Photo by Lysander Yuen on Unsplash

Hoạt Động

Một phần thiết yếu của Liên hoan Phim Khoa học là các hoạt động thí nghiệm, thực hành, dự án hoặc trò chơi học tập được cung cấp cho khán giả trẻ tại buổi chiếu để củng cố các kiến thức về chủ đề khoa học vừa được khám phá trong phim. Các đối tác của Liên hoan từ tất cả các quốc gia tham gia sẽ trao đổi và điều chỉnh ý tưởng cho các hoạt động giáo dục bổ sung cho các bộ phim tại một hội thảo quốc tế và các hội thảo quốc gia sau đó. Liên hoan Phim Khoa học cung cấp một môi trường học tập hiệu quả và thú vị thông qua cách tiếp cận đa ngành này.

Trong phần này, các giảng viên, giáo viên và phụ huynh có thể tìm thấy các hoạt động kết nối với học sinh nhỏ, các bộ phim tiểu học và trung học tại Liên hoan Phim Khoa học hàng năm. Bao gồm các trò chơi học tập, dự án và thí nghiệm thực hành mà có thể được thực hiện trước hoặc sau khi đến thăm gia Liên hoan để làm phong phú thêm trải nghiệm cho bản thân. Các hoạt động sẽ vẫn còn được lưu lại sau mỗi kỳ liên hoan và cũng có thể được sử dụng độc lập với các bộ phim. 
The following teaching materials relate to the United Nations' 2020
theme "Sustainable Development Goals". Further information on the
theme of the year can be found here.

GOAL 1: No Poverty

Economic growth must be inclusive to provide sustainable jobs and promote equality.

GOAL 2: Zero Hunger

The food and agriculture sector offers key solutions for development,
and is central for hunger and poverty eradication.
 

GOAL 3: Good Health
and Well-being

GOAL 4: Quality Education

Obtaining a quality education is the foundation to improving people’s lives and sustainable development.
 

GOAL 5: Gender Equality

Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.

GOAL 6: Clean Water and Sanitation

GOAL 7: Affordable and Clean Energy

Energy is central to nearly every major challenge and opportunity.
 

GOAL 8: Decent Work and Economic Growth

Sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality jobs.
 

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure

GOAL 10: Reduced Inequality

To reduce inequalities, policies should be universal in principle, paying attention to the needs of disadvantaged and marginalized populations.
 

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

GOAL 12: Responsible Consumption and Production

GOAL 13: Climate Action

GOAL 14: Life Below Water

GOAL 15: Life on Land

GOAL 16: Peace and Justice and Strong Institutions

Access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.

GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

Revitalize the global partnership for sustainable development.