Erste Schritte in Deutschland Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ፓስፖርትን ቪዛን

ኣብ ሃገር ጀርመን ንምጋሽ ብቑዕ ዝኾነ ንመንነትካ ዘረጋግጽ ፓስፖርትን ካልእ ሰነዳትን የድሊ። እቲ ፓስፖርት ንመጻኢ እዋን ውን ናብ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ንምእታው የገልግል። ካብ ኣባል ኤውሮፓ ሕብረት ዘይኮኑ ዜጋታት መእተዊ ቪዛ የድልዮም። 

ቪዛ ካብቲ ኣብ ሃገርካ ዝርከብ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ይርከብ። ኣብ ጀርመን ናይ ስራሕ ውዕል ኣለካ ዶ ? ወይ ውን ገለ ካብ ስድራ ቤትካ ኣብ ጀርመን ኣለው ዶ ? ከምዚ እንተኾይኑ፡ ቪዛ ንክትረክብ ቀሊል እዩ። ሓበሬታ ን ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ተወከስ። 

ንዜጋታት ኤውሮፓ ሕብረትን ወይ ድማ ቁጠባዊ ሕብረት ኤውሮፓ ቪዛ ኣየድልዮምን እዩ።

ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ነባርነት ናይ መንበሪ ወረቐትን

ኣብ ጀርመን፡ መጀመሪያ ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ንነበርቲ ትምዝገብ ወይ ተመልክት። ድሒሩ ናብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ትኸይድ ኣብኡ ናይ መንብሪ ወረቐት ሰነድ ይወሃብ። እዚኣ ሓንቲ ካርድ ኮይና ናትካ ናይ ህልውና ኩነታት ትገልጽ። እዚ ማለት ንኽንደይ እዋን ኣብ ጀርመን ክትጸንሕ ከምዝፍቀደካን ወይ ውን ክትሰርሕ ዝግበኣካን ዘይግብኣካን ከምዝኾነ ተብርህ። 

ኣብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከድካ ቋንቋ ጀርመን ከምዝይትኽእል ሓቢርካ ዶ ? ንሓደ ኣስተርጓሚ ተወከስ። ንሱ ቋንቋ ጀርመንን ቋንቋኻን ስለዝፈልጥ ኣብ ምርድዳእ ይሕግዘካ።

ናይ ምውህሃድ ትምህርቲ ኮርስ

ምልኪ ቋንቋ ጀርመን የብልካን ? ናይ ምውህሃድ ኮርስ ተኻፈል። ሓድ ሓደ እዋን ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክትካፈል ናይ ግድን ኣዩ። ኣብኡ ቋንቋ ጀርመን ትመልኽ። ኣብኡ ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣነባብራ ሂወት ኣብ ጀርመን ትላለ። ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ሓደ ነቲ ኮርስ ዘድሊ መሰነይታ ወረቐት ትህበካን ኣበይ ከምትኸይድ ውን ትሕብረካን። ብዝያዳ Integrationskurs ዝብል ጽሑፍ ኣንብብ።

ምንዳይ ስራሕን ትምህርቲ ሞያን

ቀጺሉ ዝስዕብ ስጉምቲ ምንዳይ ስራሕ እዩ። ኣብ ሃገርካ ድሮ ዘጥረኻዮ ሞያ ወይ ትምህርቲ ኣሎዶ ? ኣንተልዩ ነቲ ዝሓዝካዮ ምስኽር ወረቓቕቲ ክተስተርጉሞን ብቕዓቱ ክተመስክሮን ኣለካ። ብዛዕባ እዚ ንቤት ጽሕፈት ዕዮ ከመይ ከምትገብር ሕተት። ከመይ ከምትገብር ንሶም ይሕብሩኻ። ቤት ጽሕፈት ዕዮ ስራሕ ንምንዳይ ውን ትተሓባበር እያ። ክሳብ ሎሚ ዘጥረኻዮ ሞያ እንተዘየለ ወይ ውን ትምህርቲ ዘይወዳእካ እንተኾንካ ብዛዕባ እዚ ውን እንተኮነ ምስ ቤት ጽሕፈት ዕዮ ተመያየጥ። ኣብኡ ናይ ሞያ ሓበሬታ ትረክብ። ወላውን እንታይ ከምትመሃር ዘይወሰንካ እንተኾንካ ፡ ምኽሪ ትልግሰልካ እያ። ቤት ጽሕፈት ዕዮ ንትምህርቲ ሞያን ፡ ኮርሳትን ዝምልከት ሓበሬታ ትህብ። ንዝያዳ ጽሕፍ Studium und Berufsausbildung ኣንብብ።

ትምህርቲን ቆልዑትን

ልዕሊ 6 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑት ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይግደዱ። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣመዝግቦ። ቤት ጽሕፈት መንእሰይ ኣብቲ ዘለኻዮ ከተማ ዝርከብ ክትሕግዘካ እያ። ብዝያዳ ድማ ፡ ጽሑፍ Frühe Förderung und Schulsystem ኣንብብ።

ኢንሹራንሳት

ሓደ ክልተ ኣገደስቲ እንሹራንሳት ኣለዋ። ንሳተን ከኣ ናይ ጥዕና ፡ ናይ ጡረታ ፡ ናይ ክንክን እየን። ስራሕ ኣብ ዝጀመርካሉ ጊዜ ፡ እዘን እንሹራንሳት እዚኣን ብቐጥታ ይመጻ። ካብኡ ሓሊፉ ውን ተንቀሳቓሲ ሕሳብ ባንክ የድልየካ። ጽሑፍ ‘‘Bankkonto und Finanzen‘‘ ኣንብብ።

ኣገደስቲ ኣድራሻታት

ናይ ኮርስ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ካብ ምውህሃድ ኮርስ ወይ ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ዶ ትደሊ ? ኣገደስቲ ኣድራሻታት Wichtige Adressen ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣናዲ። ናይ ስልክን ናይ ኣድራሻን ሓበሬታታት ኣብቲ ካርታ ተጻሒፉ ይርከብ።

ንሓተትቲ ዑቕባ

መስርሕ ሕቶ ዕቚባ

ዕቝባ ንኽትሓቱ ዲኹም ንጀርመን መጺኹም ዘለኹም? እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ እምበኣር ኣብ’ቲ እተካይድዎ መስርሕ ሕቶ ዕቝባ ኣገዳስነት ዘለዎ’ዩ።

ብቐዳምነት ኣብ ሓደ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር (Erstaufnahmeeinrichtung) ኢኹም ትምዝገቡ። ካብኡ ካብ’ተን 16 ክፍለ ሃገራት ጀርመን ኣብ ሓንቲአን ናብ ዝርከብ መዕቈቢ ቦታ ምናልባት ትምደቡ ትኾኑ። ኣብ’ቲ እተወዛዕክምሉ መቐበሊ ሰፈር ምስ ኣተኹም ድማ፡ ኣብ ሓደ ጨንፈር ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ዕቝባ ተመልክቱ። እቲ መስርሕ ሕቶ ዕቝባ ክሳዕ ክልተ ዓመት ወይ ዝያዳ ክወስድ ይኽእል።  

ምምልካት ሕቶ ዕቝባ

ሕቶ ዕቚባ፡ ኣብ’ቲ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ባዕልኹም ብኣካል ከተቕርቡዎ’ዩ ዘሎኩም። ነቲ ሕቶ ኣበየናይ ዕለትን ሰዓትን ክተቕርብዎ ከም እትኽእሉ ዝሕብር ደብዳቤ ይለኣኸልኩም። ወይከኣ እቲ ንዓኹም ዝምልከት ቘጸራ ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ዝርከብ ቦታ ይጥቃዓልኩም። ኵለን ኣብ ከባቢኹም ዝርከባ ጨናፍር ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ኣብ’ዚ ዝስዕብ ትረኽብወን፦ BAMF

ኣብ’ቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ጨንፈር ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ንውልቃዊ መንነትኩም ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዝእከብን ዝምዝገብን ይኸውን። ዕድሜኹም ካብ 14 ዓመት ንላዕሊ እንተድኣ ኾይኑ፡ ኣሰር ኣጻብዕ (ዓሸራ) ይውሰደልኩም። ከምኡ‘ውን ትሰኣሉ። በዚ ኣገባብ’ዚ፡ ዕቝባ ንመጀመርያ ጊዜ ዲኹም ተመልክቱ ዘለኹም ወይ ኣይኮንኩምን ክፍለጥ ይክኣል። ካብኡ እቲ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ከም ሓታቲ ዕቝባ ብዛዕባ ዝግባኣኩም መሰላትን ግቡኣትን ይሕብረኩም።

ብተወሳኺ፡ እተመልክትዎ ሕቶ ዕቝባ ንጀርመን ይምለከታ ድዩ ኣይምልከታን ብእኡ ስለ ዝውሰን፡ ብዛዕባ ጕዕዞ ኣመጻጽኣኹም’ውን ክትሕተቱ ኢኹም። ንኣብነት ኣሰር ኣጻብዕትኹም (ዓሸራ) ኣብ ካልእ ሃገር ኣንተድኣ ሂብኩም ኴንኩም፡ ጀርመን ነቲ ዘመልከትኩሞ ሕቶ ዕቝባ ከይረኣየት ናብ’ታ ዝምልከታ ሃገር ትመልሰኩም ትኽውን። እቲ ባዕል መዚ እምብኣር እቲ ናይ ዕቝባ ሕቶኹም ነየነይቲ ሃገር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝምልከት የጻርዮ። መብዛሕትኡ ጊዜ እታ ንመጀመርያ እዋን ዝረገጽኩማ ሃገር፡ ማለት ኣባል ውዕል ዳብሊን ዝኾነት ሃገር’ያ ትኸውን።

ሕቶ ዕቝባኹም ንጀርመን ዝምልከት እንተኾይና፡ ጀርመን ባዕላ’ያ ነቲ ጒዳይኩም ተጻርዮ።

ናይ ዕቝባ ሕቶኹም ምስ ኣቕረብኩም ከኣ፡ መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltsgestattung) ይውሃበኩም። እዚ መንበሪ ፍቓድ ምስ ሓዝኩም ድማ፡ ክሳዕ መስርሕ ሕቶ ዕቝባ ዝካየድን ዝዛዘምን፡ ኣብ ሃገር ጀርመን ብሕጋዊ ኣገባብ ክትነብሩ ትኽእሉ። እዚ ዝውሃበኩም መንበሪ ፍቓድ’ዚ ግና፡ ኣብ ገለ ክፍለ-ሃገራት ጀርመን ካብ ቦታ ንቦታ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ኣለዎ። ኣብ’ተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ካብ’ታ ዝተመደብኩምላ ኸባብን ክፍለ-ሃገርን ክትወጹ ኣይፍቀደልኩምን ማለት እዩ።

ነፍስ ወከፍ ሓታቲ ዕቝባ ጕዳዩ ዝርኤሉ ኣሳላጢ ኣካል ኣሎዎ። ከም’ዚ ስለ ዝኾነ፡ ከም ስድራ ቤት መጠን ዕቝባ እንተድኣ ሓቲኩም፡ ሓያሎ ኣሳለጥቲ ክህልዉኹም’ዮም ማለት’ዩ።

ጕዳይኩም እተስምዕሉ ሰዓት (ኢንተርቪው)

ነፍስ ወከፍ ሓታቲ ዕቝባ ባዕሉ ብኣካል ኣብ’ቲ ጕዳዩ ዝስምዓሉ ሰዓት (ኢንተርቪው) ክቐርብ ኣለዎ። ኣብ’ቲ ዘመልከቶ ሕቶ ዕቝባ፡ እቲ ኣብ ህይወቱ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጠመን ዘጓነፈን ኩነታት ወሳኒ ተራ ዘለዎ ስለ ዝኾነ’ዩ። ኣብ’ቲ ቓሉ ዘስምዓሉ ሰዓት (ኢንተርቪው) ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት (BAMF) ሓደ ወሳናይ (ፈራዳይ) ዝኾነ ኣካልን ሓደ ተርጓማይን ይሳተፉ።

ኣብ ኪደት ሕቶ ዕቝባኹም፡ እዚ ቓልኩም ዝስምዓሉ ቘጸራ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣብ’ቲ ዝውሃብ ውሳኔ ድማ ዝዓበየ ግደ ዘለዎን’ዩ። ኣብ’ቲ ዝካየድ ዝርርብ ከኣ ስለምንታይ ንሃገርኩም ክትምለሱ ከም ዘይትኽእሉን ስለምንታይከ ካብ ሃገርኩም ከም እተሰደድኩምን ዝብሉ ሕቶታት’ዮም ዝቐርቡ። ልክዕ ዝኾነ መልሲ ክትህቡሎም’ዩ ዘለኩም።

ኣብ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እንተሎ፡ እቲ እትህቡዎ መግለጺ ብዛዕባ ኣብ ልዕሌኹም ዘጋጠመ ድኣ’ንበር ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኹነታት ናይ’ታ ዝመጻእኩምሉ ሃገር ጥራይ ክትገልጹ የብልኩምን።

ጭብጥታት እንተድኣ ሃልዩኩም ከኣ፡ ንኣብነት ብፖለቲካዊ፡ ሃይማኖታዊ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ተሰዲድኩም ከም ዝመጻኹም፡ ግድነት ነቲ ዘሎኩም ጭብጥታት ሒዝኩሞ ክትቀርቡ ኣለኩም። እቲ እትስምዕሉ ሰዓት ምስ ተዛዘመ፡ ነቲ ዝሃብክሞ ቓል (ኢንተርቪው) ብጽሑፍ ዝሰነደ ወረቐት (ፕሮቶኮል) ይውሃበኩም። ነዚ ፕርቶኮል’ዚ ናብ ቋንቋኹም መሊስኩም ከም ዝትርጐም ጌርኩም፡ ኵሉ ልክዕ ኣሎ ትብሉ እንተድኣ ኾይንኩም ክትፍርሙሉ ኣሎኩም። ዳሕራይ ድሕሪ ምዕጻዉ ንኽትቅይሮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ’ዩ።

ውሳኔ

ንዘቕረብክሞ ሕቶ ዕቝባ ዝምልስ ውሳኔ ብደብዳቤ’ዩ ዝለኣኸልኩም። እቲ ደብዳቤ’ቲ፡ እቲ ውሳኔ ኣበየናይ ምኽንያት ተመርኲሱ ከም እተወሃበ ዝገልጽ ትሕዝቶ ዝሓዘ’ዩ። ንሕቶ ዑቚባኹም ዝነጽግ እንተድኣ ኾይኑ፡ ካብ ሃገር ጀርመን ክትወጹ ኣሎኩም ዝብል ትእዛዝ’ውን ዝሓዘ ይኸውን። ብድሕሪኡ እምብኣር ካብ ሃገር ጀርመን ክትወጹ ኣሎኩም። እንተዘይኮይኑ ናይ ምጥራዝ ስጕምቲ ክውሰደልኩም ይኽእል። ኣንጻር’ቲ ዝተገብረ መንጸግት ግን ይግባይ ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ሕጋዊ ጠበቓን ኣብ ኣማኸርቲ ዘለዎ ቤት ጽሕፈትን ኬድካ ምውካስ ክኣ ዝሓሸ ኣማራጺ’ዩ። 

ተቐባልነት

ብወግዒ መሰል ስደተኛ (Flüchtling) ወይ ዕቝባ ዝግብኦ (Asylberechtigter) እንተድኣ ረኺብኩምከ? ተቐባልነት ድሕሪ ምርካብኩም፡ እንተወሓደ ንሰለስተ ዓመታት ክትቕመጡ ይፍቀደልኩም። ድሕሪ’ዘን ሰለስተ ዓመታት’ዚአን ከኣ መንበሪ ፍቓድ (Niederlassungserlaubnis) ይወሃበኩም። እንተድኣ ሃገራዊ ወይ ኣህጉራዊ ዝኾነ ብኻልኣይ ደረጃ ዝርአ ዕቝባ (subsidiärer Schutz) (ንሓደ ዓመት) ተፈቒዱልኩም ድማ፡ ድሕሪ ሓሙሽተ ወይ ሸውዓተ ዓመታት ብጊዜ ድሩት ዘይኮነ መንበሪ ፍቓድ ክውሃበኩም ይኽእል።

ንጊዜኡ ካብ ምጥራዝ ዘድሕን ዱልዱንግ ዝበሃል መንበሪ ፍቓድ (Duldung) ዘለዎም ሓተትቲ ዕቝባ፡ ነዚ ፍቓድ’ዚ ኣብ ሰሰለስተ ወርሓት ከናውሕዎ ይግበኦም። ዱልዱንግ ምስ ደረጃ መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltsstatus) ዝቝጸር ኣይኮነን። ካብ’ዛ ሃገር ክትወጹ ግዴታ ከም ዘለኩምን ምኽንያት ናይ ዱልዱንግ ውዱቕ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ድማ ክትጥረዙ ከም ዝካኣልን ማለት’ዩ። ካብ ነዊሕ ጊዜ ዱልዱንግ ሒዞም ኣብ ጀርመን ዝነብሩ፡ ኣብ’ቲ ሕብረተ ሰብ ድማ ብጽቡቕ እተወሃሃዱ (ንትምህርቲ ዝኸዱ፡ ሞያዊ ስልጠና ዝገብሩ፡ ዝሰርሑ፡ ቋንቋ ጀርመን ዝመሃሩ) እንተኾይኖም፡ መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltsstatus) ናይ ምርካብ ተኽእሎ ኣለዎም። ብዛዕባ’ዚ ጕዳይ’ዚ ኣብ ጥቓኹም ንዝርከብ ምኽሪ ዝወሃበሉ ቤት ጽሕፈት ክትውከሱ ይግባኣኩም። 

መንጸግቲ

ካብ ሓደ ውሑስ ዝበሃል መበቈል ሃገር ዝመጸ ወይ ብቝጠባዊ ምኽንያት ዕቝባ ዝሓትት፡ ከም ዕቝበኛ (Asylberechtigter) ወይ ስደተኛ (Flüchtling) ተቐባልነት ናይ ምርካብ ዕድሉ ጸቢብ’ዩ።

ዘቕረብኩሞ ሕቶ ዕቝባ ንጹግ ምስ ዝኸውንከ? ከም’ዚ እንተኾይኑ፡ ዝተፈላለየ ምርጫታት ኣሎኩም። ወይ ሃገር ጀርመን ገዲፍኩማ ትወጹ ወይ ድማ ኣንጻር’ቲ ናይ ምንጻግ ውሳኔ ይግባይ ትብሉ። ነዚ ንኸተካይዱ ድማ ሕጋዊ ጠበቓ ወይ ምኽሪ ዝወሃበሉ ቦታ ክተናድዩ ኣሎኩም። ካብ ሃገር ጀርመን እትወጽሉ ወይ ኣንጻር’ቲ ናይ ምንጻግ ውሳኔ ይግባይ እተቕርብሉ ምርጫ ናይ ጊዜ ገደብ ስለ ዘለዎ፡ ነዚ ናይ ጊዜ ገደብ’ዚ ክተሕልፍዎ የብልኩምን።

ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መረኻቢታት (ሊንክ) ተወከሱ፦ BAMF

BAMF
 

ዝደጋገሙ ሕቶታት

ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኾና ሃገራት ኣየኖት እየን?

ኣባላት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ዞባ ዝኾና ሃገራት ኣየኖት እየን?

ብዘሎኒ ፍቓድ መዘወሪ (ፓቴንቲ) ኣብ ሃገር ጀርመን መኪና ክዝውር ኣኽእል ድየ?

ንቪዛን ንጌሽካ ናብ ሓንቲ ሃገር ምእታውን ዝምልከት ተወሳኺ ሕቶታት ኣሎኩም ድዩ?

እዚ ኣድላዪ ዝኾነ ደብዳቤ’ዚ ኣይርድኣንን ዘሎ። ብቢሮክስያዊ ወይ ብናይ ቤት ጽሕፈት ቋንቋ ጀርመን ዝተዳለወ ብርቱዕ ዝኾነ ሰነዳት ንኽርድኦ መን’ዩ ዝሕግዘኒ?

ከም ደላይ ዑቕባ መጠን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክረክብ እኽእል?

ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ጕዳያት (Sozialamt)/ቤት ጽሕፈት ወይ ኣጀንስያ ጕዳያት ስራሕ (Arbeitsagentur) ዘሎ/ዘላ ጕዳየይ ዘሳልጠለይ/እተሳልጠለይ ብሕማቕ እዩ ዝቕበለኒ/እያ እትቕበለኒ? እንታይ ክገብር እኽእል?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Online-Beratung