Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Goethe-Institut

สื่อการเรียนการสอน

ส่วนสำคัญของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ก็คือ กิจกรรมคัดสรรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเข้าใจเนื้อหาที่ได้สำรวจในภาพยนตร์ผ่านการทดลอง โครงงานหรือเกมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอให้กับผู้ชมรุ่นเยาว์ประกอบการจัดฉายภาพยนตร์ พันธมิตรเทศกาลจากทุกประเทศที่เข้าร่วมจะแลกเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับกิจกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมเสริมภาพยนตร์ในเวิร์คช็อปในระดับนานาชาติ และเวิร์คช็อปในระดับประเทศต่อไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นำเสนอสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานด้วยวิธีการบูรณาการความรู้

ในส่วนนี้ ผู้อำนวยความสะดวก ครู และผู้ปกครองสามารถค้นหากิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภาพยนตร์สำหรับผู้เรียนระดับต้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งรวมถึงเกมการเรียนรู้ โครงงาน และการทดลองเชิงปฏิบัติที่สามารถทำได้ก่อนหรือหลังการเยี่ยมชมเทศกาลเพื่อเพิ่มประสบการณ์

กิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตสื่อการเรียนรู้ของเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สำหรับระดับผู้เรียนวัยอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหามีความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ที่นำมาฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ชุดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน กระบวนกร และผู้ปกครองที่มีความสนใจสามารถดำเนินกิจกรรมในเรื่องที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์ได้

กิจกรรมเวิร์กช็อปครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ร่วมกับ ดร.สจ๊วต โคลฮาเกน (Dr. Stuart Kohlhagen) และ เอมิเลีย แองเจลลิโล (Emilia Angelillo) ดำเนินการเป็นวิทยากรหลักในกิจกรรมสาธิต ดร.สจ๊วต โคลฮาเกน เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการจัดแสดงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้แก่บุคลากรในศูนย์วิทยาศาสตร์ในอีกหลายประเทศ เอมิเลีย แองเจลลิโล ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปีโดยบริษัท Gratnells อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นทูตแห่งการสอนสะเต็มศึกษาดีเด่น โดย STEM Learning UK ซึ่งเป็นเว็บไซต์การศึกษาของสหราชอาณาจักร

ภายใต้หัวข้อประจำปี 2565 “โอกาสที่เท่าเทียมกันในวิทยาศาสตร์”  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้รับชุดสื่อกิจกรรมการเรียนรู้จากความร่วมมือกับ สมาคมศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะ เทคโนโลยี-ความหลากหลาย-โอกาสที่เท่าเทียม หรือ Competence Center Technology-Diversity-Equal Opportunities e. V. (kompetenzz) จากประเทศเยอรมนี ซึ่งจะเผยแพร่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ โดยจะเป็นชุดสื่อการเรียนรู้จากสื่อสร้างสรรค์ Klischeefrei ที่เป็นกิจกรรมมุ่งสร้างการตระหนักถึงประเด็นภาพเหมารวมด้านเพศสภาวะ (gender stereotypes) และบทบาททางเพศ (gender dynamics) ที่ได้สร้างขอบเขตความคิดเยาวชนในแง่ของการเลือกประกอบอาชีพและการศึกษา และให้ตัวผู้เรียนเองได้ไตร่ตรองประเด็นเหล่านี้กับตัวเอง เป้าหมายของสื่อการเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เยาวชนเห็นถึงมุมมองด้านอาชีพทั้งหมด และให้กำลังใจพวกเขาในการได้ลงมือทำตามจุดแข็งและความสนใจของตนเอง

 

Klischeefrei: Stereotype-Free Materials

สื่อการเรียนการสอนสำหรับภาพยนตร์

พบรายการ 0