Gesundheit und Versicherungen Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ምስ ሓመምካ ሕማም ኣንታይ ትገብር ?

ቅልል ዝብለ ሕማማት ከምእኒ ሰዓል ወይ መርዘን እንተኾይኑ ፡ ካብ ፋርማቻ ፈውሲ ትዕድግ። ንካልእ ብዙሕ ሕማማት ዝምልከት ግን ፡ እቲ ኣፋውስ ናይ ሓኪም ወረቐት ጥራይ እንተለካ ጥራይ ትዕድግ ። እዛ ናይ ሓኪም ወረቐት ካብ ሓኪም ትወሃበካ። እዛ ናይ ሓኪም ወረቐት ናብ ፋርማቻ ብምውስድ ነቲ ኣፋውስ ትቕበሎ። ዝበዝሕ እዋን ገለ ክፍሊት ካብቲ ዋጋ ጥራይ ባዕልኻ ትሽፍኖ። 

ኣብያተ መሸጣ መድሃኒት፡ ከም ግቡእ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6.30 ድሕሪ ቀትሪ ወይ ክሳብ 6 ድሕሪ ቀትሪ ክፉታት ኮይነን ፡ ቀዳም ድማ ክሳብ ሰዓት 1 ድሕሪ ቐትሪ ክፉታት እየን። ኣብ ከተማታት ፡ ገለ ኣብያተ መሸጣ መድሃኒት እውን ፡ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ክፉታት እየን ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፡ ህጹጽ ኣገልግሎት ኣብ ቀዳመ ሰንበትን ከምኡ ድማ ለይትን ኣሎ።

ናይ ሓኪም ሰዓታት

ሕማምዶ ይስምዓካ ? እቲ ዝበለጸ ምስ ሓኪም ናይ ሓፈሻዊ ሕማማት ቆጸራ ውሰድ። ቆልዓ ሓሚሙካ ዶ ? ናብ ሓኪም ቆልዑ ውሰዶ ። ከምልሙድ ፡ ሓኪም ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ይሰርሕ። ቀዳመ ሰንበት ወይ ለይቲ ግን ናይ ህጹጽ ኣገልግሎት ሕክምና ኣሎ። 

ኣብ ሓኪም ምስእትኸይድ ሓደ ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ካርድ የድሊ። መጀመርያ ጊዜኻ ምስዝኸውን ንመንነትካን ንዘለካ ሕማማትን ዝምልከት ፡ እትመልኦ ቅጥዒ ኣሎ። ኣብ እንዳ ሓኪም ፡ ኣብ መጸበይ ሕሙማን ኮንካ ተራኻ ትጽበ። ክትጽዋዕ ኢኻ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ትጽቢት፡ ቅሩብ ደቓይቕ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ፡ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ይወስድ። 

ብድሕሪኡ ናይ ሓኪም ክፍሊ ብምእታው ምስ ሓኪም ትዛራረብ፡፡ ኣብዚ ዝስማዓካ ዘበለ ኩሉ ብትኽክል ክትገልጾ ይግባእ። እንታይ እዩ ዘቐንዝወካ ? ካብ ምዓስ ከ ? ቅድሚ ሕጂ ከ ከምዚ ዓይነት ቃንዛ ኣጓኒፉካ ዶ ይፈልጥ ? ድሕሪ ምዝታይ እቲ ሕኪም ይምርምረካ። ብድሕሪ እዚ ሕማምካ የለሊ። እንታይ ዓይነት ሕማም ከምዘለካ ይነግረካ።

ናይ ሕማም ፍቓድን እስፐሻሊስትን

ብድሕሪ መርመራ ምኻያድ ሓኪም ምናልባት ናይ ሕማም ፍቓድ ይጽሕፈልካ ይኽውን። ዝበዝሕ እዋን ሓደ ናይ ኣፋውስ ናይ ሓኪም ወረቐት ይህበካ። መብዝሕትኡ ግዜውን እንደገና ንክትምርመር ቆጸራ ይህብ። ወይከኣ እቲ ሓፈሻዊ ሓኪም ናብ ሓደ እስፐሻሊስት ንኣብነት ናይ ጎሮሮን ኣፍንጫን እዝንን ሓኪም ፡ ወይ ናይ መጥባሕቲ ፡ ወይ ውን ናይ ደቂኣንስትዮ ሓኪም ይልእከካ። እቲ ስፐሻሊስት ዳግማይ ግዜ ይምርምረካ። ቅድሚ ናብ እስፐሻሊስት ምኻድካ ሓንቲ ናይ መዘዋወሪ ወረቐት ካብቲ ሓኪም ናይ ሓፈሻዊ ሕማማት ትወስድ።

ዝተፈላለያ ኢንሹራንሳት

ወዲ ሰብ ኣብ ሓደጋ ይነብር። ሓደጋ ማለት ሕማም ወይ ዓዲ ውዕል ምዃን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ወጻኢታት ሃንደበት ይውስኹ። ነዚ ወጻእታት እዚ በይንኻ ክትሽከሞ ስለዘይትኽእል ውሕስነት የድልየካ። ሓደ ሰብ ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ  ኢንሹራንስ ይኸፍል። ኣብ እዋን ሕማምን ዓዲ ውዕል ን ሓደ ሰብ ካብ ኢንሹራንስ ገንዘብ ይረክብ። ኣብ ጀርመን ገለ ኢንሹራንሳት ንክህልወካ ትግደድ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዘን ኢንሹራንሳት እዚኣን ክህልዎ ኣለዎ። ካልኦት ኢንሹራንሳት ግን ናይ ወለንታ እየን፡ ብድሌት ጥራይ እዘን ኢንሹራንሳት እዚአን ክህልዎ ይኽእል። 

Pflichtversicherungen

ግድነታውያን ኢንሹራንሳት ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ከምኡውን ናይ ስራሕ ኣልቦነት እንሹራንስ እየን። ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ኣብ ሓኪም ምስእትረኣ ወይ ድማ ኣፋውስ ምስ ዘድልየካ ትኸፍለልካ። ናይ ስራሕ ኣልቦነት ኢንሹራንስ ሓደ ዓመት ምሉእ ገንዘብ ትኸፍለካ ፡ እንተድኣ ካብ ስራሕ ወጺእካ ከምኡውን ሓድሽ ስራሕ ዘይረኸብካ። ከምኡ ውን ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ንሓደ ሰራሕተኛ ግድነታዊ እዩ። ምስ ሸምገልካ ክትሰርሕ እይትኽእልን፡፡ ስለዚ ናይ ጡረታ ኢንሹራንስ ንመነባበሪ ዝኽውን ገንዘብ ትኸፍለልካ። ወሃብ ስራሕ ኣለካ ዶ? እንተለካ ንስኻ ንበይንኻ ጥራይ ኣይኮንካን ናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኢንሹራንስ እትከፍሎ፡ ወሃቢ ስራሕ ዳርጋ ፍርቂ ዋጋ ይኸፍል እዩ። መኪና ወይ ሞተር ሳይክል እንተለካውን ናይ መጓዓዝያ ኢንሹራንስ የድልየካ ። ሓደ ሓደጋ ኣጋጢሙካ ወይ ውን ናይ ካልእ መኪና ጉድኣት ኣስዒብካ ዶ ? እታ ናይ መጓዓዝያ ኢንሹራንስ ናይ መዓረይ ዋጋ ብምሉኡ ወይ ውን ገለ ካብኡ ትሽፍን።

ናይ ወለንታ ኢንሹራንስ

እተን ኣገድስቲ ናይ ወለንታ ኢንሹራንሳት ናይ ግድነታዊ ሓላፍነትን፡ ናይ ገዛ ንብረትን ከምኡውን ናይ ሂወት ኢንሹራንስ እየን። ገለ ንብረት ናይ ካልእ ሰብ ኣበላሺካ ዶ ? ነዚ እንተውዒሊካዮ ግድነታዊ ሓላፍነት ኢንሹራንስ ትኸፍለልካ። ናይ ገዛ ንብረት ኢንሹራንስ ከኣ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ንብረት እንተተበላሸወ ንኣብነት ብማይ ዝመጸ ምብልሻው እንተሎ ትኸፍል። ናይ ሂወት ኢንሹራንስ ድማ ሰብ ምስ መተ ትኸፍለሉ እቲ ገንዘብ ድማ ደቁ ይቕበልዎ። 

ካልእ ዓይነት ኢንሹራንሳት ውን ኣሎ ውልቃዊ ናይ ሓደጋ ኢንሹራንስ ንኣብነት ሓደጋ ኣብ ነጻ ዝኾነ ኩነታት ምስዘጋጥም ትኸፍለልካ። ናይ መሰል ሃለዋ ኢንሹራንስ ዝበሃል ውን ኣብ ሕጋዊ ጉዳያት ንኣብነት ናይ ጠበቓ ትኸፍለልካ። ካልእ ኢንሹራንሳት ውን ኣሎ ንኣብነት ናይ ለቓሕ ናይ መገሻ ናይ እንስሳ ኣሎ። ይኹን ኣንበር እንታይ ዓይነት ኢንሹራንሳት የድልየካ መጀመርያ ተረጋግጽ። ምኽንያቱ ንነፍስ ወከፍ ኢንሹራንስ ክትኸፍል ኢኻ።

ንሓተትቲ ዑቕባ

ምስ ሓመምካ ሕማም ኣንታይ ትገብር ?

ኣብ እዋን ህጹጽ ሕክምናዊ ረዲኤት ናይ ዕቑባ መርመራ ገና ዝጽበዩ ዘለው ስደተኛታት ናብ ሓኪም ክኸዱ ይኽእሉ። እዚ ብሕጊ ዝተረጋገጸ እዩ። ቅድሚ ናብ ሕኪም ምኻድ ሓደ ሰብ ፍሉይ ናይ ሕክምና ወረቐት ካብ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት የምጽእ። እዚ ወረቐት እዚ ብምሓዝ ምእንቲ ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቲ ወጻኢታት ምእንቲ ክትሽፍን ፡ ናብ ሓኪም ይኸይድ። ሓደ ሓደ ግዜ ሓኪም ኣፋውስ ይእዝዘልካ። ነቲ ናይ ሓኪም ወረቐት ናብ ፋርማቻ ብምውሳድ ኣፋውስ ትወስድ። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ነቲ ዋጋ ትሽፍኖ። ንነፍሰ ጾር ኣንስቲ ወይ ኣደ ቆልዑ ፍሉይ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ኣለወን።

ኣብ ጀርመን ልዕሊ 15 ኣዋርሕ ዝተቐመጥካ እንተኾንካ ናይ ሕክምና ወረቐት ኣየድልየካን ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ሕማም ኢንሹራስ ትከፍለልካ። ይኹን ኣንበር ንቀለልቲ መርመራታት ጥራሕ እዩ። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኦክያለን ንመጓዓዝያ ናብ ሓኪም ንምኻድን ኣይትከፍልን እያ። ንቆልዑ ዝምልከት ግን ካልእ ፍሉይ መምርሒታት ኣሎ።

ኣብ ጀርመን ነፍስ ወከፍ ናይ ሕክምና ኢንሹራስ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ ናይ ጥዕና ካርድ ይሕዝ። ኣብ ኣውራጃታት ሀምቡርግን ብሬመንን ውን ነፍስ ወክፍ ስደተኛ እዛ ናይ ጥዕና ካርድ ትወሃቦ እያ። እዛ ካርድ ዝሓዘ ናይ ሓኪም ወረቕት ኣየድልዮን። ትኽ ኢልካ ናብ ሓኪም ምኻድ ጥራይ እዩ። እዚ ማለት ግን ናይ ሓኪም ኢንሹራንስ ኣለዎ ማለት ግን ኣይኮነን። ቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወጻኢታት ናይ ቐለልቲ መርምራታት ጥራይ ትኸፍል። 

ናይ ስነኣእምሮ ጸገም

ናይ ስነኣእምሮ ጸገም ምስዘጋጥም ኣብ መጀመርያ ብህጹጽ ኣገልግሎት ናብ ሓኪም ይኽየድ። ኣብ ብዙሓት ከተማታት ግን ናይ ማዕዳ ቤት ጽሕፈታት ዝተሓባበረ ኣለዋ። ሓኪምውን ኣንተኾነ ናበይ ከምትኸይድ ክሕብረካ ይኽእል። 

ዝደጋገሙ ሕቶታት

ኣብ ከባቢየይ ሓፈሻዊ ሓኪም (Allgemeinarzt) ኣበይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ ፍሉይ ሓኪም (ስፐሻሊስት) ብቐጥታ ክኸይድ እኽእል ድየ?

ናይ ህጹጽ እዋን ረዲኤት ኣብ ከባቢየ ብኸመይ ክረክብ እኽእል ?

ካርድ-ጥዕና (Gesundheitskarte) ከምይ ጌረ ክረክብ እኽእል?

እንተድኣ ሓሚመ እሞ ንስራሕ ክኸይድ ዘይክእል እንተኾይነ፡ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ቋንቋይ ዝዛረብ ሓኪም ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ኣብ መንጎ እንዳ ሓኪምን (Arztpraxis) ቤት ሕክምናን (ሆስፒታል) እንታይ’ዩ ፍልልዩ?

ንጥዕናን ንጥሮታን ዝእቶ መድሕን ክንደይ ክኸፍለሉ ኣለኒ?

እታ ዝሰርሓላ ካምፓኒ ንመድሕን ጥዕናይን ጥሮታይን ክትከፍለለይ ኣለዋ። ነዚ ዝኽፈል ገንዘብ ብኸመይ’የ ዝረኽቦ?

ዝወስዶ ደሞዝ ብዙሕ’ዩ። ንትካል መድሕን ጥዕና ናይ መንግስቲ (gesetzliche Krankenversicherung) ዝኸፍሎ ድማ ኣዝዩ ኸቢሩኒ። ካልእ ኣማራጺ ኣሎ ድዩ።

ትካል መድሕን ጥሮታ ኣበይ’የ ዝረክብ?

ኣብ ጊዜ እርጋነይ ካብ መድሕን ጥሮታ ገንዘብ ክመጸኒ'ዩ። ሽዑ ዝረኽቦ ገንዘብ ምስ'ዚ ሕጂ ዝረኽቦ ዘለኹ ዝመዓራረ ድዩ?

ማኪናይ መድሕን ዘእተኹላ ትካል፡ ንኻልእ ማኪና ምስ ዘጋጩን ዘባላሹን፡ ይኸፍለለይ’ዩ። ኣብ ልዕሊ ማኪናይ ብሓደጋ ምኽንያት ጕድኣትን ብልሽትን እንተጋጢሙ ግን እንታይ ክገብር እኽእል?

ንኸልበይ ዝኸውን መድሕን (ኢንሹራንስ) እደሊ ኣለኹ። ኣየናይ ዋሕስነት’ዩ ጽቡቕ?

ብዛዕባ መድሕን ዘቕርባ ትካላት ብዙሕ ሕቶታት ኣለኒ። መን ክሕግዘኒ ይኽእል?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Online-Beratung