Bạn muốn tìm nơi tổ chức khóa học, sở ngoại kiều (Ausländeramt) hay nơi tư vấn cho người di cư (Ban hội nhập thanh thiếu niên di cư hoặc những nơi tư vấn trước tiên cho người di cư) trong thành phố của bạn ở Đức? Tại đây ban sẽ tìm thấy các địa chỉ. Bạn hãy điền mã vùng của thành phố bạn vào ô tìm kiếm và nhấn vào:   Sau đó bạn sẽ thấy tất cả những nơi tổ chức khóa học, sở ngoại kiều và nơi tư vấn cho người di cư. Bạn không biết mã vùng? Nếu vậy thì bạn hãy điền tên thành phố vào ô đó.

Bạn chỉ muốn xem thông tin về những cơ sở đào tạo tổ chức khóa học hội nhập? Hoặc Sở ngoại kiều? Hoặc Cơ quan hỗ trợ thiếu niên về di cư (JMD)? Hoặc văn phòng tư vấn ban đầu cho di cư (MBE)? Bạn hãy chọn dưới đây.

Cơ sở đào tạo tổ chức khóa học hội nhập  
Sở ngoại kiều  
Cơ quan hỗ trợ thiếu niên về di cư  
Tư vấn ban đầu cho di cư