ትርፊ ግዜ እንታይ ትገብር ? ኣብ ከተማ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ።

ባህሊ

ባህሊ ትፈቱዶ? ኣብ ከተማ ንኣብነት ቤተ መዘክር ሲነማ ትያትሮ ሙዚቃዊ ትርኢት ኣሎ። ሲነማታት ብዙሕ ግዜ ኢንተርናሽናል ፊልም ኦርጂናል ዝኾነ ምስ መግለጺኡ OmU ኦ ኤም ዩ የቕርባ። ኣብ ኣብያተ መጻሕፍቲ ወይ ውን ናይ ከተማ ቤት መጻሕፍቲ ብዘይ ገለ ዋጋ ወይ ውን ቁሩብ ከፊልካ መጻሕፍቲ ክተንብብን ሙዚቃ ክተሰምዕን ፊልም ክትሪኢን ትኽእል። ነቲ መጻሕፍትን ፊልምን ወይ ውን ሴደ ድማ ትልቅ ሖ። ንገዛ ወሲድካ እንደገና ትመልሶ።

ሕዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ፡ ማሕበራትን ክለባትን 

ኣብ ብዙሕ ቦታት ሕዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ይርከባ። ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ንዓበይቲ ዝኸውን ንኣብነት ናይ ሳዕሳዒት ወይ ናይ ቋንቋ ኮርስ ይወሃብ። ነዚ ዝቕጽል ሊንክ www.vhs.de ናይ ሕዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ተመልከት። 

Volkshochschule

ስፖርት ትፈቱ ዶ ? ነዚ ዝምልከት ኮርስ ኣብ ሕዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ውን ኣሎ። ወይ ውን ኣብ መሓንበሲ ቦታ ወይ ኣብ ናይ ስፖርት ክለብ ክኽየድ ይከኣል።  

ካልእ ተኽእሎታት ናይ ማሕበራትን ክለባትን ኣሎ። ኣብ ሓደ ማሕበር ብዙሓት ሰባት ናይ ሓባር ረብሓን ዕላማን ዘለዎ ይእከቡ ንኣብነት ናይ ሙዚቃ ናይ ስፖርት ናይ ኮኮ ወይ ናይ ኮምፒተር ክለብ ኣሎ። ንዓበይትን ንመንእሰያትን ዝኸውን ማሕበራትን ውን ኣሎ። ንዓበይትን ንቆልዑትን መብዝሕትኡ ግዜ ዋጋ ዝይክፈሎ ቀረብ ይርከብ። ንናእሽቱ ቆልዑት ንኣብነት ኣብ ገለ ቦታት ናይ ጸወታ ጉጅለ ኣሎ።

መናፈሻን ገደናን

ብዙሕ ጊዜ ደገ ትናፈስ ዶ ? ኣብ ነፍስ ወከፍ ከተማ መናፈሻ ኣሎ ንቆልዑት ብዙሕ ናይ መጻወቲ ቦታታት ኣሎ ፡፡ መብዝሕትኡ ኣይክፈሎን እዩ ፡፡ ኣብ ናይ ኣታክልቲ መናፈሻ ፡ ፍሉያት ኣታክልቲ ክትሪኢ ትኽእል፡፡ ካብ ሙሉእ ዓለም እንስሳታት ድማ፡ኣብ መዕቆቢ ኣንስሳታት / ዙ / ትረክብ። ንመናፈሻ ኣታኽልትን መዕቆቢ ኣንስሳታትን ግን ገለ ቁሩብ ገንዝብ መእተዊ ትከፍለሉ ኢኻ። ኣብ ልዕሊኡ ብዙሓት ኣውራጃታት ጀርመን ፡ ቀላያትን ጫካታትን ጎቦታትን ዝርከብ ኮይኑ ፡ ምናልባት ውን ንስኻ ኣብቲ ጥቓ ባሕሪ ትህሉ ትኸውን ፡፡ ኣብኡ ብምኻድ ንባህርይ ተስተማቕራ።

ኣብ ገዛኻ

ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዛ ወይ ተለቪዝን ይርእዩ ወይ ራድዮ ይሰምዑ። ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ኣብ ጀርመን ናይ ገዛእ ርእሱ ራድዮን ተለቪዥን ከምዝግብን ወርሓዊ ክፍሊት ክከፍልን ኣለዎ። እዚ ክፍሊት እዚ 17 ኤውሮን 98 ሳንቲምን ንወርሒ እዩ። እቶትካ ውሕድ ምስዝኸውን ክትከፍል የብልካን። 

ምናልባት ኣብ ገዛኻ ካንቸሎ ወይ በረንዳ ኣሎዶ ? ኣብኡ ኩሉግዜ ኩሉ ነገር ምግባር ኣይፍቀድን ፡፡ ንኣብነት ኣብ ኩለን ገዛውቲ ኣብ በረንዳ ስጋ ምጥባስ / ግሪል/ ኣይፍቐድንዩ፡፡ ኣብቲ መምርሒ ኣጠቓቕማ ገዛ ዝርከብ ሓበሬታ ተመልከት። 

ንትርፊ ግዜ ዝርከብ ሓበሬታ ናይ ከባቢኻ ከተማ ወይ ኣባይቲ ዝርከብ ኣብ ኣንተርነት ከተማ ትነብረሉ / ከባቢኻ ፡ .ተመልከት።

ንሓተትቲ ዑቕባ

ስፖርት

ኣብ ጀርመን ዳርጋ ኣብ ኩሉ ቦታ ስፖርት ኣሎ፡፡ ኣዝየን ብዙሓት ናይ ስፖርት ክለባትን፡ ናይ ጂምናስቲክ ስትድዮን ይርከባ። ኣብ ናእሽቱ ዓድታትውን ዓቢ ቅናሽ ዋጋ ዘለወን ማሕበራት / ክለባት ኣለዋ ፡፡ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ናይ ክዑሶ እግሪ ናይ ቮሊቮል ናይ ሳዕሳዒት ከምኡውን ካልእ በብዓይነቱ ብዙሓት ይርከባ። ኣብ ሓደ ማሕበር / ክለብ ንኽትለማመድ ናይ ኣባልነት ውጽኢት ትኸፍል።

ክዑሶ እግሪ ኣብ ጀርመን ብዝያዳ ተፈታዊ እዩ። ክዑሶ እግሪ ወላ ኣብ ማሕበር / ክለብ ከይኣተኻ ውን ትጻወቶ ኢኻ። ኣብ ደገ ትራኸብ ፡ ኣብ ሓደ ሸኻ ወይ ኣብ መናፈሻ ክዕሶ እግሪ ድማ ትጻወት። ንስፖርትን ማሕበራትን ዝምልከት ሓበሬታ ተመልከት።

ኣገዳሲ ናይ ትርፊ ግዜ ቅናሽ

ብዙሓት ሕዝባዊ ትካላት ፍሉይ ናይ ትርፊ ግዜ መደባት ንመንእሰያትን ዓበይትን ኣለወን። ምንባብ ትፈቱ ዶ ? ኣብ ሕዝባዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኪድ ኣብ ብዙሓት ቤተ መጻሕፍቲ ፍሉይ መድብ ናይ ስደተኛታት ኣሎ። ንምኽሪ ን ትርፊ ግዜ ዝምልከት ዋጋታት ኣብ ከባቢኻ ዝርኸቡ ፡ ናይ ስደተኛታት ምኽሪ ለገስትን ፡ ማሕበራትን፡ ገበርቲ ሰናይን ተመልከት።  

ዝደጋገሙ ሕቶታት

ኣብ ጀርመን ሓዲሽ’የ። ኣብ'ቲ ዝነብረሉ ኸባቢ ከመይ ጌረ ምስ ሰባት ክላለን ክፋለጥን እኽእል?

ምስ ደቂ ሃገረይ ኣበይ ክራኸብ እኽእል?

ኣብ'ዚ ዘሎኹዎ ኸተማ መሓንበሲ ቦታ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ ሙዚቃዊ ምርኢት (Konzert) ክኸይድ እደሊ’የ። ኣብ'ቲ ዘሎኽዎ ኸተማ ኣብ'ዘን ዝመጻ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሙዚቃዊ ምርኢታት’ዮም ክካየዱ?

ኣብ ዝነብሮ ዘለኹ ኸተማ እንታይ ዓይነት ጋዜጣታት ኣለዋ?

ብዛዕባ ኢንተርነትን ኮምፕዩተርን ኣፍልጦ የብለይን። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form