Photo by Lysander Yuen on Unsplash

สื่อการเรียนการสอน

ส่วนสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็คือ กิจกรรมคัดสรรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจเนื้อหาที่ได้สำรวจในภาพยนตร์ผ่านการทดลอง โครงงานหรือเกมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์ประกอบการจัดฉายภาพยนตร์ พันธมิตรเทศกาลจากทุกประเทศที่เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเสริมภาพยนตร์ในเวิร์คช็อปในระดับนานาชาติ และเวิร์คช็อปในระดับประเทศต่อไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานด้วยวิธีการบูรณาการความรู้

ในส่วนนี้ ผู้จัดการเรียนรู้ ครูและผู้ปกครอง สามารถหากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปีได้ สิ่งเหล่านี้ประกอบไปด้วยเกมการเรียนรู้ โครงงานและการทดลองที่เกี่ยวข้องที่สามารถทำได้ก่อนหรือหลังการไปชมเทศกาลเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 
สื่อการสอนต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาติปี 2020
หัวข้อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ธีมแห่งปีสามารถพบได้ที่นี่

เป้าหมาย 1:
ยุติความยากจน

ต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อจัดหางานที่ยั่งยืน
และส่งเสริมความเท่าเทียมกัน

เป้าหมาย 2:
ยุติความหิวโหย

ภาคอาหารและการเกษตรนำเสนอโซลูชั่นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางในการขจัดความหิวโหยและความยากจน
 

เป้าหมาย 3: การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี

การมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

เป้าหมาย 4: การศึกษาที่เท่าเทียม

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของผู้คนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 

เป้าหมาย 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

ความเสมอภาคระหว่างเพศไม่เพียง แต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานที่จำเป็นสำหรับโลกที่สงบสุขมั่งคั่งและยั่งยืน

 

เป้าหมาย 6: การจัดการน้ำ
และสุขาภิบาล

น้ำที่สะอาดและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนเป็นส่วนสำคัญของโลกที่เราต้องการอยู่
 

เป้าหมาย 7: พลังงานสะอาด
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

พลังงานเป็นศูนย์กลางของความท้าทายและโอกาสสำคัญเกือบทุกประการ
 

เป้าหมาย 8: การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนจะต้องให้สังคมสร้างเงื่อนไขที่เอื้อให้คนมีงานทำที่มีคุณภาพ
 

เป้าหมาย 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

เป้าหมาย 10: ลดความไม่เสมอภาคภายใน
และระหว่างประเทศ

เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันโดยหลักการแล้วนโยบายควรมีความเป็นสากลโดยให้ความสำคัญกับความต้องการของประชากรที่ด้อยโอกาสและคนชายขอบ
 

เป้าหมาย 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

เป้าหมาย 12: การบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยื

เป้าหมาย 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมาย 14: การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทาง

การจัดการทรัพยากรโลกที่จำเป็นอย่างรอบคอบนี้เป็นคุณลักษณะสำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน
 
 

เป้าหมาย 15: ระบบนิเวศทางบก

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้กับการกลายเป็นทะเลทรายหยุดยั้งและย้อนกลับความเสื่อมโทรมของที่ดินหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 

เป้าหมาย 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล

การเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคนและการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบในทุกระดับ

 

เป้าหมาย 17: ความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน