Photo: Markus Kirchgessner

  انديشه و هنر

  دربارة انديشه و هنر

  Fikrun wa Fann یک مجله فرهنگی است که در جهت شکل گیری ارتباطات فرهنگی بین گروه های فرهنگی آلمانی و گروه های فرهنگی با تمایلات اسلامی فعالیت می کند. نویسندگان مناطق آلمان، اروپا و جهان اسلام از زبان محلی و بومی و همچنین زبان بین المللی خود برخوردار هستند. علاوه بر اطلاعات و گفتگوی بین گروه های فرهنگی با تمایلات اسلامی، Fikrun wa Fann یک انجمن ادبی نیز برای گفتگوهای اجتماعی - سیاسی فعلی ایجاد کرده است.
  Andishe va Honar را بصورت صفحات الکترونیکی با خود همراه داشته باشید
  برو به بارگیری...

  فرم درخواست

  اعضای سازمانی یا افرادی که ساکن مناطق ایبرو - آمریکایی زبان هستند و در بخش روزنامه نگاری یا فرهنگی فعال هستند می توانند به صورت رایگان عضویت دریافت کنند.
  به فرم درخواست...

  Andishe va Honar بصورت صفحات الکترونیکی

  آموزش و پرورش در «اندیشه و هنر»

  آموزش و پرورش آیندۀ ما را می سازد. کسانی که از دانش کافی بهره مندند می توانند از عهدۀ چالشهایی برآیند که در دهه های آینده با آنها درگیر خواهند بود. مسئله دقیقاً همین جاست. کسی که امروز در آموزش سرمایه گذاری می کند، مسئلۀ آینده را حل خواهد کرد نه امروزی را. و اما چون مسائل امروز بروز کرده اند (شاید به علت اینکه در گذشته کمتر در آموزش سرمایه گذاری شده؟) ترجیح می دهد برای اصلاح کوتاه مدت و بی پایدار وضع موجود هزینه کند و نه برای آینده. شگفت انگیز است که این رفتار را هم در کشور ثروتمندی مانند آلمان تجربه می کنیم و هم در در کشورهایی که با مسائل حیاتی درگیرند. ادامه ...

  شمارۀ مخصوص صدمین سالگرد جنگ جهانی اول را در اسمارت فون و بلک بری و ای ریدر بخوانید . برو به بارگیری...
   Photo: Javier Sa Codeiro

   هیتلر به من چه ربطی دارد؟


   مدرسه های آلمان چطور می توانند دربارۀ ناسیونال سوسیالیسم توضیح بدهند
   Photo: Stefan Weidner

   سلفی گری یا فقه اللغه


   آنچه به نام مکتب اسلام می آموزند
   Photo: Stefan Weidner

   فرهنگ براي کودکان


   مرکز کودکان قطان