Mreža Goethe-Gerile

Iz sopstvenog ugla

© www.Colourbox.com
© www.Colourbox.com
Goethe-Gerila je grupa mladih ljudi različitih interesovanja i obrazovanja koja na bazi slobodne volje radi u timu i u okviru Goethe-Instituta smišlja i realizuje projekte u uskoj vezi sa kulturnim i društvenim temama.

Grupa se interesuje za međuzavisnost pojedinca, društva i kultura i u svoja razmišljanja na tu temu želi da uključi i druge. Ideje koje Goethe-Gerila želi da podeli sa drugima imaju različite forme i stvaraju se s namerom da se preispituju postojeća stanja stvari i da se probudi interesovanje za njihovo menjanje. Timski rad karakteriše par smernica:

 1. UPOZNAVANJE SVOJIH I DRUGIH KULTURNIH I DRUŠTVENIH USLOVA
  Upoznavanje drugih kultura i društava je razumevanje raznih životnih scenarija - različite kulture i društva drugačije deluju na svoje pojedince. Uspostavljanjem odnosa sa njima, gradi se nov pristup sopstvenoj kulturnoj pozadini. Upoznavanje sociokulturalnih uticaja na sopstvene postupke može donekle da oslobodi pojedinca utiska socijalne uslovljenosti i da mu ponudi priliku za svesno pravljenje drugačijih izbora i osvajanje lične slobode.

  U centru interesovanja članova Goethe-Gerile su upoznavanje nemačke kulture, društva, jezika i savremene umetničke scene. Grupa ne nastoji da se njima bavi na uobičajeni način - saznavanjem činjenica sa distance, već pokušava da prepozna opšte tokove nemačke kulture i svakodnevice i da ih uporedi sa uslovima u kojima grupa deluje. Upoznavanje s kulturom se odvija preko pričanja o njoj i preko doživljavanja u novim kontekstima onih njenih aspekata koji su najuže povezani sa svakodnevnom praksom.


 2. PROAKTIVNOST - INTERVENISANJE U JAVNOM MIŠLJENJU I PROSTORU
  Izlazak grupe u javni prostor je način da se pojedinci preko svojih ideja povežu sa društvom i umešaju u socijalnu i kulturnu zonu ne bi li kroz različite načine mišljenja i izražavanja uneli razliku u tekući zajednički svakodnevni život. To je direktno uključivanje pojedinca i konkretne grupe u život zajednice i način da se neko pitanje, problem ili mogući odgovor postavi javno i time posledično postane vidljiv i zajednički.

  Postoji nekoliko obaveza i odgovornosti, koje su se u grupi spontano ustalile, ali koje treba i dalje ispunjavati kako bi grupa ostala na radnom okupu i ispunila svoj cilj i očekivanja pojedinca. Za početni korak je važno da svako ima pravo da izloži svoju ideju. Svaki projekat ima svoju početnu ideju i njegov krajnji oblik posledica je načina na koji je grupa zajedno razrađivala prvobitni koncept. Ideja se razvija u smeru povezanosti sa opštijim ciljevima, a uspešnost njenog ostvarivanja je zavisna od njenog razlaganja na specifične zadatke. Odlučivanje za akciju se donosi na nivou grupe, što znači da svaki član treba da se složi sa njenom realizacijom. Za tok realizacije zadužena je jedna osoba ili više njih. Očekivano je da se stepen angažovanosti članova razlikuje u odnosu na projekat ili neku njegovu fazu, ali je polazna pretpostavka da su svi zaduženi za sve i da je u toku same realizacije moguće uključiti i druge ljude. Grupa radi kontinuirano kroz redovno sastajanje i komuniciranje mejlom ili telefonom.

  Goethe-Gerila kao kreativna grupa svakom članu nudi mogućnost učenja od drugih, priliku za individualni i grupni rad, prostor za ispoljavanje kreativnosti, isprobavanje različitih vidova izražavanja i predstavljanja ideja i učestvovanje u javnom životu grada. Svaki projekat je proizvod međusobnog upoznavanja članova i upoznavanja nemačke i svoje kulture i društva.
Snežana Ilić, Beograd

  Goethe-Gerila

  Aktuelne informacije o našim akcijama

  Weblog: Goethe-Gerila

  Informacije, razmišljanja, akcije i više od toga

  Goethe-Gerila

  Fotostream