โปรแกรม

Ideathons: Call for Application © Goethe-Institut / Charlotte เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปีพ.ศ. 2564 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมไอเดียธอนตามเมืองต่างๆ ได้ ทางโครงการจึงได้ปรับกิจกรรมเป็น Orientation Weekend (27-29 สิงหาคม) และ Foundation Workshop (6-7 พฤศจิกายน) แบบออนไลน์แทน เพื่อให้เยาวชนริทัศน์ได้พัฒนาไอเดียให้เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองในพื้นที่เมืองของตนเอง

เยาวชนร่วมกันเปลี่ยนเมือง แลกเปลี่ยนและตั้งกลุ่มทำงานที่ “ริทัศน์ ไอเดียธอน” ตั้งกลุ่มให้เป็น Youth Forum ในแต่ละเมืองเพื่อสร้างเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมือง

เยาวชน ชาวเชียงใหม่ ชาวขอนแก่น ชาวกาญจนบุรี ชาวหาดใหญ่และชาวกรุงเทพฯ ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จะได้มาทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนไอเดียดีๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองและการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม
“ริทัศน์ ไอเดียธอน”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นผู้ที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับเมืองหรือพื้นที่เมืองและต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมในเมืองของตนเอง
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไอเดียธอนเป็นเวลา 3 วัน รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ในกลุ่มของโครงการริทัศน์
 • ตัวแทนกลุ่มจะต้องเข้าร่วม incubation workshop ที่จัดขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรกช่วงปลายปี 2564 และอีกสองครั้งในปี 2565
 • ตัวแทน 1 คนต่อเมือง จะได้เข้าร่วมทัศนศึกษาช่วงกลางปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนกับเยาวชนในยุโรป 4 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี โปรตุเกส โปแลนด์และกรีซ
 • ผู้ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้เข้าร่วมเป็นทีมเยาวชนพัฒนาเมือง และจะร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองในพื้นที่ของตน
 • ทางโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าที่พัก ฯลฯ ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม)
 • หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก

กำหนดการ
ขณะนี้ปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการแล้ว
ทางโครงการจะประกาศผลให้ทราบทางอีเมล

กิจกรรม IDEATHONS
เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนผู้สนใจในประเด็นเมืองได้เข้ามาทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันและร่วมกันต่อภาพไอเดียซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีการแข่งขัน ระหว่างกิจกรรมเยาวชนจะได้เรียนรู้วิธีการมองเมืองที่ตัวเองอาศัยอยู่ในมิติต่างๆ ด้วยแว่นตาที่หลากหลาย ได้ลงไปเดินเมืองเพื่อหาประสบการณ์จากบรรยากาศในพื้นที่ ทำความรู้จักและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเมืองและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้งหมด มาร่วมร่างไอเดียเพื่อพัฒนาต่อไปกับกลุ่มทำงานเรื่องเมืองในพื้นที่ของตนเอง

โปรแกรม
วันแรก: ทำความรู้จักกัน รู้จักโครงการ แลกเปลี่ยนความคาดหวัง ประสบการณ์ ความสนใจ สิ่งที่อยากทำ
วันที่สอง: เรียนรู้เรื่องเมือง ความเป็นมาของเมือง รู้จักมิติต่างๆ ในเมือง แบ่งกลุ่มเดินเมือง ค้นหาไอเดียการพัฒนาเมืองร่วมกัน
วันที่สาม: พูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทขับเคลื่อนเมือง หาโอกาสต่อยอดไอเดีย ตั้งกลุ่มทำงานสร้างพื้นที่การมีส่วนรวมเรื่องเมืองและวางแผนงานต่อไป

กิจกรรม IDEATHONS ที่เมือง
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ทำให้ทางโครงการต้องเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ไปและปรับกิจกรรมบางส่วนไปเป็นรูปแบบออนไลน์  ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ทางโครงการกำลังวางแผนเพื่อปรับรูปแบบต่อไป
 • Incubation Workshop 1: พฤศจิกายน 2564 
 • เว็บบินาร์แลกเปลี่ยนกับเยาวชนยุโรป: ธันวาคม 2564
 • Incubation Workshop 2: กุมภาพันธ์ 2565
 • โครงการโดยเยาวชน: กุมภาพันธ์ 2565
 • เว็บบินาร์แลกเปลี่ยนกับเยาวชนยุโรป: เมษายน 2565
 • ทัศนศึกษาในยุโรป (ตัวแทนเยาวชน): พฤษภาคม 2565
 • Incubation Workshop 3: กรกฎาคม 2565
 • เทศกาลเยาวชนริทัศน์: พฤศจิกายน 2565
 • เวทีนโยบายเยาวชนกับเมือง: ต้นปี 2566
กระบวนการคัดเลือก 
 • ทางโครงการจะพิจารณาเฉพาะการสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ​(กรอกแบบฟอร์ใบสมัครออนไลน์และส่งวิดีโอแนะนำตัว ไม่เกิน 3 นาทีทางอีเมล์)
 • คณะกรรมการพิจารณาใบสมัครประกอบด้วยตัวแทนจากสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย ตัวแทนจากมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญของโครงการและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเครือข่าย 
 • ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปได้ มีความต้องการที่จะทำให้เมืองที่อยู่ดีขึ้น และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • ขณะนี้ทางโครงการได้ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการและแจ้งให้ผู้สมัครทราบผลทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว มีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 83 คนจาก 5 เมือง
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ rtus-bangkok@goethe.de หรือที่เฟซบุ๊กเพจ ReThinkUrbanSpaces หรือเว็บไซต์