Konceptualna ustnost pri pisnih besedilih
WhatsAppova sporočila pri pouku?

Besedila na YouTubu in WhatsAppu so jezikovni fenomen.
Besedila na YouTubu in WhatsAppu so jezikovni fenomen. | Foto (izrez): Wayhome Studio © Adobe Stock

Pouk nemščine kot tujega jezika naj bi učence naučil sporazumevanja v nemščini v različnih situacijah. Kaj to pomeni v času YouTuba in WhatsAppa? Bi morali pri pouku nemščine kot tujega jezika obravnavati jezikovne fenomene teh medijev ali so že našli pot v učbeniške komplete ali celo izpite?

Ljudje komuniciramo glede na govorne situacije in sogovornike zelo različno: če želim nekoga vprašati, kako mu gre, bom to vprašanje svojim nadrejenim na začetku sestanka zastavil povsem drugače kot svojim prijateljem v sporočilu na pametnem telefonu. Te različne kriterije lahko po kategorizaciji (glej Koch & Oesterreicher 1985) ločimo glede na značilnosti koncepcije in medija. Koch in Oesterreicher pri obeh značilnostih razlikujeta ustno in pisno obliko. Medtem ko je neko sporočilo lahko posredovano bodisi ustno (fonetično, kot v pogovoru) ali medialno pisno (grafično, kot v pisnem sporočilu), je razlikovanje glede koncepcije stopenjsko: vse izjave lahko na lestvici med konceptualno ustnostjo in konceptualno pisnostjo uvrstimo bodisi bolj k prvemu bodisi k drugemu polu. Pri tem konceptualna pisnost označuje rabo jezika, ki se zgleduje po knjižnem jeziku. Odlikuje se po slovnično popolnih in zelo kompleksnih povedih. Ker je naslovnik med nastajanjem izjave odsoten in praviloma neznan, jo označujemo tudi kot jezik distanciranja. V nasprotju s tem konceptualna ustnost ustreza jeziku bližine, ki nastane spontano in mora shajati brez časovnega načrtovanja. Sogovorniki so med govorno situacijo na istem kraju in delijo določeno znanje.

KOMENTARJI NA YOUTUBU IN WHATSAPPOVA SPOROČILA

Še zlasti v neformalnih, spontanih in zasebnih okoliščinah ljudje prek digitalnih medijev pogosto komunicirajo z medialno pisnimi besedili, ki pa so konceptualno zasnovana bolj ustno. Pri tem opažamo: da bolj kot je sporočilo spontano in bolj kot poznamo sogovornika, stopnja konceptualne ustnosti narašča. Tudi tema določene konverzacije lahko udeležence spodbudi k uporabi dialektalnih, slengovskih ali pogovornih izrazov, ki prav tako sodijo h konvencionalni ustnosti. Pisna besedila, ki vsebujejo številne konceptualno ustne elemente, so na primer komentarji pod videi na YouTubu ali zasebna WhatsAppova sporočila. Nadaljnja posebnost konceptualno ustnih besedil v digitalnih medijih pa je, da lahko neverbalne dele pogovora, kot so poudarki in čustva, izražamo z uveljavljenimi simboli: tako na primer besede, ki jih želimo poudariti, pišemo z velikimi črkami – temu pravimo tudi »kričanje«. Čustva pa lahko izražamo z emotikoni, slikicami izrazov na obrazu, ki jih zapišemo z znaki, ali emoji.

KONCEPTUALNA USTNOST PRI POUKU

Digitalna besedila kot so e-mail in SMS sporočila so medtem že našla pot k poučevanju nemščine kot tujega jezika: celo v standardiziranih izpitih kot Goethe-Zertifikat se morajo učenci soočiti z digitalnimi besedili, kot so pisanje e-mailov in sporočil v knjige gostov na spletnih straneh.

Primer digitalnega besedila pri izpitu. Primer digitalnega besedila pri izpitu. | Izrez: Goethe-Zertifikat C1 Modellsatz, Teilbereich Schreiben Ta digitalna besedila so konceptualno pisno zasnovana. Pri objavljanjem e-mailu lahko rečemo, da sta prva dva stavka glede na okrajšave in neposrednost izjave konceptualno ustna. Drugi stavki so večinoma konceptualno pisni. To je še zlasti pomembno pri e-mailih, ki so v učbenikih in pri izpitih umeščeni v poklicni kontekst.

Kratka sporočila in spontane e-maile, namenjene predvsem zasebnim stikom, praviloma zaznamuje močnejša konceptualna ustnost. Tukaj se zastavlja vprašanje, kako obravnavati takšna besedila pri pouku nemščine kot tujega jezika.
 

VELIK POMEN ZA UČENCE V GOVORNEM PROSTORU CILJNEGA JEZIKA

Odvisno od skupine učencev obravnava konceptualno ustnih (in medialno pisnih) besedil pri pouku dobi različen pomen. Učenci, katerih cilj je razumevanje znanstvenih besedil v nemščini, bodo komajda prišli v stik s konceptualno ustnimi besedili. Vsekakor pa so ta besedila za učence, ki živijo v govornem prostoru ciljnega jezika, nadvse pomembna. Vendar se tudi pri poučevanju v tujini obrestuje delo s konceptualno ustnimi, pisno posredovanimi besedili: kot prvo se lahko učenci na internetu na še tako oddaljenih krajih sveta zelo hitro srečajo s takšnimi besedili, kot drugo pa lahko z njimi ponazorimo jezikovne posebnosti in različne rabe registrov. Učenci lahko s pomočjo analize konceptualno ustnih besedil sami poiščejo odstopanja od normiranih slovničnih struktur, ki veljajo pri pisni komunikaciji. V prvi vrsti torej ne gre za to, da bi učence usposobili za aktivno konceptualno ustno izražanje. Pomembno je predvsem to, da učenci kot prvo ozavestijo različne rabe registrov in da so kot drugo zmožni vsaj pasivne udeležbe avtentične komunikacije v konceptualno ustnem kontekstu kot na primer na spletu.

VSEBINSKI IN PRAGMATIČNI VIDIKI

Razvijalci in razvijalke učbeniških kompletov se morajo pri konceptualno ustnih, pisno posredovanih besedilih odločiti, v kolikšni meri bodo besedila konceptualno ustna. Pri umestitvi besedil so poleg tega pomembne tudi naloge povezane z njimi: ali bomo besedilo obravnavali tudi vsebinsko in pragmatično (»Kaj izražamo s takšnimi besedili?« in »S kom lahko tako komuniciram?«) ali se bomo osredotočili zgolj na jezikovne posebnosti konceptualno ustne rabe jezika? V učbeniškem kompletu DaF kompakt neu B1 so se odločili za slednje, s tem ko so zasnovali dialog iz krakih sporočil, ki so konceptualno ustna. Interakcija (Tja), elipse (Weiß nicht, werde nachdenken!), izražanje čustev s smeški in »kričanjem«, kakor tudi uporaba besed irgendeine, irgendwas, irgendwann, irgendwo predstavljajo tukaj del konceptualno ustne komunikacije. Slednje besede so bile izbrane namerno, saj besedilu sledi »slovnični ekskurz« (ki je pravzaprav morfološki).

Beispiel für die Thematisierung konzeptioneller Mündlichkeit Primer konceptualno ustnega besedila Primer konceptualno ustnega besedila | Izrez: »DaF kompakt neu B1«, str. 36 Da bi osvestili razliko med konceptualno pisnimi in konceptualno ustnimi besedili, je smiselna eksemplarična analiza, kot je prikazana na sliki. Vsekakor pa morajo učenci pri pouku upoštevati tudi omenjene vsebinske in pragmatične vidike konceptualno ustnih besedil, da bodo znali presoditi, kdaj je takšna raba jezika primerna.