กาญจนบุรี

ชื่อโครงการ: กาญจน์เดินทาง
หัวข้อ: แนวทางสำหรับการขนส่งสาธารณะ / ชุมชน /
พื้นที่สาธารณะ

อภิญญา บ่อวารี
ปฐวี กาญจนีย์
พรพิมล เขมะนุเชษฐ์

Kan Dern Tarng © ReThink Urban Spaces

​​​​​​​
โครงการเยาวชนนี้เป็นการสร้างบทสนทนาระหว่างเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรีในหัวข้อการสร้างพื้นที่สาธารณะในเมืองกาญจนบุรี ผ่านการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากเด็กเยาวชนและคนจากหลากหลายเจเนอเรชัน เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดข้อเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนา ‘โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี’ ซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญจากสมัยครั้งที่ 2 ที่เคยถูกทิ้งร้างให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งอย่างที่เคยเป็นในอดีต ภายใต้โจทย์ ‘เยาวชนอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่สงครามโลกแห่งนี้’  และไอเดียเบื้องต้นของเยาวชนในการพัฒนาโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีประกอบไปด้วยการบูรณะและซ่อมแซมอาคารเพื่อความปลอดภัย แต่คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมดั้งเดิม การจัดให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็น community space เช่น sport zone, green yard, market places, co-working space, exhibition yard เป็นต้น เยาวชนกลุ่มนี้ทำงานกับเจ้าหน้าที่ระดับเทศบาลและจังหวัดอย่างใกล้ชิด


เว็บไซต์: https://www.facebook.com/rtus.knb