Integrationskurs Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ተኻፋልነት

ኣብ ጀርመን ሓድሽ ምጻእ ኮንካ ቋንቋ ክትማሃር ዶ ትደሊ ? ኣብ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክትካፈል ኣለካ ። ንስኻ ቋንቋ ጀርመን ዘይትፈልጥ ወይ ኣፋፍኖት ዘለካ ጥራይ ምስእትኸውን ፡ ናይ ምክፋል ግዴታ ኣለካ። 

እዚ ማለት ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክትካፈል ትግደድ። ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ፡ ወረቐት ዝርዝር ናይ ኮርስ ሓላፍነት ዝወሰዱ ኣካላት ፡ ማለት ናይ ቋንቋ ኣብያተ ትምህርቲ ትህበካ ። ብድሕሪኡ ንስኻ ኣብቲ ጥቓካ ዝርከብ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ተመልክት። 

ኩሉ ኣድራሻታት ናይ ምውህሃድ ኮርስ ሓለፍቲ እውን እንተኾነ ኣብ Wichtige Adressen ትረኽቦ። ኣብኡ እቲ ናይ ኮርሳት ሓለፍቲ ኣብ ጥቓካ ዝርከቡ ተናዲ። ኣቲ ዝረኸብካዮ ሓበሬታን ውጺኢትን ፡ ንኣብነት ኣድራሻን ፡ ቁጽሪ ተለፎንን ድማ ኣብቲ ካርታ ትረኽቦ። 

ምምዛን ብቕዓት ፡ ሰዓታትን መርመራን

ብድሕሪ ምዝገባ ፡ ኣብቲ ናይ ኮርስ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ናይ ብቕዓት መርመራ ትወስድ። ከምዚ ብምግባር ንዓኻ ዝሰማማዓካ ኮርስ ይርከብ። ዝኽፈሎ ዋጋ 1 ኤውሮን 20 ሳንቲምን ንሓንቲ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ / ፐርየድ / እያ። ኣዝዩ ትሑት ኣታዊ እንተለካ ግን ፡ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ፡፡ ብተወሳኺ እኳደኣ ናይ ትራንስፖርት ዋጋ ይኽፈለልካ። ናይ ምውህሃድ ኮርስ ፡ ናይ ቋንቋ ኮርስን ናይ ምልላይ ኮርስን ዘጣመረ ትምህርቲ እዩ። 

ሓደ ስሩዕ ናይ ቋንቋ ኮርስ 600 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ይሕዝ። ኣብዚ ሓደ ሰብ ምስ ማዓልታዊ ኣርእስትታት ዝሰማማዕ ቋንቋ ማለት ዕዳጋ፡ ናብራ፡ ቆልዑት፡ ዜና ማዕከን፡ ናጽነት፡ ቤት ትምህርቲ፡ ስራሕ፡ ከምኡውን ምብጻሕ ሓኪም ይመሃር። 

ኣብ መወዳእታ ፡ ናይ መዛዘሚ ፈተና ቋንቋ ጀርመን ንሓደስቲ ምጻእ ትፍተን(‚‚Deutschtest für Zuwanderer‘‘)። ብድሕሪ ናይ ኮርስ ፈተና ‚‚Zertifikat Integrationskurs‘‘ ዝተባህለ ምስክር ወረቐት ይወሃበካ። ብደረጃ A2 ወይ B1 ቋንቋ ጀርመን ክትዛረብን ክተንብብን ክትጽሕፍን ትኽእል ማለት እዩ። ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ ነዚ ምስኽር ወረቐት እዚ ክርእዩ ይደልዩ። ኣብ ናይ መንግስቲ ቤት ጽሕፈት ፡ ንኣብነት ኣብ ቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታት ሓደ ሓደ ግዜ የድልየካ እዩ። ዜግነት ክትወስድ ምስትደሊ ማለት ጀርመናዊ ክትከውን እንተደሊኻ እታ ‚‚Zertifikat Integrationskurs‘‘ እትብል ምስክር ወረቐት ኣዝያ ሓጋዚት እያ። 

መዛዘሚ ፈተና ኣይሓለፍካን ? እንደገና 300 ናይ ትምህርቲ ሰዓታት ይውሰኸካ ነቲ ፈተና ድማ ካልኣይ ጊዜ ትደግሞ።

ፍሉያት ኮርሳት

27 ዓመት ዘይመልኡ መንእሰያት ሓደ ፍልይ ዝበለ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ማለት ናይ መንእሰያት ኮርስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ይወሃቦም። ናይ ሞያ ትምህርቲ ንምቕሳም ኣብ ዝድለየሉ እዋን ሓጋዚ ኮርስ እዩ። ሓበሬታ ኣብ  Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ክትረክብ ትኽእል።

ኣብ ሓደ ሓደ ከተማታት ውን ፡ ፍሉይ ናይ ኮርስ ቀረብ ኣሎ ፡ ንደቂኣንስትዮ ዝወሃብ ማለት እዩ። እዚ ኮርሳትዚ ፡ ምጥፋእ ማሃይምነትን ከምኡውን ኮርሳት ናይ ምሕብሓብ ቆልዑትን የጠቓልል ። ነዚ ዝምልከት ሕቶ እንተለኪ ፡ናታ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ሕተቲ ተመልከት።

ንሓተትቲ ዑቕባ

ምውህሃድ፡ ቋንቋ ጀርመን ምፍላጥ 

ዑቕባ ምስተቀበልካ ሓደ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክትካፈል ትኽእል። ቅድሚኡ ከም ግቡእ ኣብ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ክትካፈል መሰል የብልካን። ይኹን እምበር ሓለፋታት ውን ኣሎ።

ኣመልከቲ ዑቕባ ተቐባልነት ናይ ምርካብ ሰፊሕ ዕድል ዘለዎም ኣብ ናይ ምውህሃድ ኮርስ ማመልከቻ ከቕርቡ ይኽእሉ። ሓደ ናይ ተቐባልነት ሰፊሕ ዕድል ዘለዎ ኣመልከቲ ዑቕባ ናይ መንበሪ ፍቓድን ወይ ዱልዱንግ ኣለዎ: ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣገባባት ወይ ዕድላት ኣብ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ክትረክብ ትኽእል።

ኣቐዲምካ ቋንቋ ጀርመን ክትማሃር ትደሊ? ንስደተኛታት ዝተፈላልየ ተኽእሎታት ኣሎ። ቆልዑት ኣብ ጀርመን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኽከዱ ኣለዎም። ከምኡውን መንእሰያትን ቆልዑትን ሕቶ ዑቕባ ዘለዎም ውን እንተኾነ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይግደዱ ማለት 9ይ ክፍሊ ዘይወድኡ እንተኮይኖም። ኣብኡ ቋንቋ ጀርመንን ባህልን ይመሃሩ። ‚‚Schulsystem‘‘ ተመልከት።

ዓበይቲ ውን እንተኮነ ቋንቋ ጀርመን እናተማህሩ ንናይ ዑቑባ ውሳኔ ክጽበዩ ይኽእሉ። ኣብ ብዙሕ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ኣባይቲ ብዙሓት ወለታኛ መማህራን ኣለው። ዝኾነ ይኹን ከይከፈልካ ቋንቋ ጀርመን የስተምህሩ።


Integration courses for asylum applicants     

ዝደጋገሙ ሕቶታት

ንመወሃሃዲ ዝወሃብ ኮርስ ክንደይ ይወስድ?

እቲ ንምውህሃድ መንእሰያት ተባሂሉ ዝውሃብ ኮርስ ክንደይ ግዜ ይውስድ?

መወሃሃዲ ትምህርቲ ኣበይ ክገብር እኽእል?

መወሃሃዲ ኮርስ ክምሃር ኣይደሊን’የ። ግድነት ድዩ ክካፈሎ?

ኣብ’ቲ መላለዪ ኮርስ (Orientierungskurs) ክካፈል ግድነት ድዩ?

ኣብ’ቲ ናይ መዕጸዊ መርመራ ክካፈልከ ግድነት ድዩ?

ናብ ኮርስ ክኸይድ ኣይክእልን’የ። ንኣብነት ስለ ዝሓመምኩ ወይ ከኣ ውላደይ ስለ ዝሓመመ። እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ነቲ ትምህርቲ ቛንቋ ዝህብ ትካል ገዲፈ፡ ኣብ ካልእ ክቕይር እኽእል ዶ?

ኣብ’ቲ ኮርስ እንታይ የድልየኒ?

ዕረፍቲ ክወስድ እኽእል ድየ?

ስለምንታይ’ዩ ዝኾነ ሓታቲ ዑቕባ ኣብ ሓደ ንምውህሃድ ዝወሃብ ኮርስ ንኽካፈል ግቡእ መሰል ዘይብሉ?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Online-Beratung