Témata

Bauhaus a funkcionalismus
Festival se věnuje společenské a politické situaci, v níž se jakožto součásti moderny zrodily Bauhaus a funkcionalismus, přičemž zkoumá politický a sociální rozměr emancipace států, občanů a jednotlivců, jež vznik moderní společnosti provázela. Tento vývoj z dnešního pohledu ještě v žádném případě neskončil, a to zejména s ohledem na současné politické a kulturní události v Evropě, a především aktuální stav v oblasti práv žen. Méně známé představitelky moderny a Bauhausu tak v tomto směru významně přispějí i k dnešní debatě o genderu.

Emancipaci a moderní pojetí ženy
Významným krokem k rovnosti pohlaví bylo přiznání volebního práva ženám: v Německu k tomu došlo v roce 1918 a v Československu na přelomu let 1919 a 1920. Dalším klíčovým předpokladem pro emancipaci a moderní pojetí ženy bylo rozšíření přístupu žen k vyššímu vzdělávání. Tento trend se stále více prosazoval ve všeobecném vzdělávání i v umění, mimo jiné také v rámci Bauhausu, kde mohly ženy prezenčně studovat. Profesnímu rozvoji studentek však stále bránily zásadní překážky dané sociálně a genderově. Jasně se to ukazuje v nerovnoměrném zastoupení žen v médiích a historiografii.

Ústavy moderních států
Události ve společnosti střední Evropy před sto lety, nahlížené prismatem ústavy a moderních států, představovaly z hlediska myšlenek moderního stavitelství a stavební kultury klíčový podnět. Vedly tehdejší společnost k přijetí moderní architektury, funkcionalismu a Bauhausu. Zejména v bývalém Československu dosáhla moderní architektura velkého společenského významu, čemuž napomohl i pozitivní odkaz první republiky. Naopak v Německu, které si připomíná 100. let Výmarské republiky, byl tento první moderní demokratický stát jako „selhání“ zastíněn vznikem třetí říše.
 
Vzdělávání a interpretace
V rámci tématu vzdělávání a interpretace spojuje festival kontext společenského dění a stavební kultury s diskusemi o materialitě, médiích a významu a také s metodami a strategiemi zpřístupnění. Přístup platformy bauhaus reuse se soustředí na současnou interpretaci dědictví moderny či – v závislosti na perspektivě – jejích zbytků a uvědomělé zacházení s ním nebo s nimi: takovýto přístup je tedy alternativou k pouhému stylistickému odkazu či „muzealizaci“ ikon jako je Bauhaus.

Téma moderní reuse a DIY nabídne haptická a koncepční místa vstupu vycházející z mimořádných lokací a objektových médií na festivalu: pavilonu bauhaus reuse, galerie PLATO Ostrava a instalace bauhausTWINS studia zukunftsgeraeusche, jež byla vytvořena z prvků fasády Bauhausu v Dessau a jež slouží jako pódium pro prezentaci různých diskursivních formátů a událostí.

Fokus střední Evropa

Pět témat festivalu re:bauhaus charakterizuje inovativní alternativní přístup ke stoletému jubileu Bauhausu: zaměřuje se na jeho zeměpisné prostředí ve střední Evropě a na související společenský a politický vývoj v dané době – tedy na oblast, jež je na současné kulturní mapě tak trochu bílým místem. Festival zdůrazňuje historické aspekty klíčových společenských a politických tendencí a analyzuje je ve vztahu k soudobým sociálním, městským, architektonickým a stavebně-kulturním otázkám.

Speciálním zaměřením na střední Evropu chce také překonat někdejší rozdělení na Východ a Západ. Tento rozdíl by neměl být třicet let po skončení studené války již dávno patrný, ve skutečnosti se ovšem Německo – a zejména jeho západní část – stále považuje za západní Evropu, ačkoliv geograficky leží v Evropě střední. Dialog mezi účastníky z Berlína, Prahy, Ostravy a dalších středoevropských měst skýtá řadu příležitostí k posílení dostupnosti a k podpoře reflexe a výměny podnětů a také šanci přispět ke změně zastaralého zeměpisného škatulkování na Východ a Západ. Na pozadí voleb do Evropského parlamentu roku 2019 a nadcházejícího výročí 30 let pádu železné opony je kombinace tří výše uvedených míst vhodným východiskem k analýze základů moderních států, které vznikly v téže době jako Bauhaus.
 
Tato idea bude symbolicky vyjádřena přestěhováním architektonické instalace bauhausTWINS do galerie PLATO Ostrava. Podobně jako pavilon bauhaus reuse v Berlíně sestává i instalace bauhausTWINS z prvků získaných z fasády domu Bauhausu v průběhu rozsáhlé poválečné renovace roku 1976. Instalace se publiku poprvé představila v předpremiéře roku 2018 v Postupimi, a to na setkání věnovaném stavební kultuře, které uspořádala Spolková nadace pro stavební kulturu. Jako hmatatelný příklad modernismu a odkazu Bauhausu vytváří tato instalace jasnou vazbu mezi fyzickými a konceptuálními místy festivalu re:bauhaus.