Wohnen Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ምንዳይ መንበሪ ገዛ

መንበሪ ገዛ ትደሊ ዶ _ ኣብ ብዙሕ ጋዜታት ብዛያዳ ድማ ዓርቢ ወይ ቀዳም ናይ መንበሪ ገዛውቲ መዋዓውዒ ኣሎ። መዋዓውዒ ኣብ ጋዜጣን መርበብ ኢንተርነትን ትረኽቦ ፡፡ ካልእ ንገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ኣባይቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ከተማኻ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ምንዳይ ክትሓባበረካ ትኽእል። ኣብ ገሊኡ ምምሕዳራዊ ከባቢታት ሓደ መንበሪ ገዛ ብቐሊሉ ይርከብ ኣብ ካልእ ከባቢ ግን ዝኸበደ ይኸውን፡፡ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ደላሊ ኣባይቲ ኣብ ምንዳይ ይተሓባበር። ገዛ እንተረኺቡልካ ክትከፍሎ ይግባእ። ከምልሙድ ሓደ ደላሊ ፡ ዓስቡ ናይ 2 ክሳብ 3 ወርሒ ገዛ ክራይ ዘኣክል ገንዘብ ይወስድ።

Miete und Kaution

ኣብ መዋዓውዒ መብዝሕትኡ እዋን እቲ ገዛ ክንደይ ከምዝካረ ዋጋ ይጸሓፍ፡፡ እዚ መብዝሕትኡ ምዱብ ገዛ ክራይ / ካልት ሚተ/ ጥራይ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ተደራቢ ዋጋ /ነበን ኮስት/ ይውሰኾ። ንኣብነት ናይ ማይ፡ ናይ ኣስካላ መጽረይ፡ ናይ ጓሓፍ ዋጋታት የጠቓልል። መውዓይ ገዛን ኤለትሪክን እውን ሓደ ክፋል ናይ ተደራቢ ዋጋ እዩ ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ ገሊኡ እዋን ይፈላለ። ንኣካራይ ገዛ ኣብቲ ተደራቢ ዋጋ ዝጽብጸብ ክፍሊታት እንታይ እንታይ ከምዘጠቓልል ሕተት።

ምዱብ ዋጋ ክራይን ፡ ተደራቢ ዋጋን ተደሚሩ፡ ጠቕላላ ገዛ ክራይይኽውን። ኩሉ ጠቕላላ ገዛ ክራይ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ፡ ናብ ኣካራይ ገዛ ብባንክ ይመሓላለፍ። 

ከም ልማድ ገዛ ክራይ ብዘይ ዝኾነ ኣቕሓ ገዛ ይኻረ ሓደ ሓደ ኣቕሑት ኣብቲ ገዛ ኣንተልዩ ንኣብነት ፍሪጅ ክትኸፍሎ ኣለኻ። እዚ ዘይንቐሳቐስ ንብረት ገዛ ይበሃል። 

ኣካራይቲ መብዝሕትኡ ግዜ ካብ ተካረይቲ ትሕጃ ይደልዩ ብዝሒ ናቱ ድማ 3 ዕጽፊ ናይ ምዱብ ገዛ ክራይ ይበጽሕ። ካብ ገዛ እትወጻሉ ግዜ እቲ ኣካራይ ነቲ ትሕጃ ይመልሰልካ። እትኸፍሎ ገዛ ክራይ ብዙሕ ምስዝመስለካ፡ ሰለዳ ናይ ማእከላይ ዋጋ ገዛ ናይ እትነብረሉ ከተማ ተመልከት። ኣብኡ ሓደ ማእከላይ ግምት ዋጋ ክራይ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣሎ፡፡ ኣብ ኢንተርነት ,,Mietspiegel,, ዝብል ጠዊቕካ ናይ ትነብረሉ ከተማ ሰለዳ ናይ ማእከላይ ዋጋ ገዛ ግምት፡ ፍለጥ፡፡ 

ኣብ መጀመሪያ ዓመት ናይ ክራይ ሓደ ተካራይ ናይ ዝተጠቕመሉ፡ ማይን ኤለትሪክን ጋዝን ክፈልጥ ኣይክእልን፡፡ በዚ ምኽንያት እዚ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ኣቐዲሙ ሓደ ዋጋ ይስልዓልካሞ ይኸፍል። ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመት ድማ ዝያዳ እንተተኸፊሉ ፡ ተረፍ ገንዘብ ተመላሲ ይኽውን።

ውዕል ገዛ ክራይ

ኩሉ ንክራይን ትሕጃን ዝምልከት ሓበሬታት ኣብ ውዕል ገዛ ክራይ ይጥቐስ። ብጀካዚ ውን ኣብቲ ውዕል ገዛ ኣብ ትወጻሉ እዋን ክተሓድሶ ምዃንካን ዝይምዃንካን ይግለጽ እዩ ፡፡ ካብኡ ሓሊፉ ውን ንገዛ ክራይ ናይ ምልቓቅ ገደብ ዝምልከት ሓበሬታ ይጥቀስ። መብዝሕትኡ እዋን ኣብ ሓደ ገዛ ምስትካረ ናይ ምትሕልላፍ ፕሮቶኮል ትፈራረም። ኣብዚ ናይ ምትሕልላፍ ፕሮቶኮል ንኣብነት እንታይ እንታይ ኣቕሓ ድሮ ኣብቲ ገዛ ኣሎ ይጥቀስ ፡፡ በዚ ንስኻን ኣካራይን ኣብ ገዛ ገዛ ኣብ እትለቐሉ እዋን፡ እንታይ ክተርፍ ይግባእ ተነጽርዎ። ቅድሚ ምፍርራምካ ግን ፡ ነቲ ውዕል ናይ ገዛ ክራይን፡ ናይ ምትሕልላፍ ፕሮቶኮልን ኣስተውዒልካ ኣንብቦ።

መምርሒ ኣጠቓቕማ ገዛ

ምስ ጎረባብትኻ ቆዮቛ ኣይትደልን ? ገለ መምርሒታት ኣስተውዕለለን ፡፡ ከምልሙድ ካብ ሰዓት 10 ናይ ለይቲ ክሳብ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ናይ ጸጥታ እዋን እዩ። ጫው ጫው ክትብል የብልካን። ሰንበትን በዓላትን ውን ከምኡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ።

ኣብ ጀርመን ዝተፈላለየ ናይ ጓሓፍ በርሚላት፡ ንኣብነት ናይ ወረቐትን ካርቶንን፡ ናይ ኣሕምልቲ ፡ናይ ፉሩታ ተረፍ መረፍ ከምኡውን ናይ ካልእ ጓሓፍ በራሚላት ኣሎ። ጠራሙዝን፡ ታኒካታትን፡ ናይ ኤለትሪክ ኣቕሑትን ድማ፡ ኣብ ፉሉይ ናይ መኣከቢ ቦታ ወይ ኮንተነራት ትጉሕፎ። ንካልእ ተወሳኪ መምርሒታት ዝምልከት፡ ኣብቲ ናይ መምርሒ ኣጠቓቕማ ገዛ ተዘርዚሩ ኣሎ። ንኣብነት፡ ሓደ ከልቢ ወይ ድሙ ኣብ ገዛ ክህልወካ ይፍቀድ ድዩ ? ነቲ ኮሪደር ወይ ማርሻፔዲ ክተጽርዩ ኣለካ ዶ ? ወዘተ…….።

 
ንሓተትቲ ዑቕባ

ዕቚባ ንኽትሓቱ ዲኹም ንጀርመን መጺእኩም? ዕቚባ ክተመልክቱ ከም እትደልዩ ንጹርን ፍሉጥን ምስ ኮነ፡ ፈለማ ኣብ’ቲ ኸባቢ ዝርከብ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር (Erstaufnahmeeinrichtung) ከም ተዕርፉ ይግበር። ምናልባት’ውን ካብ’ዚ ቦታ’ዚ ናብ ካልእ ክፍሊ-ሃገር (ዞባ) ፈደራላዊት ጀርመን እውን ትምደቡን ኣብኡ ድማ ኣብ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ትቕመጡን ትኾኑ። ናይ ቦታ ኣወዛዝዓ ኣብ ዝመጻእኩምሉ ሃገር ዝምርኰስን ኣብ’ዚ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ዝኾነ ሰፈር’ዚ ድማ ድሮ ኽንደይ ዝኾኑ ሰባት ተወዚዖም ኣለዉ ብዝብል ረቛሒ ዝውሰንን’ዩ።

ናይ መጀመርያ መቐበሊ ዝኾኑ ሰፈራት መብዛሕትኡ ጊዜ ቕድሚ ሎሚ ኣብያተ ትምህርት ዝነበሩን መጻወቲ ስፖርት ዝኾኑ ኣደራሻትን ወይ‘ውን ካልእ ጥራዩ ወይ ነጻ ዝጸንሐ ህንጻታት’ዮም። ኣብኡ ብዙሕ ዓራውቲ ዝሓዘ ገፋሕቲ ክፍልታትን መብልዒ ቦታን (ካንቲነ) ሓኪምን ኣለዉ። እቲ ህንጻ ብሓጹር ዝተሓጽረን ብትካላት ጸጥታ ዝሕሎን’ዩ። ኣብኡ ኽዳነውቲ ይዕደለኩም። 3 ግዜ ኣብ መዓልቲ ድማ ትምገቡ። ኣብ’ዚ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ኸኣ ትምዝገቡ ኢኹም። እዚ ማለት፡ ንመንነትኩም ዝምልከት ሓበሬታ ብጽሑፍ ይሰፍር። ነቲ ቦታ ዘገልግል መንነት ወረቐት (Hausausweis) ድማ ይወሃበኩም። እዚ ግን ሕቶ ዕቝባ ኣቕሪብኩም ወይ ኣመልኪትኩም ኣለኹም ማለት ኣይኮነን። 

ኣብ’ቲ መጀመርያ ግዜ ኣብ ጀርመን ኣበየናይ ከባቢ ከም ትቕመጡ ባዕልኹም ክትውስኑ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኣብ’ተን ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ነቲ እተወዛዕኹምሉ ኸባብን ክፍለ ሃገርን ክትገድፍዎ ኣይፍቀደልኩምን’ዩ። እተን ሰለስተ ኣዋርሕ ምስ ሓለፋ ግን፡ ናብ’ተን ካልኦት ክፍለ ሃገራት’ውን ክትገሹን ክትበጽሑን ፍቑድ ይኸውን።

ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ክሳዕ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ትጸንሑ። ኣብ ውሽጢ’ዘን ሽዱሽተ ኣዋርሕ’ዚአን ክኣ ኣብ’ቲ ኽፍለ ሃገር ናብ ዝርከብ ምምሕዳር (Kommune) ከም ትግዕዙ (ትራንስፈር) ይግበር። ናብ ካልእ መንበሪ ቦታ ትቕይሩ ኣለኹም ማለት’ዩ። ሓደሓደ ጊዜ ንበይንኹም ዝኸውን ገዛ ክትረኽቡን ናብኡ ክትቅይሩን ይፍቀድ’ዩ። ሓደሓደ ጊዜ ኽኣ ብጒጅለ (ብግሩፖ) እትነብረሉ ገዛ (Gruppenunterkunft) የጋጥም’ዩ። ኣብኡ ንሓደ ኽፍሊ ተኻፊልኩም ኢኹም ክትነብርሉ ዘለኩም።መስርሕ ሕቶ ዕቚባ (ፕሮሰስ) ተኻይዱ ውሳኔ ክሳዕ ዝወሃበኩም ድማ ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ ኢኹም ትቕመጡ። ካብ’ቲ እትነብሩዎ ቦታ ኣብ ካልእ ቦታ ምስ እትቕይሩ ድማ፡ ነቲ ሓዲሽ ኣድራሻኹም ንፌደራላዊ ቤት ጽሓፈት ኢሚግሬሽንን ስደተኛታትን (BAMF) ግድነት ክተፍልጥዎም ኣሎኩም። ምኽንያቱ ንሕቶ ዕቝባኹም ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳቤ ተላኢኹ መታን ብግቡእ ኣብ ኢድኩም ክበጽሕኩም ማለት’ዩ።

ካብ ሓደ ውሑስ ተባሂሉ ዝርአ መበቈል ሃገር ዝመጻኹም ዲኹም? ከምኡ እንተኾይኑ፡ ዝካየደልኩም መስርሕ ሕቶ ዕቝባ ክሳዕ ዝውዳእ ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ መቐበሊ ሰፈር ክትጸንሑ’ዩ ዘለኩም። ነቲ እተወዛዕኩምሉ ኸባብን ክፍለ-ሃገር ክትለቅዎ ኣይፍቀደልኩምን’ዩ።

ዘመልከትክሞ ሕቶ ዕቚባ እንተድኣ ብኣዎንታ (ብጽቡቕ) ተወዲእልኩም፡ መንበሪ ፍቓድ (Aufenthaltserlaubnis) ከኣ ተዋሂብኩም፡ ሽዑ ኣብ ጀርመን ኣበይ ክትነብሩ ከም እትደልዩ ባዕልኹም ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም። ማሕበራዊ (ሶሻል) ሓገዝ (Sozialleistungen) ዝበሃል መንግስታዊ ረዲኤት ትወስዱ እንተዘይኴንኩም ጥራሕ ኢኹም፡ ካብ’ታ ዘሎኹማ ክፍለ-ሃገር ክትቅይሩ ዝፍቀደልኩም። እዚ ግና ሓደ ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ግዜ ክወስድ ዝኽእል’ዩ። ባዕልኹም ድማ መንበሪ ገዛ ክትደልዩ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ ከኣ ገዛ ንምርካብ ከተመልቱ ትኽእሉ። ወይ ድማ ነቶም ገዛ ንምርካብ ዝሕግዙ ሰባት ገዛ ንኽደልይልኩም ክትውከሱዎም ትኽእሉ። ካብኡ እቲ ምምሕዳር ገዛ ከማጽኣልኩም ይኽእል። ሓበሬታ ድማ ካብ’ቲ ንስደተኛታት ዘማኽር ቤት ጽሕፈት (Migrationsberatung)፡ እንኮላይ ንስደተኛታት ካብ ዝተሓጋገዛ ማሕበራት (Flüchtlingsinitiative) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ዱልዱንግ (ንጊዜኡ ካብ ምጥራዝ ዘድሕን ፍቓድ) ዲዩ ዘለኩም? ከም’ዚ እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ ግና፡ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣብ ጀርመን ቦታ ክትቅይሩ ኣይፍቀድን’ዩ።

ዝደጋገሙ ሕቶታት

መቐመጢ ገዛ ንምርካብ ጸገም ኣሎኒ። ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ’ቲ ዘለኽዎ ዞባ ገዛ ክራይ እዝዩ ኽቡር’ዩ። ክኸፍሎ ስለ ዘይክእል፡ ሓገዝ ኣበይ ክረክብ እኽእል?

መንበሪ ገዛ ረኺበ ኣሎኹ። እቲ ውዕል ገዛ ክራይ ግና ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ብዛዕባ’ዚ ሓገዝ ኣበይ እረክብ?

ነቲ ሓድሽ መንበሪ ገዛይ ኣትየዮ ኣሎኹ። ሕጂ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Online-Beratung