Unterwegs in der Stadt Foto: © colourbox.de

ብእግርን ብብሽኽለታን

ኣብ ሃገረሰብን ኣብ ናእሽቱ ከተማን ኣብቲ ትደልዮ ቦታ ብእግሪ ትበጽሕ። ኣብ ጀርመን ብዙሓት ሰባት ናብ ሱፐር ማርከት ወይ ስራሕ ብብሽኽለታ ይጓዓዙ። ኣብ ብዙሕ ጎደናታት ናይ ብሽክለታ መንገዲ ኣሎ። ናይ ብሽክለታ መንገዲ ኣብዘይብሉ ቦታ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ሰባት ኣብ ጽርግያ ብብሽኽለታ ክኸዱ ይግባእ። ቆልዑት ክሳብ 8 ዓመት ዝመልኡ ብማርሻፔዲ ክጓዓዙ ይግደዱ። ቆልዑ ክሳብ 10 ዓመት ዝመልኡ እውን ብማርሻፔዲ ክኸዱ ይኽእሉ። ንናይ እግሪ ተጓዓዝትን ንናይ ብሽክለታ ዘወርትን ካልእ ንጉዕዙ ዝምልከትን ሕጋዊ መምርሒታት ኣሎ። ንኣብነት፡ ቀይሕ መብራህቲ ጢሒስካ ሓሊፍካ ዶ? ወይ ውን መብራህቲ ናይ ብሽክለታኻ ተበላሽዩ ከሎ ዘዊርካዶ ? ፖሊስ ነዚ ምስዝርኢ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ የኽፍለካ።

ብ ሕዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ

ኣብ ከተማታት ሕዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከምእኒ ኤስ ባን ፡ ኡ ባን ፡ እሽትራሰን ባን ፡ ኣብ ደቡብ ጀርመን ድማ ትራም ባን ወይ ኣውቶቡስ ኣሎ። ናይ መጓዓዚ ትኬት ሓደ ሰብ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ኣውቶማት ኣብ መዕረፊ ባቡር / ባንሆፍ / ወይ ኣብ መዕረፊ ኣውቶቡስ ዝርከብ ይዕድግ። ንመጓዓዚ ካርድ ዝኸውን ናይ መሸጣ ቦታ ኣብ መዕረፊ ባቡር /ባንሆፍ/ ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜውን እቲ ቲኬት ኣብ ውሽጢ ኣውቶቡስ ውን ይግዛእ እዩ። ከምኡ ውን ሓደ ሰሙናዊ ካርድ ወይ ወርሓዊ ካርድ ወይ ውን ዓመታዊ ካርድ ክግዛእ ይከኣል። ብዙሕ ግዜ ናይ ሕዝቢ መጓዓዝያ ምስእትጥቀም እዚ ዝሓሸ እዩ። ቆልዑት ተማሃሮ ከምኡ ድማ፡ ተማህሮ ዩኒቨርስቲን ስንኩላንን ኣረጋውያንን መብዝሕትኡ ግዜ ናይ ዋጋ ቅንሽ ኣለዎም። ዝወሓደ ይኸፍሉ። ኣብ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ተቆጻጸርቲ ቲኬትኣለው። ኣብ እዋን ምቁጽጻር ናይ ተሳፋሪ ትኬት ምስዘይተርኢ ናይ ገንዘብ መቅጻዕቲ ትስሕን። 

ኣብ መዕረፊ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን ናይ ጉዕዞ ሰዓታት መደብ ኣሎ። ኣብዚ መደብ እዚ ኣውቶቡሳትን ባቡራትን መኣስን ኣበይን ይጓዓዛ የርኢ። ብተወሳኺ ብዛዕባ እዚ ኣብ መርበብ ኢንተርነትን ናይ ቨርከርስ በትሪበ ኣንብብ።

ብመኪና

ኣብ ከተማ ውን ብዙሓት ሰባት ብናይ ገዛእ ርእሶም መኪን ይጓዓዙ። ኣብ ከተማታት ናይ መዓሸጊ ቦታን መዓሸጊ ኣደራሻትን ኣሎ። ኣብ ወሰን ጽርጊያ ዝርከብ ሰለዳ ናይ መዓሸጊ ተኽእሎታት ይሕብረካ። መብዛሕትኡ እዋን ነዚ ናይ መዓሸጊ ቦታ ትከፍለሉ። መኪና ክትዝውር እንከለኻ ናትካ መምርሒ ፍቓድ ፓተንቲ ከምኡውን ናይ መኪና ወረቐት ሊብረቶ ናይ ግድን ይህልወካ። ፖሊስ ኣብ እዋን ምቁጽጻር ነዘን ወረቓቕቲ ይሓተካ።

መገሻ

ናብ ካልእ ናይ ጀርመን ከተማ ወይ ንወጻኢ ዶ ክትገይሽ ትደሊ ከምዚ ምስዝኸውን ብባቡር ብነፋሪት ወይ ብኣውቶቡስ ተኽእሎታት ኣሎ። መዕረፊ ኣውቶቡሳት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከተማታት ኣብ ጥቓ መዕረፊ ባቡር /ባንሆፍ/ ይርከብ። ናይ ባቡር መገሻ ከምግቡእ ብናይ ጀርመን ባቡር ደ በ DB ይኸውን። ብዙሕ ግዜ ቅናሽ ኣሎ። ሓደ ሰብ ኣቐዲሙ ምስዝምዝገብ ናይ ተጓዓዝቲ ቲኬት ብሕሱር ይረክብ። ጉዕዞ ብነፋሪት ኣሎ። ናብ ደሴታት ኖርድሰን ኦስትሰን ከኣ ብዓበይቲ መራኽብ ይግየሽ።

ኣብ ውሽጢ ኸተማ ኣብ ጕዕዞ

ማኪናይ ካብ ሃገረይ ንጀርመን ተማሊአያ’የ መጺኤ። ክጥንቀቐሉ ዘለኒ እንታይ ኣሎ?

ኣብ ሃገር ጀርመን ብማኪና ጌረ ክሳዕ ክንደይ ክቕልጥፍ ወይ ክንህር እኽእል?

ካብ መደበር ባቡራት ናይ ከለን (Köln) ናብ መደበር ባቡራት ናይ በርሊን (Berlin) ብባር ጌረ ክጓዓዝ ደልየ'ለኹ። ባቡር መዓስ ከም እትጓዓዝን ዋግኣ ክንደይ ከም ዝኾነን ኣበይ ክርክብ እኽእል?

ከም ደላይ ዑቕባ መጠን ናይ ዋጋ ምቕናስ ንኣብነት ህዝባዊ መጒዓዝያ ኣብ ምጥቃም ወይ ናብ ቤተ መዘክር (ሙዝየም) ኣብ ምእታው ይግበረለይ ድዩ?

ህዝባዊ መጒዓዝያ ከመይ’ዩ ዝሰርሕ? ዝጓዓዛሉ ሰዓታት ዝሕብር መደብከ ኣበይ እረክብ?

Further questions? Write us via the contact form. We will forward your questions anonymously to the advisors of the youth migration services.

Contact form