Naghahanap ka sa iyong lungsod ng mga institusyon na nagbibigay ng kursong pang-integrasyon (Integrationskursträger), ng Foreign Office, o ng mga opisinang nagbibigay payo ukol sa migrasyon (para sa mga nakakabata (Jugendmigrationsdienste) o ng mga opisinang nagbibigay payo ukol sa migrasyon (Migrationsberatungsstellen)? Dito mo matatagpuan ang kanilang mga address.
 
Ang opisinang nagbibigay payo sa mga nakatatandang imigrante (MBE)
Serbisyo ng Paglilipat ng Kabataan (JMD)
Tanggapan ng imigrasyon
Tagabigay ng kurso ng pagsasama