Eine Demonstration mit vielen Menschen ist zu sehen. Im Vordergrund sieht man eine Regenbogenfahne. © Goethe-Institut

Ang Konstitusyon (Verfassung) ng Germany ay tinatawag na Saligang Batas (Grundgesetz). Sa Saligang Batas nakasaad ang mga pinaka mahalagang legal at pampulitikang patakaran ng Pederal na Republika ng Germany. Nakasaad dito halimbawa na ang Germany ay isang bansang demokratiko. Ito ay nangangahulugan na ang bawat mamamayan ay maaaring makibahagi sa gawaing pulitikal, sa pamamagitan halimbawa ng pagsali sa mga asosasyon, inisyatibo, unyon (Gewerkschaften) o partido (Parteien).

Ang mga partidong pampulitika ay may magkakaibang mga programa at layunin. Ang pinakamalaking partido ay ang CDU (Christian Democratic Union), SPD (Social Democratic Party ng Alemanya), AfD (Alternative for Germany), FDP (Free Democratic Party), Bündnis 90 / Die Grünen at Die Linke. Maraming iba pang mas maliliit na mga partido.

Eine Demonstrationen zum Klima ist zu sehen. Viele Plakate werden in die Luft gehalten. © Goethe-Institut Nakasaad din sa Saligang Batas ang mga karapatan at obligasyon ng mga mamamayan sa Germany. Importanteng obligasyon ay ang obligasyon sa pag-aaral: Ang mga bata at kabataan ay nararapat na mag-aral sa paaralan. Ang obligasyon sa pagbabayad ng buwis/tax: Ang mga kumikita ng pera ay dapat na magbayad ng buwis/tax. At ang obligasyon na sumunod sa batas. Lahat ay nararapat na sumunod sa batas. 

Ang mga sumusunod ay ang mga pinaka mahalagang karapatan: 

Ang dignidad ng tao (die Menschenwürde): Ang bawat isa ay dapat respetuhin.

Ang pagkakapantay-pantay (die Gleichberechtigung): Ang lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan. Ang parehong karapatan ng babae at lalaki ay isang halimbawa nito. 

Ang pagkakapantay-pantay sa harap ng batas (die Gleichheit vor dem Gesetz): Lahat ng tao ay pantay-pantay sa harap ng batas. 

Ang karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag ng isip at diwa (das Recht auf freie Meinungsäußerung): Ang mga mamamayan ay may karapatang ipahayag ang kanilang isip at diwa.

Ang kalayaang magtipon-tipon (die Versammlungsfreiheit): Ang mga mamamayan ay may kalayaang magtipon-tipon.

Ang kalayaan sa pagiging liberal (die Freizügigkeit): Ang mga mamamayan ay may karapatang mamili kung saan nila gustong manirahan at mamuhay. 

Ang kalayaaag mamili ng propesyon (die Berufsfreiheit): Ang mga mamamayan ay may karapatang mamili ng kanilang propesyon. 

Ang mga iba pang karapatan ay ang proteksyon ng mag-asawa at pamilya, ang karapatang bumoto at ang karapatang mamili ng relihiyon.

Ang karapatang bumoto (das Wahlrecht) ay nagsasaad: Ang mga mamamayan sa Germany ay maaaring bumoto. Sila rin ay may karapatan na iboto. Ang botohan ay dapat na sikreto, pangkalahatan at malaya. May halalan sa buong Europa (Europawahl), halalan para sa parliyamento ng Germany (die Bundestagswahl), halalan para sa bawat estado ng Germany (die Landtagswahl) at ang halalan sa bawat munisipyo (die Kommunalwahl). Sa halalan sa buong Europa at mga komunidad, maaari ding bumoto ang lahat ng mga mamamayan ng Europa na naninirahan sa Germany. Ito ay kadalasang para lamang sa mga mamamaya mula 18-taong gulang. Sa ibang estado ng Germany (Bundesländern) ay maaari nang bumoto ang may edad na 16 na taong gulang. Sa mga halalan para sa bawat estado (Landtagswahlen) at sa mga parliyamento (Bundestagswahlen), ang maaari lamang bumoto ay ang mga mamamayan ng Germany na 18 taong gulang. May mga konseho ng integrasyon (Integrationsräte oder Integrationsbeiräte) sa maraming lugar. Sila ay kadalasang hinahalal ng mga imigrante. Ang konseho ng integrasyon ay kumikilos para sa interes na pulitikal ng mga imigrante. Tumutulong din sila kung may mga katanungan at problema ang mga imigrante. Sa pamamagitan ng kanilang gawain ay kanilang nilalayon na mapabuti ang magkasamang pamumuhay ng mga imigrante at German. 

Das Innere einer christlichen Kirche ist zu sehen. © Goethe-Institut Sinasabi ng kalayaan ng relihiyon: Ang bawat isa ay malayang pumili at magsanay ng kanilang relihiyon. Mga 1/3 ng mga tao sa Germany ay walang opisyal na relihiyon. Karamihan sa mga German ay nabibilang sa relihiyong Kristiyano, kaya sila ay Romano Katoliko o Protestante. Maraming mga pista opisyal ng mga Kristiyano tulad ng Pasko o Easter ay mga pampublikong bakasyon. Ito ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga tao ay hindi kailangang magtrabaho sa mga araw na ito. Marami ding miyembro ng ibang mga relihiyon sa Germany.

Sa mga paaralan ay may mga Protestante at Katoliko na pagtuturo. Sa ilang paaralan mayroon ding Christian Orthodox, Jewish at Islamic religious education. Ang mga magulang ay maaaring magpasiya kung ang kanilang anak ay dapat pumunta sa klase tungkol relihiyon. Sila rin ang magpapasiya kung anong relihiyosong edukasyon ang dapat kunin ng kanilang anak.

Sa Germany, ang oryentasyong sekswal ay maaaring mabuhay nang lantaran. Nangangahulugan ito na ang pagmamahal sa parehong-sekswal, bi-, trans- at intersexuality ay halos bahagi ng pang-araw-araw na buhay bilang heterosexual. Ang kilusang LGBTQ ay may mahalagang papel din sa Germany. Ito ang komunidad ng mga lesbians, gays, bisexuals, transgender at queers. Ang mga ito ay protektado sa Germany. Halimbawa, ang simbolo ng kilusang LGBT ay ang bandila ng bahaghari.

Mula noong Oktubre 1, 2017, ang magkaparehong kasarian sa Germany ay maaaring mag-asawa na mayroon ng lahat ng mga karapatan at obligasyon. Nangangahulugan din ito, maaari sila mag-adopt ng bata kung sila ay may sapat na kredensyal at dokumento.

Menschen sitzen vor einem Cafe in der Sonne. Ein Mann in einem Rollstuhl ist zu sehen. © Goethe-Institut Kung hindi respetado ang mga karapatan, maaaring sa silang mag sampa ng kaso ng diskriminasyon. Tingnan ang seksyon sa aming web portal.

Mga Kadalasang Katanungan

Mga karagdagang katanungan? Sumulat sa amin sa pamamagitan ng contact form. Ipapasa namin ang iyong mga katanungan nang hindi nagpapakilala sa mga tagapayo ng youth migration services.

Contact form