Studium und Ausbildung Foto: © colourbox.de
ብቪዛ ጌሮም ተሰዲዶም ንዝኣትዉ

ምዝዛም ትምህርቲ ን ምስክር ወረቐትን

ሓደ ሰብ ዩኒቨርስቲ ወይ ሞያ ምስዝዛዝም ዝሓሸ ስራሕ ይረክብ። እቲ ናይ ሞያ ትምህርቲ ብዘይ ተረፍ መረፍ ዘይብሉ ዝተዛዘመ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ምስኽር ወረቐት የድልዮ። ካብ ሃገርካ ዘምጻእካዮ ምስኽር ወረቐት ኣለካ ዶ ? ኣስተርግሞን ብቕዓቱውን ኣመስክርን። 

ኣኻይዳ ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ

ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ ንምጥራይ ብውሕዱ ታሕተዋይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ /ሆፕት ሹለ ኣብሽሉስ/ ክትዛዝም እለኻ። ብዘይ መዛዘሚ ቤት ትምህርቲ ሞያ ክትረክብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። ኣብ ጀርመን መብዛሕተኣን ኣብያተ ትምህርቲ ሞያ ድርብ ሲስተም ይጥቐማ። እዚ ሞያ እዚ ኣብ ሓንቲ ትካል ብቐጥታ ብምኻድን ኣብ ቤት ትምህርቲ ሞያን ተጥርዮ። ኣብዚ እቲ መባእታዊ ፍልጠት ናይ ሞያ ብክለሰ ሓሳብ ትዩሪ ይወሃብ። ካብኡ ሓሊፉውን ሓደ ክልተ ሓፈሻዊ ዓይነት ትምህርቲ ከምእኒ ጀርመን ፖለቲክ ወይውን ስፖርት ኣሎ። ኣብ ሓደ ትካል ሓደ ሰብ ግብራዊ ስራሕ ፕራትክስ ይመሃር። ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ መዓልታት ኣብ ሰሙን ኣብታ ትካል ብምኻድ ይሰርሕ፡፡ ካብ 8 ክሳብ 12 ሰዓታት ንሰሙን ኣብ ቤት ትምህርቲ ይመሃር። ሓደ ናይ ሞያ ትምህርቲ ኣብ ብዙሓት ትካላት ዳርጋ ንኩለን ዓውዲ ትምህርቲታት ዝምልከት ኣሎ። ሓደ ንትምህርቲ ሞያ ዝኸውን ቦታ ፡ ልክዕ ከም ስራሕ ቦታ፡ ባዕልኻ ኢኻ ደሊኻ ትረኽቦ። ማመልኸቻ ትጽሕፍ (‚‚Arbeitssuche‘‘) ርኣ። ብግዜ ልምምድ ስራሕ እታ ትካል ትህበካ ቁሩብ ገንዘብ ኣሎ።

ምንዳይ ስራሕ

ብዝሒ ግዜ ናይ ሞያዊ ትምህርቲ

ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ይወስድ። ኣብ ሓጸርቲ እዋን ዝውድኣ ናይ ሞያ ትምህርቲ ውን ኣለዋ። ንኣብነትትምህርቲ ናይ ኣሻየጥቲ ፡ ምእላይ ሽማግለታት ከምኡውን ስነ ጽባቐታት እየን ። ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ቤት ስFሀት ስራሕ ኣርባይትስ ኣገንቱር ተወከስ። 

ትምህርቲ ዩኒቨርስቲ

ድሕሪ ማትሪክ ማለት ኣቢቱር ኣብ ዩኒቨርስቲ ትማሃር። ሞያዊ ማትሪክ ፋኽ ኣቢቱር ምስወዳእካ ድማ ፖሊተክኒክ /ፋኽ ሆኽ ሹለ/ ትመሃር። ኣብ ቤት ትምህርቲ ፖለተክኒክ ምስ ዩኒቨርስቲ ኣወዳዲርካ ፡ ዝያዳ ናብ ፕራክቲስ ዝዓለመ ትምህርቲ ትወስድ። ኩለን ፖሊተክኒክ ናይ ጀርመንን ዩኒቨርስትን ንክትመሃር ከም ተማሃራይ መጠን ጽፉፍ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ። ጀርመን ቋንቋ ኣደኻ እንተዘይኮይኑ ናይ ቋንቋ ጀርመን ናይ ክእለትካ መረጋገጺ ወረቐት ተቕርብ። ዝበዝሕ እዋን ‘‘Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang‘‘(DSH) ወይ TestDaF ትሕተት። 

ንትምህርቲ ደረጃ ዩኒቨርስቲ ፡ ናይ ሓደ ሰሚስተር ክፍሊት ይኽፈል እዩ። ንሱ ድማ ናይ ማሕበራዊ ክፍሊትን /ሶሻልባይትረገ/ ናይ ምምሕዳራዊ ዋጋን የጠቓልል። ምስኡውን ሓደሓደ ግዜ ናይ ሓደ ሰሚስተር ናይ ባቡር ትኬት ይሕውስ እዩ። ናይ ባችለር ድግሪ ትምህርቲ 6 ክሳብ 8 ሰሚስተር ይወስድ። 2 ክሳብ 4 ሰሚስተር እንተተወሲኽዎ ድማ ፡ ን ማስተር ድግሪ ይበቕዕ። 

ኣብ ዝኾነ ይኹን ከተማ ናይ ሞያ ሓበሬታ Berufsinformationzentrum (BIZ) ኣሎ። ኣድራሻ BIZ ናይ ትነብረሉ ከተማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዕዮ / ኣርባትስኣገንቱር / ትረኽቦ። ኣብኡ ብዛዕባ ትምህርቲ ሞያን ፡ ብዩኒቨርስቲ ደረጃ ትምህርቲን ፡ ካልእ ተወሳኺ ትምህርትን ፡ ሓበሬታት ትሰንቕ።

ንሓተትቲ ዑቕባ

ትምህርቲ ሞያ

ናይ መጀመርያ ሰለስተ ኣዋርሕ ሕቶ ዑቕባ ንዘቕረቡ ስደተኛታት ኣብ ሃገር ጀርመን፡ ናይ ስራሕ እገዳ ይምልከቶም። ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ጥራይ ሞያዊ ትምህርቲ ክጅመር ይካኣል። ግን ኩሎም ሕቶ ዑቕባ ዘቕረቡ ስደተኛታት ክሰርሑ ይፍቀደሎም ማለት ኣይኮነን። ካብተን ተዛማዲ ሰላም ኣለወን ተባሂለን ዝልለያ ሃገራት ዝፈለሱ ስደተኛታት ግን ክሳብ ናይ ዑቕባ መርመራ ዝዛዘም ክሰርሑ ኣይፍቀደሎምን እዩ። 

ሓደ ሰብ ናይ ሞያ ትምህርቲ ምስዝጅምር ብቐጥታ ኣብ ጀርመን ምንባር መሰል ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ክሳብ ዝተወሰነ እዋን ጥራይ ይናዋሕ።

ግዝያዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ፉልይ ኩነት ክሳብ ዝተወሰነ እዋን ጥራይ ክሳብ ናይ ዑቕባ መርመራ ዝውሰን የገልግል።

ከምኡውን ግዝያዊ ናይ መንበሪ ካርድ ዱልዱንግ ዘለዎም ሰባት ውን፡ ብፉልይነት ጥራይ ክሰርሑ ይፍቀደሎም። ነዚ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ BAMF ተመልከት።

ትምህርቲ ብደረጃ ዩኒቨርስቲ

ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ኣብ ጀርመን ክትማሃር ትደሊ ? ኣብ ብዙሓት ፈደራላውያን ኣውራጃታት ን ስደተኛታት እዚ ተኽእሎ እዚ ኣሎ። እቲ ኣገባብ ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ፈዳራላዊት ኣውራጃ ን ከምኡውን ዩኒቨርስቲን ዝተፈላለየ እዩ። ብ ቋንቋ ጀርመን ዝወሃብ ናይ ዩኒቨርስቲ ኮርስ ንክትመሃር ጽፉፍ ናይ ቋንቋ ጀርመን ፍልጠትን ሰ 1 ከምኡውን ናይ ዩኒቨርስቲ መእተዊ ናይ ብቕዓት መረጋገጺ ን የድሊ። ብዙሓት ዩኒቨርስታት ግን ፍሉይ ሓለፋታት ን ሰደተኛታት ይገብራ። ንዝያዳ ሓበሬታ BAMF ተወከስ።

ተፈላጥነት ናይ ዝተዛዘመ ትምህርትን ሰነዳትን

ቅድሚ ምጅማር ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ናይ ዩኒቨርስቲ ደረጃ ትምህርቲ ሓደ ሰብ ናይ መዛዘሚ ወረቓቕቲ ከቕርብ ኣለዎ። እዚ መዛዘሚ እዚ ብምስክር ወረቐትን ሰነድን ዝተረጋገጸ ክኽውን ይግባእ። ነዚ ካብ መበቆል ሃገርካ ዝረኸብካዮ ሰነዳት ፡ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተፈላጥነት ክተትሕዞ ኣለካ። ኩሉ ዝተዛዘመ ትምህርቲ ግን ኣብ ጀርመን ብቕዓት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን፡፡ ብመጀመርያ ክረጋገጽ ኣለዎ። 

ድሮ ዝወዳእካዮ ሞያዊ ትምህርቲ ወይ ብደረጃ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ኣሎዶ ? ምስዝህልወካ፡ ብመጀመርያ ተፈላጥነት ንምትሓዝ ብቕዓቱ ክምርመር ኣለዎ። ዝኾነ ይኹን ዶኩመንት ኣንተዝይብልካ ግን ሓደ ዓይነታዊ ትንተና / ኳሊፊካስዮንስ ኣናሉሰ / ይካየደልካ። እዚ ማለት ብስራሕ ይዕዘቡኻ፡ ትምርመር ፡ ከምኡውን ምይይጥ ተካይድ ፡፡ እዚ ዓይነት ተኽእሎታት እዚ ግን ኣብ ነፍስ ወከፍ ፈደራላዊት ኣውራጃ የለን።

ንተፈላጥነትን መዛዘሚን ዝምልከት ሓገዝ ትደሊዶ ? ናብ BAMF ተወከስ። ወይ ውን ሆትላይን ቁጽሪ 493018151111 ተወከስ። 

+49 30-1815-1111

Recognition of foreign qualifications in Germany

ዝደጋገሙ ሕቶታት

ሞያዊ ስልጠና ወይ ናይ ሞያ ትምህርቲ (Ausbildung) ኣበይ ክገብር እኽእል?

ምያዊ ትምህርቲ መን ክገብር ይኽእል?

ሞያዊ ትምህርቲ መዓስ ክምሃር እኽእል?

ኣብ ዩኒቨርሲት ንኽምሃር ገንዘባዊ ሓገዝ ኣሎ ድዩ?

ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ስልጠና ከም ዝወዳእኩ ዝምስክር ወረቐት (ሰርቲፊኬት) ከመይ ጌረ ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ክገብር እኽእል?

ከም ደላይ ዑቕባ መጠን ልምምድ ስራሕ (Praktikum) ንምግባር ከመይ ጌረ ከመልክት እኽእል?

Haben Sie weitere Fragen? Dann kontaktieren Sie die Beraterinnen und Berater der Jugendmigrationsdienste.

Online-Beratung