หัวข้อ:
2019 ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต

How do the decisions we make in our everyday lives affect the natural environment? What can we do to help improve and save the environment? Documentary filmmaker Elías Sáez and anthropologist Violeta Ramírez have traveled to different parts of Argentina in search of solutions to the most urgent environmental problems. They present intriguing stories that show another, alternative way of living in the present—by considering and not forgetting the future of our fragile planet. They tackle important and time-sensitive issues such as climate change, water, agroecology, health, waste as a resource, energy transition and many more.

  • ประเภท นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

  • ชื่อเดิม Autosustentables / Cambio climático
  • ผู้กำกับ Elías Sáiz
  • ผลิตโดย Canal Encuentro
  • เวลา 27:19 นาที
  • ประเทศ อาร์เจนตินา
  • ปี 2019

ภาพยนตร์ฉายที่