Telefonieren Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ሓደ ሰብ ኣብ ጀርመን ካብ ሃገሩ ሒዝዎ ብዝመጸ ሲም ካርድ ክድውል ምስ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ሽግር ኣለዎ ። መብዝሕትኦም እቶም ሲም ካርድ ኣብ ጀርመን ኣይሰርሑን እዮም ። ብዘይ ንሱ ብናይ ወጻኢ ሲም ካርድ ምድዋል ኣዝዩ ክቡር እዩ ።

ኣብ ጀርመን ብቐሊሉ ንምድዋል ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ ።ካብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክትረኽበሎም እትኽእል ዝርዝር ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት እነሆ ።

Handytarife.de: Overview of mobile communication providers

ናይ ሄንዲ/ ሞባይል ውዕል

እቲ ሓደ መንገዲ ናይ ሄንዲ/ሞባይል ውዕል ምእታው እዩ ። ነዚ ንኽትገብር ናይ ጀርመን ናይ ባንክ ሕሳብን መንነት ወረቐትን የድልየካ ። እቲ ወሃብ ኣገልግሎት ንኽትከፍል ዓቕሚ ምህላውካን ዘይምህላውካን የረጋግጽ ። ተጠንቀቕ ! ከይተረዳኣካ ዝኾነ ውዕል ኣይትፈርም፡ ክትርጉምልካ ኣብ ዝኽእሉ ሰባት ሒዝካያ ኪድ ። ሓደ ናይ ሄንዲ / ሞባይል ውዕል ዝበዝሕ ግዜ ንክልተ ዓመት እዩ ዘገልግል ። ቅድሚ ክልተ ዓመት ምእካሉ ካብቲ ውዕል ምስሓብ ኣይከኣልን እዩ ። እቲ ውዕል ክሳብ ዘሎ እቲ ክፍሊት መብዝሕትኡ ግዜ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ይፍጸም ። ኣስተውዕል ! እቲ ውዕል ግዜኡ ምስ ኣእከለ ክትቅይር ትደሊ ? ነቲ ውዕል ኣብ ልክዕ ግዜኡ ከትስሕብ/ ከተቋርጽ ኣለካ ። መብዝሕትኡ ግዜ ሰለስተ ወርሒ ቅድሚ እቲ ውዕል ዝውዳኣሉ ግዜ ክትገብሮ ኣለካ ። እዚ ምስ ዘይትገብር እቲ ኣቐዲምካ ዝኣተኻዮ ውዕል ኣውቶማቲካሊ ይናዋሕ ።

ቅድመ ክፉል ሲም ካርድ

እቲ ካልእ ኣማራጺ ቅድመ ክፉል ሲም ካርድ እዩ ። እዚ ካርድ እዚ ኣብ ሱፐርማርከት ፡ ኣብ መዐደሊ ነዳዲ ፡ ኣብ ነኣሽቱ ድኳናት ብሕሱር ክትገዝኦ ትኽእል ። ነዚ ውን ውዕል ክትኣትወሉ ኣለካ ። ንኽትከፍቶ ኣድራሻኻ ክትህባ ኣለካ ።እንተ ደኣ ካብ መሸጢ ሞባይል ድኳን ገዚእካዮ ፡ ነቲ ካርድ ኣብቲ ድኳን ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ።ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ። እንተ ደኣ ኣብ ሱፐርማርከት ገዚእካዮ፡ ነቲ ካርድ ብተሌፎን ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ።

እቲ ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ ምስ ከፈትካዮ ነቲ ካርድ ገንዘብ ክትጽዕኖ ትኽእል ኢኻ ። እቲ ዝጸዓንካዮ ገንዘብ ንኽትድውልን ፡ ኤስ ኤም ኤስ ክትጽሕፍን ፡ ኢንተርነት ክትጥቀምን ይሕግዘካ ። ነቲ ካርድ መሊስካ ክትጽዕኖ ገንዘብ ዘለዎ ካርድ ክትገዝእ ኣለካ፡። እዚ ገንዘብ ዝሓዘለ ካርድ እዚ ካብቲ ሲም ካርተ ዝግዝኦ ድኳን ፡ ከም ኣብነት ሱፐርማርከት ፡ መዐደሊ ነዳዲ ወይ ውን ነኣሽቱ ድኳናት ክግዛእ ይከኣል ። እዚ ገንዘብ ዝሓዘለ ካርድ ብዙሕ ቍጽርታት ኣለዉዎ ። ሞባይልካ ክትጽዕና እንተ ደሊኻ እዚ ቍጽሪ ክትህባ ኣለካ ።

ካብ ጀርመን ናብ ወጻኢ ሃገር ክትድውል ደሊኻ ? ሓጻር ንኽትድውል ናይ መራኸቢ ግብሪ 15 ሳንቲም ትኸፍል ።ዝያዳ ናብ ሶርያን ኤርትራን ናብ ባልካን ሃገራትን ምድዋል ኣዝዩ ክቡር እዩ ። ኣብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርዝር ዋጋታት ኣለዎም ።

ብሕሱር ንኽትድውል እትኣትዎ ወብሳይት

Billiger telefonieren.de: International call rates

ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ዋጋታት ብምውሳኽ ገለ ደቓይቕ ብዘይ ተወሳኺ ክፍሊት ናብ ወጻኢ ምድዋል ይከኣል እዩ ።

ኣብ ሞባይል ዝተኸ ዘነ ሓበሬታ (Mobile Daten)

ብስማርትፎን ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ እንተ ደኣ ሃልዩካ ኣብ ኢንተርነት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፡ እቲ ዝጸዓንካዮ ገንዘብ ግን ቀልጢፉ ክውዳእ ይኽእል እዩ ። ኣብ ገለ መደባት ግን ናይ ክፍሊት ስምምዕ ብምግዛእ ክሓስረልካ ይኽእል እዩ ።በዚ ድማ ዝተወሰነ ክፍሊት ብምግባር ንዝተወሰነ መዓልትታት ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ወይ ውን ብርክት ዝበሉ ክፍሊት ብምግዛእ ዝያዳ ክትትቀም ትኽእል ።

ቪላን

ዝኾነ ሰብ ኢንተርነት ብነጻ ክጥቀም እንተ ደልዩ ናይ መራኸቢ ቪላን ክጥቀም ኣለዎ ። ኣብ እንዳ ቡን /ካፈ ኣብ ቤት ንባብ ፡ ህዝባዊ ህንጻታትን ናይ ነጻ መራኸቢ ቪላን ኣሎ ። ናይ ነጻ መራኸቢ ቪላን ክትጥቀም እንተ ደሊኻ እቲ ነጻ ሆትስፖት ዝብል ወብሳይት ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ ብነጻ ኢንተርነት ክትኣትወሉ እትኽእል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ።

Public WLAN networks in Germany
ንሓተትቲ ዑቕባ

ዝኾነ ሰብ ኣብ ጀርመን ካብ ሃገሩ ሒዝዎ ብዝመጸ ሲም ካርድ ክድውል እንተ ኮይኑ ከጸግሞ እዩ። ዋላ ውን ክድውል እንተ ከኣለ ኣዝዩ ክቡር እዩ ።

ኣብ ጀርመን ብሞባይል ክትድውለሉ እትኽእል ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ። ናይ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ክህቡ ዝኽእሉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝርዝር ኣስማት እነሆ ።

Stiftung Warentest: Information on providers

ናይ ሞባይል ውዕል

እቲ ሓደ ውዕል ምእታው እዩ። ውዕል ንኽትኣቱ ፡ ናይ ጀርመን ናይ ባንክ ሕሳብን መንነት ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ ። በዚ ድማ እቲ ወሃብ ኣገልግሎት ክትከፍል ዓቕሚ ምህላውካን ዘይምህላውካን የረጋግጽ ። ዝበዝሕ ግዜ ንስደተኛታት ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ ። ተጠንቀቕ ! ከይተረደኣካ ዝኾነ ውዕል ኣይትፈርመሉ ፡ ኣቐዲምካ ክትርጉመልካ ናብ ዝኽእል ሰብ ኬድካ ተረድኣዮ ።

ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ

ንስደተኛታት እቲ ዝቐለለ ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ እዩ ። ነዚ ካርድ ብዝሓሰረ ዋጋ ካብ ሱፐርማርኬትን ፡ መዐደሊ ነዳድን ነኣሽቱ ድኳናትን ክግዛእ ይከኣል ። ነዚ ውን ውዕል ትኣትወሉ ኢኻ ። ንምኽፋት ግን ኣድራሻኻ ምሃብ ጥራይ እዩ ዘድልየካ ። ኣብ ጀርመን ዘይተመዝገብካ እንተ ደኣ ኮይንካ ፡ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ጀርመን ምእታውካ ናይቲ መጀመርያ ዝኣተኻዮ መዕቆቢ ኣድራሻ ክትህቦም ትኽእል ኢኻ ።ናብ ካልእ ቦታ ምስ እትቕይር ነቲ ወሃብ ኣገልግሎት እቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ክትህቦም ኣለካ፡ እዚ ምስ ዘይትገብር ኤስ ኤም ኤስ ይመጻኣካ። ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልቲ እቲ ሓድሽ ኣድራሻኻ ክትህቦም ኣለካ ፡ እዚ ምስ ዘይትገብር ናትካ ሲም ካርድ ይዓጽውዎ ። እንተ ደኣ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣብቲ መጀመርያ ዝኣተኻዮ መዕቆቢ ቦታ ሃሊኻ ጸገም የለን እቲ ውዕል ክናዋሕ ይኽእል እዩ ።

እቲ ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ ብቐጥታ ካብ ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይል እንተ ገዚእካዮ ኣብኡ ከለኻ ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ፡ ንሳቶም ውን ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ። እንተ ደኣ ካብ ሱፐርማርኬት ገዚእካዮ ድማ ብተለፎን ክትከፍቶ ትኽእል ኢኻ ።

እቲ ቅድመ ክፉል- ሲም - ካርድ ምስ ከፈትካዮ መደወሊ ገንዘብ ክትጽዕኖ ትኽእል ኢኻ ። በቲ ዝጸዓንካዮ ገንዘብ ድማ ተሌፎን ክትድውል ትኽእል ፡ ኤስ ኤም ኤስ ክትጽሕፍ ትኽእል ። ኢንተርነት ውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ። ከም እንደገና መደወሊ ገንዘብ ካርድ ክትገዝእ ኣለካ ። እዚ መደወሊ ካርድ እዚ ካብቲ ሲም ካርድ ዝግዝኦ ቦታ ክትገዝኦ ትኽእል ።

እዚ ናይ መደወሊ ገንዘብ ካርድ ብዙሕ ቍጽርታት ኣለዉዎ፡ ናብ ሞባይልካ ክትጽዕኖ እንተ ደኣ ኮይንካ ነዘን ቍጽርታት ንሞባይልካ ክትህባ ኣለካ ።

ካብ ጀርመን ናብ ወጻኢ ክትድውል እንተ ደሊኻ ፡ ዋላ ውሑድ ተዛረብ 15 ሳንቲም ናይ መራኸቢ ትኸፍል ኢኻ ። ብፍላይ ናብ ሶርያን ኤርትራን ሃገራት ባልካንን ምድዋል ኣዝዩ ክቡር እዩ ። ዝርዝር ናይ ብሕሱር ዋጋ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ከደውል ዝኽእል ክፍሊት ኣብዚ ናይ ኢንተርነት ገጽ , ሕሱር ናይ ሞባይል ክፍሊት ንስደተኛታት , ክትረኽቡ ትኽእሉ ።

Stiftung Warentest: Mobile phone tariffs for refugees

ሓደ ሓደ እዋን ተወሳኺ ክፍሊት ብምግባር ንቕሩብ ደቓይቕ ናብ ወጻኢ ብነጻ ክትድውል ትኽእል ኢኻ ።

ኣብ ሞባይል ዝተኸዘነ ሓበሬታ (Mobile Daten)

ቅድመ ክፉል- ሲም- ካርድ እንተ ደኣ ኣለካ ብስማርትፎን ኣብ ኢንተርኔት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ፡ ግን እቲ ዝጸዓንካዮ ናይ ተለፎን ገንዘብ ቀልጢፉ እዩ ዝውዳኣ ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ዝተወሰነ ክፍሊት ብምግባር ንዝተወሰነ መዓልትታት ኢንተርነት ክትጥቀም እዩ። ዝተወሰነ ዓቐን ዘለዎ ብምግዛእ ውን ዝያዳ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ።

ቪላን

ብነጻ ኢንተርኔት ክትጥቀም እንተ ደሊኻ መራኸቢ ቪላን ክትጥቀም ኣለካ ። ኣብ እንዳ ቡን/ካፈ ፡ ኣብ ቤት ንባብን ካልኦት ህዝባዊ ህንጻታትን ነጻ መራኸቢ ቪላን ኣሎ ። ኣብ ከባቢኻ ነጻ መራኸቢ ቪላን ክትጥቀም እንተ ደሊኻ ፡ ኣብዞም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለዉ ዌብሳይት ተመልከት ።

Public WLAN networks in Germany


ኣብ ገለ ናይ ስድተኛታት መዕቆቢ ነጻ መራኸቢ ቪላን ኣሎ ።

ARD: Getting internet access