Photo: Michael Krupp

  انديشه و هنر

  دربارة انديشه و هنر

  اندیشه و هنر، مجلۀ فرهنگی مؤسسۀ گوته، برای شکل گیری و تشویق مبادلۀ فرهنگی میان آلمان و کشورهای متأثر از فرهنگ اسلامی فعالیت می کند.
  نویسندگانی از آلمان، اروپا و جهان اسلام و سایر کشورهای جهان در اینجا به سخن می آیند. اندیشه و هنر علاوه بر اطلاعات و گفتگوی بین کشورهای متأثر از فرهنگ اسلامی، یک تریبون ادبی برای گفتگوهای اجتماعی – سیاسی روز است.
  !اندیشه و هنر را روی تلفن هوشمند، بلکبری یا ای ريدر بخوانيد برو به بارگیری...

  فرم درخواست

  کسانی که در بخش روزنامه نگاری فعالیت می کنند می توانند از آبونۀ مجانی استفاده کنند.
  فرم درخواست...

  Fikrun auf
 Facebook.در فیسبوک به اندیشه و هنر مراجعه کنید

  اندیشه و هنر "مشارکت, اشتراک, معاوضه"


  از دهه شصت قرن گذشته با الهام گرفتن از جنش دانشجویی فکر بکری تحت عنوان مشارکت تکوین یافته است که هم هنر و هم سیاست را در برمی گیرد. به اجمال می توان گفت که منظور از آن حذف مرزهای بین هنرمندان و مردم و بین سیاستمداران و ملت ادامه ...

  !اندیشه و هنر را روی تلفن هوشمند، بلکبری یا ای ريدر بخوانيد .برو به بارگیری...
   © Birzeit Museum 2012

   سهیم شدن تا چه حد مقدور است؟


   طرح کُن ویویالیسم نوعی جهانی نگری نوین
   Photo: Achim Wagner

   مشارکت و همدلی


   افکار اسلامی درباره اقتصاد عادلانه در جهان امروز
   Photo: Dieter Schwerdtle

   هر آدم، یک هنرمند


   آزادگی مشارکتی یوزف بویس در مقام هنرمند